HELSENORGE
Skader og ulykker i Norge

IDART-studien

Hvert år dør 2500 mennesker i Norge som følge av skader og ulykker, og 12 prosent av befolkningen får medisinsk behandling for skader. Omtrent 8000 personer innlegges årlig på sykehus for behandling av alvorlige skader.

BIlde av leger som står over en pasient
Foto: Traumeenheten, Haukeland universitetssykehus
Dette er skader som kan føre til midlertidig eller varig uførhet og som kan føre til store samfunnsøkonomiske kostnader i form av medisinsk behandling, pasientrehabilitering, økte trygdeutgifter og tap av produksjon. Tall fra Nasjonalt Traumeregister viser at de aller fleste skadepasienter blir innlagt som følge av transportulykker eller fallulykker.

Personer som pådrar seg alvorlige skader tas imot på sykehuset med traumeteam som består av kirurger, ortopeder, anestesileger, radiologer, sykepleiere, og bioingeniører. Det fins 38 sykehus i hele Norge med dedikerte traumefunksjoner, hvorav fire sykehus er regionale traumesentre.

Ulykker og ruspåvirkning

Vi vet at alkohol- og rusmiddelbruk kan være en risikofaktor for ulykker og skader, ved at de påvirker ulike funksjoner i hjernen. For eksempel fører påvirkning av alkohol eller amfetamin til mer risikotaking enn påvirkning av beroligende legemidler eller cannabis. Men risikoen for å bli involvert i en ulykke er ikke bare avhengig av type rusmiddel, men også avhengig av påvirkningsgrad, omstendigheter og adferd. En tidligere studie fra Oslo Universitetssykehus viste at 38 prosent av alle kvinnelige skadepasienter og 48 prosent av alle mannlige skadepasienter testet positivt for alkohol, vanedannende legemidler eller illegale rusmidler.

Som del av vurderingen av skadeomfanget tas blodprøver som analyseres, men disse analyseres sjeldent for alkohol og andre rusmidler, selv om ruspåvirkning er medvirkende årsak til mange ulykker og ofte øker alvorlighetsgraden, og dermed bidrar til høyere dødelighet.

Pixabay, bilde av alkohol, piller og pipe og lighter

Foto: Pixabay

IDART-studien

IDART (Impairing Drugs and Alcohol as Risk factors for Traumatic injuries) er en nasjonal studie hvor vi ønsket å kartlegge bruk av alkohol, vanedannende legemidler og illegale rusmidler hos alle pasienter ≥ 16 år som ble tatt imot med traumeteam i Norge. Studien ble gjennomført mars 2019-februar 2020, og totalt 4882 pasienter fra 35 sykehus ble inkludert i løpet av denne perioden. For hver pasient ble det registrert informasjon om ulykkedato, ulykkemekanisme (transportulykke, arbeidsulykke, voldsulykke, fallulykke og annen ulykke) og medikamenter gitt til pasienten som del av traumebehandlingen. I tillegg ble det sendt inn restblodprøver fra innkomsten til Seksjon for rusmiddelforskning på Oslo Universitetssykehus, og disse ble analysert for alkohol, vanedannende legemidler og illegale rusmidler. Disse dataene vil bli koblet sammen med data fra Nasjonalt Traumeregister for mer informasjon rundt ulykken.

Studien er godkjent av REK (#2017/1363), og alle pasienter som ble inkludert i studien fikk mulighet til å reservere seg mot deltakelse i studien.

Prosjektgruppen

  • Camilla Bråthen (ph.d.-stipendiat, MD)
  • Benedicte Jørgenrud (prosjektkoordinator, MSc)
  • Hallvard Gjerde (seniorforsker, ph.d.)
  • Stig Tore Bogstrand (forskningsleder, ph.d.)
  • Leiv Arne Rosseland (professor, ph.d.)
  • Thomas Kristiansen (prosjektleder, MD, ph.d.)

Les mer​


Fant du det du lette etter?