Barns opplevelse av smerte ved gjentatte sprøytestikk

Vi undersøker hvordan barn med barneleddgikt (juvenil idiopatisk artritt) og deres foreldre opplever å få medisinsk behandling via gjentatte sprøytestikk. Dette vil gi ny kunnskap om smerte og frykt hos barn som trenger injeksjoner gjentatt over lang tid.

Bare et lite stikk

Barn med revmatisk sykdom blir i økende grad tilbudt medisinsk behandling som gis via gjentatte sprøytestikk, uten at vi vet helt hvordan dette oppleves for barnet eller for foreldrene som ofte er de som gir sprøytene hjemme. Vi ønsker å studere hvordan barn med juvenil idiopatisk artritt og deres foreldre opplever dagens praksis for behandling, og hvordan helsepersonell best kan forebygge smerter og redsel når slik behandling skal foregå hjemme over tid. Denne studien er et doktorgradsprosjekt i regi av Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Gjennom 3 substudier er målet å bidra til at helsepersonell kan forebygge smerter og redsel, når slik behandling skal foregå hjemme over tid.

Data fra observasjonsstudier, intervju med barn og foreldre noen måneder etter oppstart av behandling og fra fokusgruppeintervju der alle involverte parter er inkludert, har som mål å utvikle og teste et opplæringsprogram til denne pasientgruppen.

Generalisering av funn og bruk av opplæringsprogram  til andre pasientgrupper kan være et aktuelt tema for videre forskning.

Les mer om studien på REK sine nettsider

Hvem kan delta?

Vi ønsker å inkludere barn med barneleddgikt samt barn og ungdom med revmatisk sykdom og foreldre/foresatte til barn med revmatisk sykdom og sykepleiere i denne studien.

Hva innebærer studien?

Studien har tre delstudier:

 1. Videofilming
  Ved å studere den første opplæringssituasjonen vedrørende sprøytestikk kan vi undersøke hvordan barn reagerer på det de voksne (sykepleier og foreldre) gjør og sier. For at vi skal kunne se på detaljer i samhandlingen, bruker vi video-filming som metode. Vi tror at det kan være små ting som kan utgjøre viktige forskjeller i hvordan den første opplæringen foregår.
 2. Intervju
  For at vi skal finne ut mer om hvordan sprøytestikkene oppleves etterhvert, vil vi snakke med de samme barna og foreldrene som har blitt filmet etter et halvt år. Dette blir delstudie 2 i prosjektet.
 3. Fokusgruppeintervju 
  Barn/ungdom i alderen 10-18 år med revmatisk sykdom og deres foreldre/foresatte har i 2018 deltatt i gruppesamtaler i form av fokusgruppeintervju. Alle studiedeltakerne hadde lang erfaring med sprøytestikk. Vi ønsker også å inkludere sykepleiere i denne delstudien.

Kontaktinformasjon

Dersom barn, foreldre eller sykepleiere ønsker mer informasjon om de tre delstudiene kan de ta kontakt med Kari Sørensen (spesialsykepleier og stipendiat) på telefon 995 69 394 eller e-post kari.sorensen@ous-hf.no.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

 • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?