HELSENORGE
(Bio-CHIC studien)

Diffust storcellet B-cellelymfom - studie for yngre pasienter (Bio-CHIC)

Kan intensivert alternativ kjemoterapi bedre prognosen for pasienter med klinisk høy risikoprofil? Denne studien tar ikke inn nye deltakere lenger.

Om studien

Diffust storcellete B-cellelymfomer er en sykdom som kan behandles, men der forløpet kan variere mellom pasienter. Det finnes kliniske faktorer som har betydning for prognosen. I to tidligere nordiske multisenterstudier har pasienter under 65 år blitt behandlet med et intensivert regime med gode resultater. Vi og andre har identifisert karakteristika i svulstvevet som også med denne behandlingen innebærer en dårligere prognose. Vi ønsker nå å tilpasse behandlingen slik at pasienter med slike karakteristika i svulstvevet får en annen behandling, og dette tror vi kan bedre prognosen til disse pasientene.

Hvem kan delta?

Inklusjonskriterier:

1.Type lymfekreft: Diffust storcellet B-cellelymfom inkludert «varianter», men unntatt Primært mediastinalt B-cellelymfom (PMBCL). Follikulært lymfom grad 3B tillatt.

2.Alder under 65 år med klinisk høyrisk-profil (Aldersjustert IPI score 2-3), alternativt også for pasienter med sykdomsaffeksjon forbundet med økt risiko for tilbakefall i CNS.

Eksklusjonskriterier:

1.Primært CNS lymfom, generalisert sykdom med affeksjon også i CNS. Transformerte lymfomer (follikulært lymfom i benmarg tillatt) og PMBCL.

2.Annen alvorlig sykdom og pågående infeksjon. Hepatitt B, HIV.

Hva innebærer studien?

Denne studien gir mulighet for en behandling der du kan oppnå bedret prognose uten unødige bivirkninger. Det kan være en ulempe at behandlingen må gjennomføres ved et universitetssykehus, men kontroller kan dels foregå lokalt.

Dette er en forskerinitiert studie som følger standard retningslinjer for antall kurer, fremmøter og kontroller. Det er derfor ingen spesiell økonomisk kompensasjon for deltakerne.

Kontaktinformasjon

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Behandlende lege ved lokalsykehus henviser til universitetssykehus for vurdering. Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?