HELSENORGE

Behandlingsprosesser i mentaliseringsbasert terapi

Mentaliseringsbasert terapi er en internasjonalt anerkjent behandling ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Mange pasienter har god hjelp av denne terapien. Vi trenger likevel mer kunnskap om hva slags behandlingsprosesser som bidrar til et godt utbytte av behandlingen.

Om studien

Mentalisering betyr å forstå egen og andre menneskers atferd som uttrykk for mentale tilstander, det være seg tanker, følelser, ønsker og drømmer. Mange personer med emosjonelt ustabil personligforstyrrelse har mentaliseringsproblemer, og særlig problemer med å opprettholde evnen til å tenke klart i situasjoner der følelsene blir intense og overveldende.

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) fokuserer nettopp på slike mentaliseringsproblemer. 
MBT består av kombinert gruppe- og individualterapi i inntil tre år. Man vil også lære om egen diagnose (psykoedukasjon).  For at enda flere pasienter skal dra nytte av behandlingen, trenger vi forskning som undersøker behandlingsprosessene mer inngående.

I denne studien undersøker vi om pasientene utvikler bedre mentaliseringsevne gjennom behandlingen, og om dette bidrar til bedring av symptomer og plager, mindre problemer i relasjoner med andre, og til bedre fungering når det gjelder skole og arbeid. Ved å undersøke hvordan samtaleterapiene foregår, ser vi også mer konkret på hva det er ved behandlingen som kan bidra til økt mentalisering.

Hvem kan delta?

Dette behandlingsprosjektet er for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse som går i MBT-programmet på Personlighetspoliklinikken på OUS. For å være med i studien må du være henvist til Personlighetspoliklinikken fra et Distriktspsykiatrisk senter (DPS). Du vil deretter gjennomgå en grundig utredning på Personlighetspoliklinikken for å finne ut om MBT-programmet passer for deg.

Hva innebærer studien?

Dette prosjektet kommer i tillegg til de vanlige rutinene på poliklinikken, men er lagt opp slik at det ikke skal medføre mye merarbeid for deg. Deltakelse i prosjektet innebærer følgende i tillegg til de vanlige rutinene på poliklinikken:

  • Et spesialintervju av ca 60 minutters varighet før du begynner i behandlingen. Dette intervjuet blir gjentatt tre måneder etter at du har avsluttet behandlingen. Intervjuene blir tatt opp på lydbånd.
  • Før behandlingsstart, og som ledd i de rutinemessige halvårlige evalueringene underveis i behandlingen, vil du bli intervjuet om episoder den siste tiden der du opplevde at din mentaliseringsevne glapp. Dette intervjuet varer ca 30 minutter og blir tatt opp på video. Du vil også bli spurt om dette etter avsluttet behandling, da med lydopptak.
  • Det vil bli gjort videoopptak av tre individualterapitimer hvert halvår de første to årene i behandlingen. Det tredje år tas det ett videoopptak hvert halvår.

Konfidensialitet

Alle lyd- og videoopptak blir lagret strengt konfidensielt og i tråd med sykehusets retningslinjer for denne typen forskning. Det er bare et fåtall forskere som vil ha tilgang til dette materiale.

Du vil bli innkalt til en oppfølgingsundersøkelse tre måneder etter endt behandling. Som en takk og kompensasjon for tidsbruk ved oppfølgingsundersøkelsen vil du få et gavekort på kr. 500,-. 

Vær oppmerksom

Fordeler/ulemper

Ved å være med i prosjektet vil du bidra til fremtidig kunnskap som kan komme fremtidige pasienter til gode. Vi ser ingen risiko ved å delta.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt med prosjektleder Theresa Wilberg
Telefon: 23 01 63 02
E-postadresse: uxthwi@ous-hf.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?