HELSENORGE
Ekspertsykehuset

Er det inntatt lovlig amfetamin?

Tekst av: Knut Hjelmeland, overlege og Dag Helge Strand, seksjonsleder, Seksjon for rettstoksikologisk fortolkning, Avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM), OUS. Foto: Gerrit Middelkoop og illustrasjon ved Dag Helge Strand, OUS.

Amfetamin som rusmiddel i trafikken

I 2020 ble det sendt inn blodprøver fra 8269 bilførere der politiet hadde mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Disse blodprøvene ble analysert ved Avdeling for rettsmedisinske fag.

I 37 % av disse bilførerne ble det påvist amfetamin. De aller fleste av disse bilførerne har inntatt illegalt amfetamin. Imidlertid får noen personer i Norge forskrevet amfetamin av lege, i hovedsak ved behandling av ADHD.

Bilde av Knut Hjelmeland og Dag Helge Strand.

Knut Hjelmeland og Dag Helge Strand. Foto: Gerrit Middelkoop.

I vegtrafikkloven er det fastsatt faste påvirkningsgrenser for blant annet amfetamin. Dette betyr at man er definert som påvirket om man har en konsentrasjon av amfetamin i blodet over denne grensen, på lik linje som om man har alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,2 promille.

Denne påvirkningsgrensen for amfetamin gjelder ikke om man inntar amfetamin som forskrevet fra lege.

Amfetamin som rusmiddel i fengsel

Vår avdeling mottok i 2020 over 10 000 urin- og spyttprøver som ledd i rusmiddelkontroll i fengsel. I fengsel er det mange som ruser seg på amfetamin, men det er også mange innsatte med diagnostisert ADHD som får amfetamin forskrevet av lege.

Om en inntar ulovlig amfetamin kan vedkommende bli ilagt sanksjoner som eksempelvis permisjonsnekt og inndragelse av goder i fengselet.

Kiralitet

Kiralitet er en asymmetriegenskap som er viktig blant annet innen kjemien. Et molekyl kalles kiralt om det skiller seg fra sitt eget speilbilde.

Kirale objekter skiller seg fra hverandre som en høyrehånd til en venstrehånd. Kirale molelyler har i utgangspunktet like kjemiske og fysiske egenskaper. Men i kirale omgivelser eller i samspill med andre molekylder, vil de oppføre seg forskjellig.

Lovlig vs. ulovlig amfetamin

Amfetaminmolekylet foreligger også i kiral form, med en «høyrevridd» og en «venstrevridd» form. Amfetamin som forskrives av lege er vanligvis i form av deksamfetamin (ren «høyrevridd» form) eller som lisdeksamfetamin (form som omdannes i kroppen til deksamfetamin).

I 2020 fikk over 15 000 personer forskrevet ulike amfetaminpreparater i Norge. Illegalt fremstilt amfetamin inneholder en blanding av den «høyrevridde» og «venstrevridde» amfetamin-formen.

Det er ofte av stor betydning for både politiet og kriminalomsorgen å vite om analysefunnet av amfetamin skyldes lovlig forskrevet amfetamin eller illegalt inntak.

Leger som forskriver amfetamin-preparater til pasienter med ADHD, kan ha også nytte av å vite om det foreligger sidemisbruk av illegalt amfetamin. I mange tilfeller forskrives deksamfetamin til pasienter med ADHD der det forutsettes at det ikke er samtidig rusbruk.

Kiral analyse av amfetamin

Vanlige rusmiddelanalyser skiller ikke mellom de to ulike kirale formene av amfetamin og kan derfor ikke skille mellom inntak av forskrevet (lis)deksamfetamin og inntak av illegalt amfetamin.

Ved Avdeling for rettsmedisinske fag gjøres det nå kiral analyse av amfetamin der vi skiller mellom den høyre- og venstredreide formen av amfetaminmolekylet.

Denne analysen gjøres rutinemessig i alle saker (både urin-, blod- og spyttprøver) der det er opplyst at prøvegiver får forskrevet deksamfetamin (eksempelvis Attentin®, Metamina®) eller lisdeksamfetamin (Aduvanz®, Elvanse®).

Når denne analysen utføres rutinemessig gir dette en bedret fortolkning av analysefunn av amfetamin.

Både politi og kriminalomsorg har gitt tilbakemeldinger om at denne analysen har stor nytteverdi og gir mer rettferdig behandling både ved ileggelse av straff og ved straffegjennomføring.

Referanser:

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

 


 

 

Fant du det du lette etter?