HELSENORGE

Behandling av rusproblemer

Rusproblemer kan ramme alle, i alle aldre. Det finnes ulike tilbud som kan hjelpe deg. Her ser du hvordan du kan gå frem for å få hjelp.

Innhold er hentet fra helsenorge.no.

Øyeblikkelig hjelp

Spesialisthelsetjenesten har plikt til å gi akutt/øyeblikkelig hjelp dersom det ut i fra de foreliggende opplysninger må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig og det ikke vil være forsvarlig å følge de ordinære prosedyrene for henvisning og inntak som beskrevet under.

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Mestring og selvhjelp

Mange klarer å mestre rusproblemer ved egen innsats og med støtte fra familie, nettverk, frivillige organisasjoner eller selvhjelpstilbud. Noen trenger mer hjelp til å mestre problemene. Dersom du eller noen du kjenner trenger bistand, kan fastlegen være god støtte. De fleste vil ha nytte av oppfølging og kontroll av rusmiddelbruk sammen med fastlegen. Dette vil ofte bidra til reduksjon.

Hvis du er gravid og har rusproblemer, er det viktig at du tar dette opp med fastlege, jordmor eller andre kontaktpersoner i helsetjenesten. Alkohol er det mest skadelige rusmiddelet for fostret.

Hvis du er pårørende til en mer rusproblemer, kan du også ha behov for informasjon og hjelp til å mestre situasjonen. Pårørende er en gruppe som kan ha betydelige plager som følge av denne belastningen. Helseforetakene har plikt til å gi pårørende informasjon og opplæring slik at de kan mestre situasjonen bedre. Se tilbud til pårørende på helsenorge.no.

Ved lette til moderate rusproblemer

Alle kommuner/bydeler har egne ansatte med ansvar for oppfølging av personer med rusproblemer som søker hjelp. Mange er ansatte i Nav, men kan også ha annet arbeidssted i kommunen. De har ofte betegnelsen ruskonsulent, men kan også ha andre titler. De kan bidra med råd og veiledning, men også med terapeutiske samtaler, som fastlegen også kan med sin medisinske innfallsvinkel. Begge instanser har taushetsplikt og kan henvise til spesialisthelsetjenesten. Du kan finne informasjon om tjenestene på din kommunes hjemmeside.

Hjelp i spesialisthelsetjenesten

Hvem kan henvise til TSB

Liste over hvem du kan gå til for å få henvisning

Hvis du ikke oppnår tilstrekkelig rusmestring og kontroll kan du henvises til spesialisthelsetjenesten – tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Henvisningen blir vurdert innen 10 dager av et tverrfaglig vurderingsteam.

Dersom teamet vurderer at du har rett til å motta behandling, vil den som oftest starte i poliklinikk ved ditt lokalsykehus. Noen private aktører som har avtale med det regionale helseforetaket tilbyr også polikliniske tjenester. Behandlingen vil starte med en kartlegging av ditt rusproblem og fungering på ulike livsområder, samt eventuelle andre psykiske og fysiske lidelser og ressurser. Den videre behandlingen vil ta utgangspunkt i din situasjon og hvilke mål du ønsker å oppnå. All behandling i TSB er tverrfaglig, det betyr at flere yrkesgrupper deltar og samarbeider: Lege, psykolog og sosialfaglig personell.

Behandlingen vil blant annet bestå av mestringsteknikker som tar sikte på å forsterke din motivasjon for å slutte med rusmidler eller kontrollere bruken. All rusbehandling omfatter hjelp med å forebygge tilbakefall og oppfølging av eventuelle sosiale, psykologiske eller medisinske utfordringer.

Avrusning i døgnenheter i spesialisthelsetjenesten kan inngå som ledd i en poliklinisk behandling. Din polikliniske behandler har oversikt over slike tilbud.

Ved alvorlige rusproblemer

Alvorlige rusproblemer kjennetegnes ofte av tvangsmessig bruk eller fortsatt bruk til tross for at det får skadelige følger for helse eller sosial fungering. Avhengighet av rusmidler vil gjerne kreve spesialistbehandling. Har du samtidig psykiske lidelser øker alvorligheten og behandlingen må rettes mot begge områder samtidig.

Ved alvorlige rusproblemer vil henvisning til TSB som regel resultere i kort ventetid for et behandlingstilbud. De fleste vil komme inn i et pakkeforløp som starter med en basisutredning enten i poliklinisk eller døgnbasert behandling. Du skal selv delta i å påvirke forløp og innhold, samtidig som spesialisthelsetjenesten har ansvar for at tilbudet er forsvarlig. Om behandlingen skal skje i poliklinikk eller døgnenhet er avhengig av hvor omfattende problemene dine er.

Dersom du får rett til døgnbehandling vil den utføres av et helseforetak, en privat virksomhet som har driftsavtale med det regionale helseforetaket eller av en privat aktør som er godkjent av Helfo. Som pasient i spesialisthelsetjenesten har du rett til å velge behandlingssted. Du kan få anbefalt et behandlingssted som passer deg fra det teamet som vurderte henvisningen din.

Les mer om hvordan du kan gå frem for å velge behandlingsstedSe oversikt over alle tilbud i kartet over TSB i NorgeSe ventetider for rusbehandlingsstedene på helsenorge.no

 

Fant du det du lette etter?