Global helse

Avdeling for global helse

Avdelingen (tidligere seksjon for internasjonalt samarbeid) er administrativt ansvarlig for faglige samarbeidsprosjekter mellom OUS og universitetssykehus i flere land, per dags dato Palestina, Etiopia, Malawi og India. Avdelingen ivaretar koordinatorfunksjonen i disse prosjekter.

For prosjektene i Etiopia og Malawi er det overordnede målet å styrke samarbeids-institusjonenes evne til å utdanne egne fagpersoner ved hjelp av kompetanseoverføring mellom OUS og den aktuelle institusjonen. Pensum for det enkelte studium utarbeides i nært samarbeid mellom partene. OUS bidrar primært med tilgang på faglig kompetente forelesere og veiledere. Det utveksles også personell mellom OUS og samarbeidsinstitusjonene.

Samarbeidsprosjektene i India og Palestina har som mål å introdusere nye behandlings-metoder, samt å fremme oppdatert evidensbasert kunnskap uten et formelt studieprogram. Eksempler på dette er innføring av laparoskopiske teknikker i Palestina og etablering av morsmelkbanker i India. Arbeidsmetoden i India er utveksling av erfarent og faglig kvalifisert personell mellom OUS og samarbeidsinstitusjonene, mens det i Palestina-prosjektet kun gjennomføres utveksling av fagpersoner fra OUS.

Felles for alle prosjektene er at det forutsettes at institusjonssamarbeidet er forankret i den øverste ledelse ved den gjeldende institusjonen, samt at samarbeidsavtalen støttes av nasjonale og lokale myndigheter.Om avdelingen

Avdeling for global helse ble etablert i 2008 etter initiativ fra ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS). 

Avdeling for global helse er en del av direktørens stab og har som oppgave å ha en service funksjon for de kliniske avdelingene samt følge opp personaladministrasjon for de som er ansatt i prosjektene. Avdelingen assisterer avdelingene i utforming av prosjektsøknader og følger opp prosjektene med hensyn til rekruttering, økonomikontroll og rapportering.

Avdelingen har oppdatert informasjon om samarbeidslandene til OUS og har den formelle kontakten med utenriksdepartementet, giverorganisasjoner, norske ambassader, og følger opp og fornyer avtaler med donorer, samarbeidsinstitusjonene og med myndighetene i de aktuelle landene.

Avdeling for global helse koordinerer en økende mengde prosjekter og er hovedsakelig finansiert via eksterne midler fra Norec og Aktiv mot kreft.

OUS, med Avdeling for global helse, sitter i komiteen for Global Helse Norge. Global Helse Norge er en nasjonal arena for forskning på global helse, utdanning og kapasitetsbygging i lav- og middels intektsland.


Koronatiden i avdeling for global helse

Avdeling for Global helse i Oslo universitetssykehus (OUS) driver utstrakt samarbeid med Etiopia, Malawi og India. I likhet med resten av verden og det norske samfunnet for øvrig, fikk også covid-19 konsekvenser for prosjektene Avdeling for Global helse arbeider med.

12. mars 2020 ble en dag med store endringer for Norge, og for avdeling for global helse. Med flere ansatte på utveksling i Malawi, India og Etiopia ble det raskt satt i gang tiltak for å få dem hjem til Norge. Innen 48 timer var alle tilbake på norsk jord. Noen ansatte fra OUS var i siste del av en seks måneder lang utveksling, mens andre akkurat hadde reist ut. Samtidig var det sykepleiere og leger fra India, Etiopia og Malawi på utveksling i Norge som brått måtte avslutte sin kontrakt og reise hjem. Indere reiste tilbake til et hjemland med stor smittespredning og økende sykehusinnleggelser. Etiopia stengte universitetet for studentene, og sykehusene hadde økende antall covid-19 pasienter. 

IMG-20201005-WA0001.jpg

Ansatte fra OUS som kom hjem fra oppdragene i utlandet måtte rett i karantene. 

- Vi måtte lage en avtale med Frogner House slik at ansatte som kom tilbake fra India, Malawi og Etiopia fikk tildelt leilighet slik at en trygg 14-dagers karantene kunne opprettholdes, sier leder for Avdeling for global helse, Kristin Schjølberg. 

Samtidig ble hele avdeling for global helse omdisponert for å jobbe med korona. De ansatte bisto med å svare koronatelefonen og hjalp til på avdelinger på Ullevål som trengte ressurser

-Situasjonen på sykehus vi samarbeider med var kritisk

Da den første bølgen med covid-19 traff Malawi og reiserestriksjonene ble iverksatt, fikk ikke de norske spesialistene reise til Malawi for å følge prosjektet på normalt vis. Til tross for at den første bølgen med koronasmitte ikke var så kraftig i Malawi, måtte de prioritere å jobbe med forebyggende smittearbeid. 

Smittevernsutstyr ble anskaffet, de opprettet covid-kohorter, og biomedisinske ingeniører i Malawi hadde hendene fulle med å installere og overvåke utstyr. Under andre smittetopp måtte de biomedisinske ingeniørene sove på sykehuset om natten for å håndtere eventuelle oksygen-problemer. 

Hverdagen ved operasjonsstuen og intensivavdelingen fortsatte delvis som normalt, samtidig med behandling av covid-19 pasienter. Sykehuset merket fraværet av kompetanse gjennom norsk personell på utveksling og det påvirket den kontinuerlige oppfølgingen av prosjektmålene ved begge avdelinger. Det påvirket også pasientsikkerheten, og ikke minst påvirket dette den videre utdanningen og opplærlingen av sykepleiere, intensivleger, kirurger og leger i spesialisering på alle nivåer.

Covid-19 påvirket også prosjektet i India. Utvekslingen ble avbrutt i mars 2020 og aktiviteter knyttet til prosjektmålene satt på vent. 

Det har vært nedgang i antall fødsler på statlige sykehus i Delhi i løpet av pandemien. Dette skyldes reiserestriksjoner og frykt blant befolkningen for å bli smittet av covid-19 på sykehus. Liggedøgn etter fødsel har blitt kortet ned, og potensielle mødre som donerer morsmelk til melkebanken er derfor kraftig redusert. Sykepleiere og leger har blitt relokert til covid-19 avdelinger og dette har påvirket de allerede lavt bemannede nyfødtintensiv avdelingene. I tillegg er halvparten av de ansatte på nyfødtintensiv avdelingene i karantene. På det verste har det kun vært syv ansatte til å dekke for alle innlagte nyfødte på avdelingen.

COVID melkebank 1.jpg

Avdeling for Global helse har så langt det har vært mulig hatt jevnlig kontakt med samarbeidspartnerne i Etiopia.  - Vi har fått informasjon om situasjonen i Etiopia via blant annet leder for Kreftavdelingen og den norske ambassaden i Addis Abeba. Så langt ser det ikke ut som at Etiopia har vært så tungt rammet som man kunne frykte, men vi kjenner ikke detaljene, sier Schjølberg. 

Det er trolig betydelig underrapportering. Det er mye frykt i befolkningen og tiltak er satt inn. Covid-19 pasienter beslaglegger mye av ressursene i sykehusene, og det er en fare for at også kreftbehandlingen lider under dette. 

I tillegg til pandemien har det i den senere tid vært større politisk uro i landet, med borgerkrigslignende tilstander i nord. Det er tvilsomt om ansatte i OUS kan reise ned for fysisk tilstedeværelse i 2021. 

- Vi vet ikke om universitetet avholder planlagt eksamen for sykepleiere og leger sommer 2021. Stråleterapiprogrammet kom dessverre ikke i gang før nedstengningen, men har nå kommet i gang med 14 studenter, sier Schjølberg 

Veien videre i den digitale virkelighet 

Våren 2020 jobbet Avdeling for Global Helse med å endre prosjektbeskrivelser og legge om arbeidsformen. 

- Vi måtte legge om måten vi jobbet på, og fikk opprettet et digitalt samarbeid med partnerne i Etiopia, Malawi og India.

Etter godkjent søknad til NOREC om nidler til Malawi og India for å styrke digital kompetanseoverføring, håper vi dette gir ressurser for en varig digital endring og fremdrift av prosjektene selv etter koronapandemien, sier Schjølberg. 

For å kunne fortsette samarbeidet med sykehusene i New Delhi er det nå etablert et digitalt samarbeidsprosjekt for å opprettholde resultatene etter tre års samarbeid. Gjennom månedlige fokusgruppemøter, digital undervisning og seminarer fortsetter den gjensidige kompetanseutvekslingen, ikke bare i India, men også Malawi.

web.jpg

Etter nedstengningen har barnekreftsykepleiere fra OUS hatt nettbasert undervisning i mastergradprogrammet i kreftsykepleie og det er avholdt en nettbasert undervisningsserie i 3-D doseplanlegging ved gynekologisk kreft. De planlegger tilsvarende undervisning for hode-halskreft. Denne nettbaserte undervisningen kompenserer delvis for den planlagte undervisningen i Addis Abeba. 

Vi ser hittil i 2021 ingen muligheter for å reise til våre samarbeidsland, og undervisning og veiledning vil derfor foregå digitalt. Derfor er vi i gang med å etablere et digitalt plattform for å gjennomføre undervisning og eksamen digitalt. Målet er å opprettholde alle mål som er nådd gjennom samarbeid de siste årene, men også å kunne fortsette å arbeide mot flere nye mål selv uten utveksling, sier Schjølberg.

kristin.jpg


Nyfødtprosjekt i India

Prosjektets fulle tittel er ”Oslo-Delhi-Jaipur: Improved Newborn Care Program” og er et samarbeidsprosjekt mellom norske og indiske myndigheter.

Spedbarnsdødelighet benyttes i internasjonal sammenheng som en indikator for levestandard, velferdsordninger og medisinske fremskritt. De hyppigste dødsårsakene er prematuritet/lav fødselsvekt, infeksjoner og asfyksi/fødselstraume.

I 2006 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom tidligere statsminister Stoltenberg og Indias daværende statsminister Singh, Norway India Partnership Inititative (NIPI). NIPI er nå inne i tredje programperiode (2013-2020). Gjennom avtalen forpliktet norske myndigheter seg til å bistå India med faglig assistanse og økonomisk støtte i arbeidet med å forebygge spedbarnsdød. OUS har påtatt seg ansvaret for den helsefaglige oppfølging, mens Norec finansierer store deler av prosjektet. Norec er et norsk forvaltningsorgan som er direkte underlagt Utenriksdepartementet.

Virksomhetens funksjon er å tilrettelegge for gjensidig utveksling av personell mellom norske bedrifter/organisasjoner og personell fra liknende institusjoner i land i sør. Hensikten med internasjonal utveksling er å fremme gjensidig læring, styrke demokratiseringen av utviklingsland og bidra til større grad av likeverd og solidaritet.

Avdeling for global helse ved OUS inngikk en samarbeidsavtale med JK Lone Hospital medio 2013.  Avtalen varte til 2016, men er nå blitt forlenget med tre nye år. JK Lone Hospital er et stort og velrenommert regionsykehus i staten Rajasthan. Sykehuset dekker en rekke pediatriske funksjoner i regionen, deriblant nyfødtintensiv og nyfødtkirurgi. Lady Hardinge Medical College & Kalawati Saran`s Hospital (KSCH) i New Delhi er nå også en del av prosjektet og vil være det sykehuset norske sykepleiere utveksler til. KSCH er en av Asias største barnesykehus, og med 84 sengeplasser for nyfødte har sykehuset den største nyfødtavdelingen i landet. KSCH er et undervisningssykehus og har blant annet spesialiteter i kardiologi, gastrologi og nevrologi. Det er 13000-14000 fødsler i året med mer enn 2500 nyfødte innlagt på nyfødtavdelingene.

Prosjektets overordnede målsetning er å forbedre omsorgen til syke og premature nyfødte, i tråd med forskningsbasert praksis i Jaipur (Rajasthan) og i New Delhi (Delhi).  Spedbarnsmorbiditet og -mortalitet skal reduseres ved å heve kvaliteten på grunnleggende behandling/pleie til et internasjonalt nivå. I forrige runde ble det åpnet en melkebank i Jaipur med stor suksess. Vi har nå som mål og åpne en melkebank i New Delhi, og arbeidet er allerede i gang. Andre fokusområder til prosjektet er bla KMC, ernæring, smertelindring, familiefokusert omsorg, medisinteknisk utstyr, resuscitering, transport av nyfødte og pleie av babyer som får pustestøtte.  Et likestilt mål er å gi norsk helsepersonell erfaring med problemstillinger som er mindre kjente i det norske samfunnet. Oslo har en stadig økende innvandrerbefolkning og behovet for fagkunnskap innen et utvidet sykdomspanorama, så vel som kultursensitivitet og multikulturell forståelse vil derfor øke i årene som kommer. Internasjonal utveksling vil styrke OUS i møtet med disse utfordringene.     
Kirurgiprosjekt i Malawi

Oslo Universitetssykehus (OUS) har siden 2013 samarbeidet med Queen Elizabeth Central Hospital (QECH) i Blantyre, Malawi. Samarbeidet startet med utveksling av sykepleiere og leger innenfor nevrokirurgi og ble høsten 2016 utvidet med barnekirurgi.

En viktig milepæl for de tre første årene av prosjektet var opprettelsen av en nevrokirurgisk high dependency unit (HDU) ved QECH. En rekke sykepleiere fra Malawi har hospitert ved OUS i perioder på seks måneder for å få nødvendig kompetanse, dette har ført til at HDU nå er selvdreven. I tillegg til utveksling av personell mellom QECH og OUS har det blitt sendt ned nødvendig utstyr. Det er viktig for prosjektet at nødvendig opplæring på bruk og vedlikehold av donert utstyr gis, og det har derfor vært tett samarbeid med medisin-teknisk avdeling ved OUS som også har bidratt med personell til utveksling samt kortere turer til Malawi.

Utvidelsen til å inkludere barnekirurgi fra og med høsten 2016 henger sammen med at QECH får et helt nytt bygg dedikert til pediatri. Bygget er finansiert av stiftelsen Raising Malawi – drevet av Madonna. OUS bidrar her med utstyr og opplæring av personell. Fokuset på begge delene av prosjektet (nevro- og barnekirugi) er at det som gjennomføres skal være selvdrevent når prosjektet er ferdig. Det er derfor stort fokus på utdanning av personell, både på sykepleiere, leger og medisin-teknikere. Hjemme ved OUS favner prosjektet over flere klinikker og det er til enhver tid tre ansatte ved OUS på utveksling til Malawi.

Prosjektet finansieres av Norec og nåværende stønadsperiode går fra 2016 – 2020.              


Kreftprosjekt i Etiopia

Prosjektet har som målsetting å gjøre Etiopia i stand til å selv utdanne lege- og sykepleiespesialister innen onkologi. Universitetssykehuset Black Lion i Addis Abeba får norsk støtte fra Oslo universitetssykehus (OUS) til å utvikle landets eneste kreftavdeling slik at den blir i stand til å tilby en fullverdig spesialistutdannelse for leger og sykepleiere fra hele Etiopia.

Norske leger fra OUS har bidratt til utdannelsen av onkologer ved Black Lion Hospital siden 2012. Flere kull med etiopiske leger under spesialisering i onkologi har vært i Norge, samt gjennomført kurs i både strålingsbiologi og kjemoterapi. Etter fire års utdanning skal noen fortsette ved avdelingen i Addis Abeba, mens andre skal lede oppbyggingen av nye kreftavdelinger i andre deler av Etiopia.

I Addis Abeba ble det i 2015 startet en masterutdanning av onkologiske sykepleiere. Oslo Universitetssykehus og Oslo MET bidrar med undervisning og praktisk veiledning av masterstudentene. Det første kullet ble ferdig utdannet i 2017. Høsten 2019 var også det første kullet med etiopiske sykepleiere på utveksling i Norge.

Kreft rammer flere kvinner enn menn i Etiopia der brystkreft og livmorhalskreft er de to hyppigste kreftformene. Et styrket krefttilbud vil bedre kvinners helsetilbud i landet. Siden 2017 har norske kreftsykepleiere veiledet sykepleierstaben ved Black Lion Hospital. De har holdt kurs og deltatt i utformingen av et utdanningsopplegg som startet våren 2015. Norske kreftsykepleiere er kontinuerlig tilstede i avdelingen for å bistå i den daglige veiledningen av sykepleiere under spesialutdanning.

De norske bidragsyterne får verdifull erfaring og innsikt med tilbake til sitt hjemlige fagmiljø. Etter hvert vil behovet for norsk bistand i utdanningen gradvis bli mindre. Da vil samarbeidet fokusere mer på fagutvikling og forskning. Idéen som ligger til grunn for prosjektet ville kunne overføres til andre utviklingsland. Prosjektet er finansiert av Aktiv mot kreft.


               

Kontakt oss

Oppmøtested

Ullevål sykehus, Kirkeveien 166 Bygg 1, 2.etasje.

Mail
globalhealth@ous-hf.no

Postadresse
Oslo universitetssykehus
Avdeling for global helse
Stab samhandling og internasjonalt samarbeid
Postboks 5956 Nydalen
0424 Oslo 
 

Ansatte i avdelingen

Kristin320x240.jpg

Kristin Schjølberg
Avdelingsleder
uxkrnc@ous-hf.no / 924 48 746

jveriaIinternett.jpg

Jveria Jalil
Prosjektrådgiver
jaljve@ous-hf.no / 454 59 193

Marianne Frøshaug
Prosjektrådgiver
mfroes@ous-hf.no / 924 92 370

Sykepleierkoordinator i Etiopia prosjektet

Ann Elin portrett.jpg

Ann Elin Moen: UXANOE@ous-hf.no

Sykepleierkoordinator i Malawi prosjektet

Hedda Portrett.jpg

Hedda Wegger: hedweg@ous-hf.no

Sykepleierkoordinator i India prosjektet

Ingvild Andresen

Ingvild Andresen: ingva2@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?