HELSENORGE

LAR og graviditet – har behandlingen negative konsekvenser for barna?

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et tverrfaglig behandlingsprogram for opioidavhengige hvor korttidsvirkende opioider som heroin erstattes med de langtidsvirkende opioidene metadon eller buprenorfin. 


LAR graviditet figur_2.png
Created with BioRender.com
Denne behandlingen har flere positive effekter og helsemyndighetene i både Norge og andre land anbefaler at også gravide opioidavhengige benytter dette tilbudet. Flere studier viser imidlertid at bruk av metadon eller buprenorfin i svangerskapet kan ha negative konsekvenser for barnet – både på kort og lang sikt. Dessverre er kunnskapen rundt dette både mangelfull og til dels motstridende fordi opioidbruk er assosiert med mange tilleggsfaktorer det er vanskelig å kontrollere for, som bruk av andre rusmidler, psykisk sykdom, redusert helse og svekket omsorgsevne. Det er også etisk uforsvarlig å studere effekten av opioider i friske gravide kvinner.

For å undersøke om det er en direkte sammenheng mellom metadon- eller buprenorfineksponering i fosterlivet og senere negative utfall benytter vi en dyremodell. Vi opererer inn en pumpe som frigir metadon, buprenorfin eller vann til rotter gjennom hele graviditeten. Avkommene undersøkes ved fødsel og testes i ulike atferdstester fra de er barn til de er voksne. Vi undersøker deres evne til å lære, huske og være sosiale, samt deres grad av engstelse. Vi studerer også om metadon og buprenorfin fører til genetiske endringer, og om det er endringer i kommunikasjonen i og mellom hjerneceller. For å avdekke om endringene vi finner nedarves, gjøres tilsvarende studier i neste generasjon.

Kunnskapen som fremskaffes i dette prosjektet er viktig for helsemyndighetene som utarbeider retningslinjer for behandling, brukerorganisasjoner som ivaretar LAR-brukernes og barnas interesser, samt for helse- og sosialhelsetjenesten som gir behandling og oppfølging. For mer informasjon om prosjektet, se her​.Fant du det du lette etter?