Forskning ved TIPS Sør-Øst

​Det er viktig for oss å ha et nært forhold til de forskningsmiljøene som arbeider med psykoseforskning både nasjonalt og internasjonalt.
Samtidig er det avgjørende for tjenesten vår at vi selv bidrar med forskning, med hovedvekt på det som er relevant for det kliniske arbeidet.
Forskningen som drives og planlegges ved kompetansetjenesten er primært eksternfinansiert.

Forskningsprosjekter under arbeid:

"REACT: Relatives Education and Coping Toolkit - en norsk pilotstudie

REACT er en digital verktøykasse for pårørende i tidlig fase av en psykoseutvikling. Den skal bidra til en bedret forståelse av hva en psykose er, og bidra til at familiemedlemmer og nære pårørende lettere kan mestre de utfordringene som ofte følger med det å ha et sykt familiemedlem.

REACT er utviklet i samarbeid med familiemedlemmer til personer med psykoselidelser og forskere ved Lancaster Care NHS Foundation Trust i England.

Pilotstudien vil teste ut en norsk versjon der hver deltager er koblet til en forskningssykepleier som veileder i bruken av verktøyet gjennom tilbud om ukentlig samtale. Underveis og i etterkant samles det inn data for å evaluere opplevelse av norsk versjon, nytteverdi, samspill med helsepersonell og kostnader. Videre intervjues 5-10 deltagere mer
dyptgående om deres erfaringer med programmet.

Deltagerne vil være pårørende til pasienter som fortløpende tas inn til behandling for første episodepsykose ved Sykehuset i Vestfold. Vi tar sikte på å inkludere pårørende til 20 pasienter. Vi vil også spørre pasienter som er tatt inn til behandling for første episode psykose i løpet av det siste året før inklusjonen starter.

"Forstyrret selvopplevelse ved risiko for psykoseutvikling" - PhD prosjekt

Forskningsprosjektet "Forstyrret selvopplevelse ved risiko for psykoseutvikling" undersøker endringer og forstyrrelser i selvopplevelse hos unge pasienter mellom 15 og 30 år i spesialisthelsetjenesten med risikosymptomer for psykose.


Prosjektet vil undersøke forekomsten av forstyrret selvopplevelse i en slik populasjon. Man vil se på sammenhenger med andre symptomer og faktorer som fungering under oppvekst og barndomstraumer, samt sammenhenger mellom slike forstyrrelser ved første
undersøkelse og symptomer og fungering et år senere.

Prosjektet gjennomføres ved TIPS Sør-Øst, men inngår også som en del av TOP-studien ved NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser). Psykologspesialist Tor Gunnar Værnes står for den praktiske gjennomføringen av prosjektet, som utgjør basis for en dr.grad (dr.philos). Prosjektleder og biveileder er professor Jan Ivar Røssberg, Seksjon for behandlingsforskning, OUS.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.