Fotodesign @designlaboratoriet

TSB

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) er den norske betegnelsen på tjenester som utfører rus- og avhengighetsbehandling på spesialistnivå. At tjenestene er tverrfaglige, betyr at de skal utføres av personell med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse. Nasjonal kompetansetjeneste TSB bidrar med kompetanse til tjenesteytere og pasienter, basert på pasienterfaringer, klinisk praksis og forskning.

 

 Les eller abonnér på nyhetsbrev

   Lenke til TSB-lederbrevet

Følg oss på sosiale medier


Facebookikon med lenke til Nasjonal kompetansetjeneste på facebbok    youTube-logo

Nyheter

 • 03.07.2020
  Foreslår nasjonalt kompetanseløft om alkohol

  – Helsetjenestene må tilføres kunnskap om alkoholens faktiske skadevirkninger og hvilke tiltak og behandlingstilbud som er tilgjengelige, oppfordrer Nasjonal kompetansetjeneste TSB i sitt innspill til nasjonal alkoholstrategi.

 • 10.06.2020
  Prioriteringer i unntakstider

  Våren 2020 ble verden rammet av Covid-19. Helsedirektoratet ba spesialisthelsetjenesten om at pasienter som kan vente på behandling ble nedprioritert. Hvordan er føringene for prioritering av pasienter til TSB håndtert?

 • 03.06.2020
  Bruk av feedback i krisetid

  – Bruk feedback til å korrigere kursen, oppfordrer Annette Wolf El-Agroudi. Feedback-verktøy og feedback-kultur kom til nytte da Blå Kors Borgestadklinikken flyttet all sin polikliniske behandling over til digitale flater våren 2020.

 • 05.05.2020
  - Spør pasienten om alkohol

  Oslo universitetssykehus har utviklet prosedyre ved delirtilstander til bruk i hele sykehuset. Formålet er å hindre komplikasjoner og forlengete sykehusopphold.

 • 29.04.2020
  Et koronatilpasset LAR

  Pandemien gjør LAR mer tilgjengelig, men heroinassistert behandling rykker ikke nærmere start. Verken Bergen eller Oslo vil bruke HAB-millionene de fikk i statsbudsjettet for 2020, til pasientbehandling med heroin.

 • 28.04.2020
  Hvordan prioriteres ruspasienter under Covid-19?

  Følgene av korona skal ramme alle pasienter likt. Klarer vi det eller forventer vi at ruspasienter skal bære en urimelig del av byrden?  

 • 20.04.2020
  Leverer LAR-medisin ambulant

  På kort tid rigget Seksjon ruspoliklinikker i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus et ambulant team som sikrer at pasienter i legemiddelassistert rehabilitering får medisiner under Covid-19 pandemien.

 • 03.04.2020
  Smittevernkurs for alle

  Opplæring i smittevern bør ha et økt fokus for både nyansatte og øvrige ansatte ifm Covid-19 epidemien. Nå er basisopplæring i form av tre e-læringskurs gjort tilgjengelig for alle, også de som ikke har tilgang til helseforetakenes læringsportal.

 • 27.03.2020
  Fysisk aktivitet under utbruddet av Koronaviruset

  Å trene til sommerkroppen er et kjent begrep, men få tenker over at med fysisk aktivitet trener man i enda større grad sommerhodet. For det er faktisk hodet vårt – hjernen – som profiterer mest på at vi er fysisk aktive.

 • 24.03.2020
  Videoassistert behandling og selvhjelp

  Ruspoliklinikk ung (RuPo) ved Helse Stavanger arbeider i disse dager med ulike former for digital-støttet behandling for polikliniske pasienter i TSB. Les om deres erfaringer med videoassistert behandling og tips til hjemmeoppgaver og selvhjelp på nett.

 • 19.03.2020
  Avstandsbehandling og feedbacksystem

  – I ein krevjande Korona-situasjon der fleire må få behandlingssamtalar på avstand, for eksempel over telefon, kan feedbacksystem som Norse Feedback vere til særskild nytte, seier gründeren Christian Moltu.

 • 11.03.2020
  Kartet over veien inn i TSB

  Prosjektet TSB i Norge har kartlagt alle vurderingsteamene i landet. Finn dem på kartet her.

 • 27.01.2020
  ROP-pasienter får ulik hjelp i ulike sektorer

  – ROP-pasienter må få integrert behandling uansett hvor i hjelpeapparatet de befinner seg, sier ROP-kliniker Siv Kjelsås Kvinge.

 • 12.12.2019
  Slik innførte vi brukerstyrt innleggelse

  - Brukerstyrt innleggelse er ikke bare å stille en ledig seng til rådighet for pasienter i krise. Det har endret måten vi møter pasientene ved Haugaland A-senter, sier klinikksjef Geir Henrik Iversen.

 • 11.12.2019
  Pasienterfaringsundersøkelsen fornyes

  Fra å gjennomføres én gang årlig og gi et øyeblikksbilde av pasienterfaringer i TSB, skal alle pasienter i TSB få tilbud om å fylle ut et skjema på nett på samme stadium; ved avsluttet behandling.

 • 14.11.2019
  Lettere å bruke tvang i TSB?

  Bjørn Henning Østenstad – arkitekten bak det nye lovforslaget om tvangsbegrensning – spår at vi vil se mer tvang basert på forhåndssamtykke fra ruspasienter, dersom forslaget vedtas.

 • 24.10.2019
  LAR, graviditet og fødsel

  Helsedirektoratet har revidert deler av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene fram til barnet når skolealder. Denne brosjyren presenterer anbefalingene og begrunnelser for dem.

 • 17.10.2019
  Sørlandet topper klinisk TSB-forskning

  Sørlandet sykehus er det eneste helseforetaket i Norge som driver TSB-forskning i regi av en klinisk avdeling, utenom universitetssykehusene. Klinikknærheten har vært en suksessfaktor, ifølge sørlandsforskerne.

 • 13.09.2019
  Hvor mye vet ansatte og pasienter i TSB om pakkeforløp?

  Å dømme etter en temperaturmåling som pasientinformatørene i «Et bedre liv» har gjort, har både ansatte og pasienter i TSB behov for mer kunnskap om og opplæring i pakkeforløp.

 • 12.09.2019
  Pasienter møter folk med brukererfaring i døra til TSB

  Pasienter som vil bryte med et liv dominert av rus og som søker behandling, skal bli møtt best mulig fra dag én. Derfor skal personer med brukererfaring møte pasientene straks de er henvist til TSB-behandling i Helse Stavangerer.

 • 12.09.2019
  Sørlandet sykehus innfører FACT i TSB

  1.april 2018 var første dag på jobb i Sørlandet sykehus sitt ARA FACT. Et halvt år etter hadde enheten tatt imot 100 «hard to reach»-pasienter, hvorav noen ikke en gang var kjente i sine hjemkommuner.

 • 01.07.2019
  Sykehusene satser ulikt på TSB-forskning

  Om lag 60 prosent av den norske forskningen om TSB utføres ved universitetssykehusene. Hvor stor andel av sine forskningsressurser de setter av til TSB-forskning, varierer mellom 5,6 prosent i Helse Bergen og 0,4 prosent i Oslo universitetsykehus. 

 • 20.06.2019
  KvaRus er klart til bruk i 2020

  Mer kunnskap – bedre behandling er slagordet for KvaRus – Kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler. I 2020 er det klart til bruk i alle landets TSB-tjenester.

 • 13.06.2019
  Hvordan behandle Asperger syndrom og rus?

  Det finnes ikke vanskelige pasienter, men ved å bruke tilpassede tilnærminger, kan personer som regnes som vanskelige-å-nå, få bedre utbytte av behandling av ruslidelse. Flere fagmiljøer ved OUS har laget fire filmer om behandling til pasie...

 • 16.05.2019
  – Ivareta selvbestemmelse og integritet

  20. mai utgår svarfristen på Helsedirektoratets høring om endring av tre omstridte anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR. I sitt høringssvar støtter Nasjonal kompetansetjeneste TSB langt på vei Helsedirektoratets forsla...

 • 15.05.2019
  Hvordan får vi gode medforskere?

  – Vi trenger at både forskere og brukere er med på å fremme samarbeidsfokusert forskning på rus og psykisk helsefeltet, sier erfaringskonsulent og medforsker Morten Brodahl.

 • 30.04.2019
  Når bør TSB døgnbehandle familier?

  TSB har 60 døgnbehandlingsplasser avsatt for familier. Hvilken plass skal døgnbehandling av familier ha i TSB? Nyhetsbrev for Familienettverket spurte tre ledere og en henviser.

 • 22.04.2019
  Ruspasienter vinner på aktivt samspill legevakt – sykehus

  – Få pasienter med rusrelaterte vansker, fyller legevaktas hastekriterier. Å prioritere å støtte dem i å holde fast ved sin beslutning om å bryte med et liv dominert av rus, gjør likevel en stor forskjell helsemessig, sier Odd Martin Vallersnes.

 • 09.04.2019
  Filmsnutter om skadevirkninger av steroider har nådd 100 000

  Studier av første generasjon steroidebrukere viser at bruk av anabole steroider kan påvirke tenkning, følelser og hukommelse. Flere enn 100 000 har sett Steroideprosjektets filmer om forskernes funn.

 • 22.03.2019
  Lavterskeltiltak i spesialisthelsetjenesten for gravide og familier

  Kan vi ruste helsetjenestene bedre til å forebygge vansker hos barn som pårørende? Heftet «Oppfølging av gravide og småbarnsfamilier i spesialisthelsetjenesten» skal gi grunnlag for diskusjon om dette temaet.

 • 28.02.2019
  Satsing på rusakutte tilbud i Telemark

  Flere ruspasienter i Telemark får øyeblikkelig hjelp. Sykehuset Telemark har opprettet et eget akutt-tilbud i TSB, og døgntilbud bygges ut på kommunalt nivå.

 • 20.02.2019
  Steroidbrukens sexologiske side

  Steroidbruk kan være seksuelt motivert og seksuell uhelse er nesten alltid en følge av steroidbruk. Lege, psykiater og sexolog Haakon Aars vil åpne det sexologiske rommet i møte med pasientgruppen som sliter med helseskader etter bruk av steroider.

 • 14.02.2019
  – En effektiv samtaleåpner

  Kan det å «måle pulsen» på psyken føre til at færre avbryter rusbehandling? Helse Midt-Norge er nå i gang med et pilotprosjekt der 26 pasienter og deres behandlere tar i bruk det norsk-utviklede tilbakemeldingsverktøyet Norse Feedback.

 • 05.02.2019 Helse Stavanger
  Rusregisteret har fått nasjonal status

  Kvalitetsregisteret for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler har fått nasjonal status. Det nye registeret vil gi økt kunnskap om hva som virker innen rusbehandling, slik at rusavhengige kan få bedre behandling.

 • 04.02.2019
  KVARUS offisielt åpnet

  Helseminister Bent Høie markerte i dag at KVARUS er gitt status som nasjonalt kvalitetsregister, med Helse Stavanger (KORFOR) som base.

 • 25.01.2019
  Vil du vite mer om akutte tjenester i TSB?

  Pasienter med rus- og avhengighetslidelser har høy dødelighet og behov for akutt hjelp for å hindre helseskade. Heftet «Akutte tjenester for rusmiddelavhengige» gir grunnlag for diskusjon om hvordan å møte pasientenes akutte behov best mulig.

 • 23.01.2019
  En synlig TSB

  Guri Spilhaug begynte som leder i Nasjonal kompetansetjeneste TSB etter nyttår. Her signerer hun sitt årets første lederbrev.

 • 23.01.2019
  Ferske erfaringer med bruk av norsk feedbackverktøy

  Hvilken betydning har Norse Feedback fått for pasienter, behandlere og samarbeidet mellom dem? På en konferanse 7. februar legger Helse Midt-Norge fram ferske erfaringer med å prøve ut det norskutviklede verktøyet for å overvåke fram- og ti...

 • 12.12.2018
  Legemiddelassistert rehabilitering i 20 år

  Fra 700 til 7000 pasienter. Fra særtiltak til integrert del av spesialisthelsetjenesten. Fra rigid til mer modernisert. På 20 år har Legemiddelassistert rehabilitering i Norge (LAR) skiftet karakter. Her er noen av milepælene som LAR har nådd.

 • 07.12.2018
  LAR-konferansen oppsummerte 20 år med LAR

  18. og 19. oktober 2018 ønsket Oslo universitetssykehus og SERAF velkommen til 700 brukere, klinikere og forskere som deltok på årets LAR-konferanse på MEET Ullevaal. Programmet bar preg av at LAR-behandlingen er 20 år i år.

 • 14.11.2018
  Personalopplæring i TSB

  Opplæring er ofte en forutsetning for at TSB-enheter skal drive kvalitativt godt. Men hvordan planlegge og – ikke minst – gjennomføre god opplæringsaktivitet? Vi har spurt Eva Sørlie.

 • 02.11.2018
  «Familien der det drikkes»

  Konsekvenser av å ha en ruslidelse kan være forskjellig fra kultur til kultur. – I samfunn der slekta er en viktig byggestein, kan et rus- og avhengighetsproblem hefte ved både deg og slekta di, sier Elisabeth Gerhardsen.

 • 12.10.2018
  Kan LAR-avtalen komme pasientene til gode?

  LAR-legemidler innkjøpt gjennom et nasjonalt anbud møter sterk skepsis fra pasientene, men styrker økonomien til helseforetakene. – Er det mulig både å spare penger og minimalisere negative effekter for pasienter og behandlere? spør Christian Ohldieck.

 • 01.10.2018
  Pasientinformasjon bruker-til-bruker

  Til nå har mer enn 1600 personer deltatt i «Et bedre liv» og opplevd at TSB-enheten overtas av brukere og pårørende for en dag. Da skillene mellom «behandler» og «pasient» utviskes, og alles erfaringer har verdi.

 • 28.09.2018
  Trening er rusbehandling

  Stiftelsen Bergensklinikken tilbyr treningsterapi på lik linje med annen rusbehandling. – For pasienter med rusmiddelavhengighet med steroidproblem eller med et utfordrende kroppsbilde, kan trening som terapi være ekstra relevant, sier Tho...

 • 20.09.2018
  – Dette er god kvalitet i TSB

  Kvalitet i rusbehandling var tema for TSB-lederkonferansen 2018. På forhånd ba vi personer med erfaring fra TSB om å sende foto eller film om hva kvalitet er for dem. Her er resultatet.

 • 06.09.2018
  Mer tillit og mindre vanetenkning

  Ved Lade behandlingssenter har husordensreglene vært gjennom flere runder blant ansatte, avdelingsledere og Fylkesmannen. Nå er reglene endret i tråd med ny lov og forskrift.  –En oppmyking kan være med på å bygge tillit mellom pasienter o...

 • 06.09.2018
  Rydder i uhjemla husorden

  «Slik gjør vi det her» er ikke lenger gangbar mynt i husordensregler i TSB. I et nytt skriv rydder Helsedirektoratet opp i hva husordensregler og andre liknende lokale bestemmelser kan – og ikke kan – regulere. Mange restriksjoner som i dag...

 • 28.08.2018
  YouTube senker terskelen for å søke hjelp med steroidproblem

  – Jeg hadde aldri trodd jeg skulle ende opp på ruspoliklinikk på grunn av steroidbruken min, sier «Friday». Men det gjorde han. Og fikk hjelp i OUS. Historien hans ble den femte mest sette YouTube-annonsen i juni måned.

 • 09.08.2018
  «Vanlig» drikking hos eldre – et fremtidig folkehelseproblem

  – Alkoholbruken øker mest blant middelaldrende og eldre. Utfordringen er ikke misbruk og avhengighet, men helseskade som følger av «vanlig» drikking hos eldre, sier Fred Rune Rahm.

Arrangementer

KUNNGJØRINGER

 • Helge Waal fyller 80

  Mangeårig medarbeider i Nasjonal kompetansetjeneste TSB og SERAF runder 80 den 24. april, og starter en langsom nedtrapping fra rusfeltet.

 • Vil øve studenter i å delta i ansvarsgruppemøter

  Et nytt prosjekt i NK-TSB skal gi studenter øvelse i å praktisere brukermedvirkning og samhandling. Via simulering trer de inn i sin framtidige yrkesrolle som deltakere i et ansvarsgruppemøte rundt en pasient med rus- og avhengighetsproblem.

 • Arbeidsplass i et rusfaglig miljø?

  Har du behov for en arbeidsplass for å arbeide med tema innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling?

 • Jobbe hos oss?

  Her finner du opplysninger om ledige stillinger i Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

 • Nye mentorer søkes

  Mentorer i TSB skal bidra til at andre TSB-ledere kan utvikle seg som ledere gjennom å lære av hverandre.  Tips oss dersom du kjenner en TSB-leder som du tror kan fylle rollen!

Nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

 

Fant du det du lette etter?