HELSENORGE

Enheter

Enheter ved Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker

​Enhet for saksadministrative tjenester

Spormateriale i kriminalsaker sendes med post til Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker. Enhet for saksadministrative tjenester sørger for kontinuerlig registrering av spormateriale som kommer fra politiet. Sakene kategoriseres etter innhold, alvorlighetsgrad og hastegrad. I hver enkelt sak opprettes en saksmappe. Politiets anmodning i den enkelte sak samt innsendt spormateriale registreres i saksmappe. Herfra arbeider saksbehandler og sakkyndige med sikring og identifisering av spormaterialet. Når sporene er undersøkt og alle resultater er vurdert blir rapporten ferdigstilt før spormaterialet sendes tilbake til oppdragsgiver. Det kommer inn 500-600 saker per måned. 

 

Enhet for sporsikring og saksbehandling

Denne enheten består av saksbehandlere som sikrer spormateriale samt gjør forprøving som indikerer hva slags biologisk materiale som er i prøven. Basert på saksopplysninger fra politiet og resultater fra forprøvingen bestilles DNA analyser.  Alt sporsikringsarbeid dokumenteres med tekst og bilde i saksmappen. Når alle undersøkelser er gjort vil resultatene vurderes og saksrapporten ferdigstilles. Denne signeres av saksbehandler i samarbeid med en sakkyndig.

 

Enhet for sporanalyser

På laboratoriet behandles den enkelte prøve etter hva slags biologiske materiale den inneholder. Cellemateriale må åpnes for å hente ut DNA. Metodevalg baserer seg på opplysninger hentet inn gjennom sporsikringsarbeidet og saksopplysninger. Ulike celletyper krever ulik behandling for å hente ut DNA. I noen tilfeller ønsker man også å skille mellom ulike celletyper før de åpnes opp. For hver prøve måles hvor mye DNA som er tilgjengelig før man kopierer de små DNA stykkene som utgjør en DNA profil. Når disse DNA stykkene er mangfoldiggjort kan de separeres etter størrelse og deretter analyseres.

 

Enhet for sakkyndighet og forskning

En sakkyndig skal være en objektiv og uavhengig fagperson som bistår politiet og rettens aktører fra saken opprettes til den er ferdig i rettsapparatet. Gruppen av sakkyndige går gjennom de mest alvorlige sakene og samarbeider tett med de andre enhetene. Det er den sakkyndige som møter opp i retten når saken krever dette. Enheten bruker mye tid på ekstern og intern kompetanseheving, rådgiving, forskning, kvalitetssikring og undervisning.

 


 

Fant du det du lette etter?