HELSENORGE
Illustrasjonsbilde av homenkollen i Oslo
Veiviseren er et hjelpemiddel for innleggelse og henvisning av Oslo-pasienter.

Veiviser for helsepersonell

Veiviseren inneholder informasjon om generelle retningslinjer, oppgavefordeling mellom sykehus, avdelinger og poliklinikker innen somatikk og psykisk helsevern. Den informerer også om tilbud Oslo kommune og bydelene har til befolkningen innenfor områdene helse, omsorg og velferd.

Veiviseren er basert på et forpliktende samarbeid mellom:


Hjemmesiden: 
Oslo universitetssykehus HF

Hver av partene vedlikeholder oversikt over tjenester med relevant adresse- telefon- og kontaktinformasjon som Veiviseren har lenker til.

Alle helseaktører (offentlige og private) som arbeider i Hovedstadsområdet bør kjenne og følge Veiviser for helsepersonell.

​Innleggelse/henvisninger Ø-hjelp for pasienter som oppholder seg i Oslo:

Øyeblikkelig hjelp, matrise for Oslo

Tilhørighet til bydel avgjør hvilket sykehus pasienten sogner til. 
Kobling mellom gateadresse og bydel finner du her

Når transporttid er en kritisk faktor skal pasienten transporteres til nærmeste sykehus. 
NB! Når en pasient er mottatt etter kriterier som nevnt ovenfor skal eventuell overflytting til annet sykehus ikke skje før pasienten er vurdert av lege, situasjonen er stabil og uten fare for medisinsk skadelige virkninger av ytterligere transport, og om mulig i samråd med pasienten.

Illustrasjonsbilde Oslo

Følgende sektorisering gjelder:

Somatiske pasienter som har folkeregistrert adresse i Oslo henvises til/legges inn ved den institusjon/HF som følger av pasientens bydelstilhørighet.

Somatiske pasienter som har folkeregistrert adresse i Ahus' opptaksområde, samt Asker og Bærum kommuner henvises sitt sektorsykehus i tilfeller uten kritisk tidsnød.

Somatiske pasienter som ikke har folkeregistrert adresse i Oslo/Ahus' opptaksområde, samt Asker og Bærum kommuner henvises/legges inn ved den institusjon/HF som følger av pasientens fødselsdato (se tabell nedenfor). Dette gjelder bl.a.:

 • Studenter
 • Utenlandske arbeidere
 • Asylsøkere/flyktninger
 • Innsatte    
 • Turister og besøkende
 • Norske statsborgere som er bosatt i utlandet

Pasienter med psykisk lidelse sektoriseres ikke ut fra folkeregisteradresse, men ut fra reelt bosted. Botiden på stedet må være minst en måned. Hotell, hospits og institusjonsopphold med begrenset varighet regnes ikke som bolig.

 • Pasienter uten fast bopæl (UFB) og pasienter som ikke kan transporteres til sykehus utenfor Oslo/Ahus' opptaksområde, samt Asker og Bærum kommuner sektoriseres etter pasientens fødselsdato (se tabell nedenfor).    
 • Pasienter som er UFB og har en aktiv sak på et sosialkontor sektoriseres ut fra sosialkontoret. Dette må ofte avklares dagen etter akuttinnleggelser.
 • Innsatte som har bolig i Oslo og skal flytte tilbake til denne etter fengselsoppholdet sektoriseres etter bostedsadressen (evt. etter sosialkontor hvis de har en aktiv sak).

Somatiske pasienter bosatt i Oslo uten folkeregistrert adresse i Oslo/Ahus' opptaksområde, samt Asker og Bærum kommuner, pasienter uten avklart fødselsdato:
Se fordelingsmatrisen, ø-hjelp

Ved uenighet om formell sektorisering har AMK-sentralen beslutningsmyndighet.

Kart som viser hvilke bydeler i Oslo som har ansvar for tjenester til innbyggere i marka og sentrum

Innleggelse/henvisninger Ø-hjelp for pasienter tilhørende Ahus

Øyeblikkelig hjelp, matrise for Ahus' opptaksområde

Innleggelser/henvisninger Ø-hjelp for pasienter tilhørende Asker, Bærum og øvrige Vestre Viken 

Øyeblikkelig hjelp – Matrise for Ø-hjelp Asker, Bærum og øvrige Vestre Viken

AMK Oslo

AMK-sentralen betjener alle innbyggere og besøkende i Oslo, Ahus' opptaksområde, Asker, Bærum og Østfold, og har regionalt ansvar for Helse Sør-Øst.

 • behandler henvendelse ved akutt skade og sykdom
 • koordinerer helse- og sosialtjenestene ved større ulykker og katastrofer
 • samarbeider med andre nødetater ved hendelser der flere etater er involvert
 • formidler ambulanser etter bestilling fra hjelpeapparatet
 • formidler kontakt til vakttjenestene i bydelene

Akuttelefon: 113
AMK, operative henvendelser: Tlf. 22 93 22 51
Ambulansebestilling (institusjoner / helsepersonell): Tlf. 22 93 22 20
Ambulansetjenesten
Ambulansetjenesten utgjør sammen med kommunal legevaktordning den lokale akuttmedisinske beredskap og skal primært dekke behovet for primær diagnostikk og stabilisering og eventuell behandling av akutte skader og sykdomstilstander og bringe syke/skadde pasienter til adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten når pasienten har behov for overvåkning og/eller behandling.
Illustrasjonsbilde AMK-sentralen

Øyeblikkelig hjelp - spesielle tilstander og tilhørighet

Illustrasjonsbilde øyeblikkelig hjelp

NB! Sjekk fordelingsmatrisene før du leser veiledningen under!

Infeksjoner

Oslopasienter med smittsomme og kompliserte infeksjoner som krever behandling og diagnostikk utover lokalsykehusnivå, som importsykdommer og HIV- infeksjoner  innlegges OUS.
Unntatt er bydelene Grorud, Stovner og Alna som innlegges ved Ahus.  

Akutt PCI-behandling ved hjerteinfarkt

Avhengig av klinikk og EKG-forandringer kan pasienter med ferskt hjerteinfarkt tilbys akutt PCI-behandling ved OUS Ullevål eller Rikshospitalet etter avtale med vakthavende lege. 

 • Oslopasienter går fortrinnsvis til Ullevål, og pasienter tilhørende Ahus' øvrige opptaksområde, samt Vestre Viken sendes til Rikshospitalet for akutt PCI-behandling. Samme fordeling gjelder for pasienter med hjertestans med mistanke om/uavklart kardiogen årsak.
 • EKG sendes digitalt eller pr fax til mottagende sykehus.
 • Ved usikkerhet vedrørende forandringer sendes EKG'et for Stovner, Alna og Grorud først til Ahus.
 • Hvis et sykehus ikke klarer å se på EKG'et innen 5 minutter og ringe ambulansen innen avtalt tidsspenn, vil ambulansen sende dette til enten Ullevål for Oslo- pasienter eller Rikshospitalet for Ahus sine pasienter.
 • Faksnummer Rikshospitalet prehospitalt EKG: 23 07 19 50.
  Faksnummer Ullevål prehospitalt EKG: 22 11 73 99.
  Faksnummer Ahus prehospitalt EKG: Oppgis ved konferering

Delirium ‐ akutt forvirring

Legges inn ved Medisinsk klinikk/Indremedisinsk avdeling/Geriatrisk avdeling ved sektorsykehuset 

Forgiftninger ‐ intox

Pasienter med forgiftning (våkne og komatøse) innlegges i utgangspunktet i sektorsykehus, men spesielle forgiftninger kan vurderes innlagt ved OUS Ullevål etter avtale med medisinsk konfereringsvakt, 

Akuttmottaket, Tlf. 23 25 61 50Unntatt pasienter fra bydelene Grorud, Stovner og Alna som innlegges ved Ahus.

Hjerneslag

Pasienter fra bydelene Stovner, Grorud og Alna innlegges Ahus, Akuttmottaket,
Tlf: 67 96 11 18.

Alle andre Oslo‐pasienter med sykehistorie under 72 timer skal innlegges direkte på OUS Ullevål, Akuttmottaket. Meld til slagvakt M. 975 30 090.
 
Kriterier for unntak:
For pasienter som hentes av ambulansetjenesten uten forutgående legeundersøkelse, gjelder ordningen uten unntak.
For pasienter som undersøkes av lege: Ved spørsmål om det bør gjøres unntak, for eksempel ved alvorlig demens, langtkommet kreftsykdom, alvorlig komorbiditet og organsvikt: konferer med slagvakt OUS, Ullevål M. 975 30 090.

Hjerneslagpasienter med sykehistorie ut over 72 timer skal innlegges sektorsykehus.

Alvorlige brannskader som trenger intensiv behandling

Innlegges OUS Ullevål som traumepasienter.

Nærdrukning  

Voksne innlegges OUS Ullevål med unntak av pasienter fra bydelene Grorud, Stovner og Alna som innlegges ved Ahus. Alle barn fra hele Oslo innlegges OUS Rikshospitalet.

Hypotermi

Pasienter med målt/antatt kroppstemperatur under 30 grader C innlegges ved OUS Ullevål (mulighet for hjerte-lungemaskin).  Øvrige pasienter følger sektorgrenser. Alle barn fra hele Oslo innlegges OUS Rikshospitalet.

Multitraumer og nevrokirurgiske traumer

Innlegges OUS Ullevål.

Lunge- og thoraxkirurgi

Oslopasienter innlegges OUS Ullevål, bortsett fra Grorud, Stovner og Alna, som går til Ahus. (For aneurysmer, A-disseksjon og traumer: Følg Ø-hjelpsmatrisen)

Trykktankbehandling

Innlegges OUS Ullevål (døgnvakt; trykktanklege nås via AMK Tlf. 22 93 22 50 eller 113).

Dykkersyke, eksos- og røykskader , alvorlige tilstander 

Oslopasienter innlegges OUS Ullevål, bortsett fra Grorud, Stovner og Alna, som går til Ahus.

CBRNE - kjemiske, biologiske, radioaktive, nukleære, eksplosive hendelser:

Alle Oslopasienter (alle 15 bydeler) skal innlegges Ullevål.

Bydelstilhørighet, hjemmetjenester og opptaksområder for elektive tilstander

Du kan finne kart over bydelene her
(For mer informasjon om hjemmetjenester, se avsnittet om Oslo kommune)

Hvert helseforetak/sykehus i Helse Sør- Øst har i utgangspunktet ansvar for befolkningen i sitt sykehusområde, som består av bestemte kommuner og bydeler. Samtidig er det funksjonsfordeling mellom OUS, Lovisenberg, Diakonhjemmet og Ahus (og øvrige sykehus i HSØ) på en rekke områder. Ordningen med fritt sykehusvalg gjelder ved elektive henvisninger.

For følgende områder kan Ø- hjelpsmatrisene for sektorisering i Oslo og Ahus' opptaksområder anvendes ved elektive henvisninger: Indremedisin, Geriatri, Gynekologi, Hud og veneriske sykdommer, Nefrologi/dialyse, Nevrologi, Pediatri, Urologi og Øyesykdommer.

For andre områder gjelder:

Elektiv kirurgi

Elektive kirurgiske tilstander henvises i henhold til Ø-hjelpsmatrisen.
OBS: Lovisenberg sykehus har elektive tilbud innen ortopedi og øre-nese-hals, i tillegg til tilbudene som er anført i Ø hjelpsmatrisen.

Elektiv karkirurgi

OUS tar i mot pasienter fra hele Oslo. Polikliniske pasienter tas i mot på OUS Aker, mens pasienter som trenger innleggelse tas i mot på OUS Ullevål.

Elektiv thoraxkirurgi

OUS tar imot alle Oslopasienter unntatt bydelene Alna, Grorud og Stovner, som sogner til Ahus.    

Elektiv nevrokirurgi

OUS tar imot alle Oslopasienter unntatt bydelene Alna, Grorud og Stovner, som sogner til Ahus.

Onkologi

Bydelene Alna, Grorud og Stovner sogner til Ahus.

For de øvrige 12 bydelene gjelder:
Medikamentell behandling og palliasjon gis på lokalsykehuset for pasienter med hematologisk kreft, lungekreft, brystkreft, tykk- og endetarmskreft, kreft i bukspyttkjertelen, lymfom, føflekkreft, prostatakreft, samt enkelte andre urologiske kreftformer etter avtale.
Overføring av onkologiske oppgaver fra OUS til lokalsykehus vil skje gradvis fra 2. mars 2020.

OUS har ansvar (12 bydeler) for medikamentell behandling av hode-halskreft, primære hjernesvulster, testikkelkreft, gynekologisk kreft, sarkomer, kreft i spiserør og magesekk, primær leverkreft, analkreft og andre sjeldne kreftformer.

Ortopedi

Elektive henvisninger innen ortopedi følger vanlige sektorgrenser.

Obstetrikk - Søknad om fødeplass

Det er fritt sykehusvalg ved søknad om fødeplass, forutsatt at det foretrukne sykehuset har kapasitet til å ta imot.
Informasjon om fødeplass på OUS:

Informasjon om fødeplass på Ahus:

Revmatologi: Det er funksjonsfordeling mellom Seksjon for revmatologi, OUS Rikshospitalet og Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmets Sykehus.
OUS, Rikshospitalet, Revmatologisk seksjon, har ansvar for:

 1. Voksne i Oslo med systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter, pasienter med inflammatorisk leddsykdom med indre organ komplikasjoner og voksne med inflammatorisk leddsykdom med debut i barnealder
 2. Barn og ungdom i Oslo med alle typer revmatisk sykdom, spesielt de med inflammatorisk revmatisk sykdom, både medikamentell og kirurgisk behandling.
   


  Diakonhjemmets sykehus, Revmatologisk avdeling har ansvar for:
 1. Utredning og behandling av revmatiske leddsykdommer (leddgikt, Bekhterevs sykdom, psoriasisgikt, artrose og beslektede sykdommer) og andre revmatiske sykdommer som ikke faller inn under OUS, Rikshospitalets oppgaver.
 2. Revmakirurgisk seksjon Diakonhjemmet Sykehus har ansvaret for all revmakirurgi hos voksne, bortsett fra operasjoner i cervikal columna som utføres på Rikshospitalet.
 3. Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) gir et tilbud til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom som ikke får dekket sitt rehabiliteringsbehov på lokalt regionalt nivå
   

Øre-Nese-Hals (ØNH)
OUS Rikshospitalet har regionfunksjon innen ØNH-faget, og områdefunksjon sammen med Lovisenberg Diakonale Sykehus og Ahus for Oslo-pasienter.

Hvilket DPS (distriktpsykiatrisk senter) og BUP (Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk) den enkelte bydel i Oslo sogner til

Her finner du lenke til DPS som den enkelte bydel sogner til. Lenkene kan også brukes til å få oversikt over hvilke tilbud det enkelte sykehus har på området psykisk helse/avhengighet.

Bjerke, Nordre Aker, Sagene:

Søndre Nordstrand, Nordstrand, Østensjø:

Gamle Oslo, Grünerløkka, og St Hanshaugen:

Ullern, Vestre Aker, Frogner:

Alna, Grorud, Stovner og Nittedal:

Hvilken BUP den enkelte bydel i Oslo sogner til

Her finner du lenke til BUP som den enkelte bydel sogner til.

Bjerke, Nordre Aker, Sagene:

Søndre Nordstrand, Nordstrand, Østensjø:

Gamle Oslo, Grünerløkka, St Hanshaugen, Vestre Aker:

Ullern, Frogner:

Grorud, Stovner, Nittedal:

Alna:

Legevakten i Oslo

Illustrasjonsbilde legevaten i Oslo

Fastleger i Oslo

Illustrasjonsbilde fastleger i Oslo

Fastlegene behandler alle tilstander innen somatikk og psykisk helse/avhengighet. Ved  øyeblikkelig hjelp for vanlige tilstander, f. eks luftveisinfeksjoner, bør primært henvendelsen gå til fastlegen. På kveld, natt og i helg, eller dersom man ikke lykkes med å få time hos fastlege, anbefales bruke av legevakt. Dette gjelder også øyeblikkelig hjelp for pasienter som befinner seg i Oslo men har fastlege andre steder i landet.

Informasjon om hvem som er pasientens fastlege ligger i kjernejournalen.


Oslo kommune

Illustrasjonsbilde oslo panorama


 

Private avtalespesialister i Helse Sør-Øst

Private avtalespesialister i Norge har sine avtaler med det Regionale Helseforetaket i området de praktiserer. I lenken under finner du en oversikt over private avtalespesialister i Helse Sør Øst.

Veiviserens redaksjon

Redaksjonsansvaret for Veiviseren er lagt til avdeling Samhandling, underlagt viseadministrerende direktør i OUS. Det innkalles til redaksjonsmøte en gang pr/år(januar) og/eller ved behov. Ous har ansvaret for dette. Hver samarbeidspart har ansvar for å sørge for vedlikehold av egne nettsider. Samarbeidspartnerne har ansvar for å innmelde endringer til redaksjonen.

Redaksjonen består av:

 • Oslo kommune, Oslo kommunale legevakt: Fredrik Rønning Iversen, overlege, Legevakten
 • Oslo kommune, IKT utvalg m/sykehus: Anne Marit Rennemo, systemansvarlig.
 • OUS-Akuttklinikken: Jens Holmberg, seksjonsleder Ullevål
 • Diakonhjemmet sykehus: Anne Merete Nitter-Hauge, Ledende spesialsykepleier med driftsansvar medisinsk akuttmottak
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus: Berte Bjørg Moen, Ledende spesialsykepleier med driftsansvar medisinsk akuttmottak
 • AHUS: Morten Glasø, Samhandlingsoverlege
 • OUS: Prehospitale tjenester/AMK: Eyvind Hausberg, operasjonsleder
 • OUS: Stab, fag, pasientsikkerhet og samhandling: Grete Høghaug, spesialrådgiver
 • OUS: Stab, fag, pasientsikkerhet og samhandling: Bente Thorsen, samhandlingsoverlege
 • OUS: Stab, fag, pasientsikkerhet og samhandling: Stine Arntzen Selfors, webredaktør
 • OUS: Stab, kommunikasjon: Bjørn Tiller, web master internett

Endringer i representasjonen må meldes til OUS av den enkelte samarbeidspart.

Fant du det du lette etter?