HELSENORGE

Carfilzomib og lenalidomid mot plasmacelleleukemi

Plasmacelleleukemi er en form for benmargskreft der mer enn 20 % av leukocyttene i perifert blod består av plasmaceller. Benmargskreft behandles i all hovedsak medikamentelt og målet med behandlingen er å bedre pasientens livskvalitet og å forlenge overlevelsen.

Om studien

I studien prøver vi ut en kombinasjon av medikamentene Carfilzomib, Lenalidomid og Dexamethason.
Basert på alder, andre sykdommer og eget ønske tilbys du både autolog (fra deg selv) og hvis mulig
allogen (fra donor) benmargstransplantasjon.

Studien er en internasjonal samarbeidsstudie, og er ikke initiert av legemiddelindustrien.

Lenker til ytterligere relevant informasjon
REK

The Netherlands National Trial Register (NTR 5350)

EU Clinical Trials Register (EU-CTR)

Hvem kan delta?

Pasienter med primær plasmacelleleukemi som er over 18 år og som tidligere ikke har mottatt noen behandling kan bli inkludert i studien. 

Hva innebærer studien?

Alle deltagere i hver aldersgruppe får i utgangspunktet den samme behandlingen.

Er du under 65 år starter behandlingen med Carfilzomib, Lenalidomid og Dexametason og  så får du tilbud om HMAS (høydosebehandling med autolog stamcellestøtte), eventuelt HMAS nr. 2 eller allogen benmargstransplantasjon hvis vi finner en donor og tilstanden ellers ligger til rette for dette. Dette etterfølges av vedlikeholdsbehandling med Lenalidomid og Carfilzomib.

Er du over 65 år behandles du med Carfilzomib, Lenalidomid og Dexametason uten stamcellestøtte.

Carfilzomib er en proteosomhemmer som gis intravenøst og Lenalidomid og Dexametason gis som tabletter.

Som en del av studien tar vi regelmessig blodprøver, urinprøver, røntgenundersøkelser, hjerteundersøkelser og benmargsprøver.

Kontaktinformasjon

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Fredrik Schjesvold, epost: fredrikschjesvold@gmail.com, mobil: 996 97 796
St. Olavs Hospital HF, Anders Waage, anders.waage@ntnu.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?