HELSENORGE

Fosfatidyletanol (PEth)- en ny og sensitiv alkoholmarkør

Den nye alkoholmarkøren PEth har blitt populær de siste årene, da den er et bedre mål på høyt alkoholkonsum over tid enn de alkoholmarkørene som ble brukt tidligere. Tidligere ble alkoholkonsum målt hovedsakelig med markøren CDT, men levermarkører som ASAT, ALAT og GGT ble også brukt som en indikasjon på at pasienter hadde høyt alkoholkonsum.

Bilde av leger som sitter ved mikroskop
Foto: Lars Petter Devik, OUS

​​Det er en rekke studier som viser en sammenheng mellom alkoholkonsum og nivået av PEth i full-blod, og forskere ved OUS har nå undersøkt dette nærmere.

Først ble PEth sammenlignet med CDT, og forskerne fant at PEth var en langt mer sensitiv markør enn CDT. Studien viste også at alder og kjønn så ut til å ha lite effekt på nivået av PEth, men at en svakhet med PEth er at nivået kan øke etter prøvetaking dersom det er etanol tilstede i prøven.

Så ble sammenhengen mellom PEth-nivåer og vanlige klinisk, kjemiske analyser undersøkt. Dette viste at flere av de blodprøvene som oftest tas hos lege eller på sykehus, og som tas av andre grunner enn mistanke om alkoholmisbruk, kan gi en indikasjon på høyt alkoholkonsum. Det var tidligere kjent at sammenhengen mellom ASAT eller GGT og alkoholkonsum var tilstede, men denne studien viste at sammenhengen var like sterk eller sterkere mellom alkoholkonsum (målt med PEth) og både ferritin og HDL. Derfor, når pasienter har høye nivåer av ferritin og HDL kan høyt alkoholkonsum vurderes som en årsak.

Til slutt ble det undersøkt om det kunne være årsaker til falske negative PEth-verdier. PEth er, som nevnt over, svært sensitiv, og er sjelden falske negativ, men denne studien indikerte at dersom pasienten har en hemolytisk sykdom kan nivået av PEth bli falsk for lavt. Dette skyldes at PEth er bundet i de røde blodcellene, og når disse blir ødelagt, slik tilfellet er ved hemolytiske sykdommer, vil PEth-nivået synke.

PEth er altså en ny, sensitiv alkoholmarkør som har gode egenskaper når det gjelder å oppdage høyt alkoholkonsum. Falske negative resultater kan forekomme, men dette vil være svært sjelden, og langt sjeldnere enn ved den tidligere brukte markøren CDT.

Trykk på linkene nedenfor, for mer informasjon om forskningen:

Høyt nivå av ferritin og HDL-kolesterol er assosiert med høyt alkoholforbruk.pdf

Falsely low phosphatidylethanol may be associated with biomarkers of haemolytic disease.pdf

The alcohol marker phosphatidylethanol is closely related to AST, GGT, ferritin and HDL-C

 Comparison of the Diagnostic Value of Phosphatidylethanol and Carbohydrate-Deficient Transferrin as Biomarkers of Alcohol Consumption​

Fant du det du lette etter?