HELSENORGE

Overdoser

Bruk av alkohol og psykoaktive stoffer (legemidler og rusmidler som påvirker hjernen) er en viktig risikofaktor for tapte leveår med god helse og for tidlig død, og bruk av illegale rusmidler koster samfunnet omtrent 35 milliarder NOK årlig. I Norge var det 324 overdosedødsfall i 2020, som er det høyeste antallet på nesten 20 år. Dødsraten i 2020 var 6,1 dødsfall per 100 000 innbyggere, som er en økning i forhold til gjennomsnittlig årlig rate på 5,2 dødsfall per 100 000 i perioden 2010-2020.

BIlde av en hånd med pilleeske
Foto: Pixabay

Morfinliknende, smertestillende legemidler (opioider) og heroin er involvert i 80-90 % av alle overdosedødsfall, både nasjonalt og internasjonalt.  I 2021 døde omtrent 76 000 mennesker av opioider i USA, noe som var nesten tre ganger så mange som i 2010. Fentanyl og fentanylanaloger var involvert i de fleste av disse dødsfallene. Selv om man ikke har sett en opioidepidemi i Norge som i USA, så ser man en endring også her. Heroindødsfall erstattes i økende grad av medisinske opioider som oksykodon og tramadol.

Våre forskningsdata vedrørende overdosedødsfall er (hovedsakelig) basert på kobling av opplysninger fra Dødsårsaksregisteret (DÅR) og rettstoksikologiske funn fra Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo Universitetssykehus, og gir viktig informasjon om dødsårsak og tilstedeværelse av psykoaktive stoffer i biologiske prøver tatt ved obduksjon. Ved å kombinere disse opplysningene kan vi identifisere hvilke stoffer som bidro til forgiftningen og dødsfallet. Dette er viktig for å avdekke hvilket spesifikt stoff som var bidro til døden, siden blandingsbruk ofte ses i slike tilfeller. Ettersom DÅR ikke inneholder dødsårsakskoder for alle enkeltstoffer er rettstoksikologiske funn viktige. Kunnskap om hvilke stoffer som bidrar til dødelige overdoser, og om de skaffes via resept eller illegalt, er viktig i et forebyggingsperspektiv.

Det overordnede målet med overdoseforskning er å identifisere risikofaktorer for død.  Mer spesifiserte mål er å:

  • identifisere hvilke legemidler og rusmidler som bidrar til rusrelaterte dødsfall i Norge, med fokus på endringer i alder og kjønn over tid.
  • ​identifisere sammenhenger mellom sykdoms- og rusrelaterte dødsfall og kontakt med helsetjenesten og/eller ambulansetjenesten.
  • identifisere assosiasjoner mellom medisinsk eller ulovlig ervervede legemidler, sykdom og død, og om enkelte legemidler forårsaker flere dødsfall per antall reseptbrukere enn andre legemidler.
  • ​identifisere konsentrasjonsforskjeller ved ikke-dødelige og dødelige opioidoverdoser

Mer informasjon finnes her: OUH - Substance use and health outcomes (ous-research.no)

Fant du det du lette etter?