HELSENORGE

En pilotstudie av intensiv traumebehandling på døgnavdeling

Vi ønsker å undersøke om pasienter med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan få bedre hjelp ved intensiv to ukers døgnbehandling, der vi kombinerer to anerkjente traumebehandlinger Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) og Prolonged Exposure (PE).

Om studien

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en psykisk lidelse som kan oppstå etter å ha opplevd traumer og livstruende hendelser.Symptomene fører ofte til betydelig subjektiv lidelse, og kan begrense arbeids og sosial funksjon, øke risiko for selvmord og for å utvikle komorbide tilstander som depresjon, angst- og ruslidelser. Intensiv traumebehandling med Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) og Prolonged Exposure (PE) av pasienter med PTSD er ikke tidligere gjort på døgnavdeling i Norge. I denne studien ønsker vi først og fremst å undersøke om denne kombinerte intervensjonen, gitt ved en femdagers døgnbehandlingsinstitusjon, er egnet for en norsk PTSD populasjon og for klinikkens rammer. Vi vil også be pasientene om å fylle ut et kort spørreskjema om hvor fornøyde de var med behandlingen i sin helhet og de ulike delene av behandlingsprogrammet. Vi ønsker også å undersøke pasientenes opplevelse av intervensjonen og hvordan behandlingen har bidratt til eventuell bedring gjennom et kvalitativt intervju. Vi vil også bruke veletablerte kliniske selvrapporteringsskjemaer for å undersøke om pasienter som deltar i behandlingen opplever bedring av PTSD symptomer og bedret funksjon, og om denne eventuelle bedringen er vedvarende etter to og seks måneder. 

Hvem kan delta?

Pasienter i behandling på Nydalen DPS med posttraumatiskstress lidelse kan delta i studien. 

Hva innebærer studien?

Dette er en mulighetsstudie der totalt tolv pasienter rekrutteres fra pasientgruppen med PTSD ved allmennpoliklinikken, Nydalen DPS. Pasientene må tilfredsstille studiens inklusjons og eksklusjonskriterier, inkludert å ha opplevd minst to traumer og ha gjennomgått minst en tidligere psykoterapeutisk behandling. Pasientene blir undersøkt med selvutfyllingsskjemaer før og etter behandlingsforløpet, under forløpet, samt to og seks mnd. etter avsluttet behandling. Et selvutfyllingsskjema med fokus på opplevelsen av de ulike elementene av behandlingen fylles også ut etter behandlingsoppholdet. Seks pasienter inviteres til å delta på et kvalitativt intervju om opplevelsen av behandlingen etter endt behandlingsforløp. 

Intervensjonen: Dagsprogram mandag-fredag med daglig PE sesjon (morgen) og EMDR sesjon (ettermiddagen), fysisk aktivitet mellom sesjonene, miljøterapi med in vivo eksponering og psykoedukasjonsprogram. Daglig rotasjon av behandlere i både EMDR og PE. Tverrfaglig behandlingsteam tilknyttet hver pasient. 
Betydning: Intensiv traumebehandling med EMDR og PE på døgnavdeling er ikke tidligere gjort i Norge. Dette er en fremtidsrettet behandling for en pasientpopulasjon som ellers kan være ressurs- og kompetansekrevende. Vi ønsker å gi pasientene med PTSD et bedre behandlingstilbud, der målet er raskere tilfriskning. Vi ønsker også å styrke behandlernes kompetanse om traumebehandling. Om pilotstudien viser at behandlingen egner seg for DPSets rammer, og har gode resultater, planlegges det å gjennomføre intensiv traumebehandling to ganger i året. Vårt nåværende prosjekt og fremtidige forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsgrupper kan bidra til ny, viktig kunnskap og å løfte traumekompetansen innen klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS.
 


Kontaktinformasjon

Prosjektleder:
Overlege PhD Julie Horgen Evensen
E-post: uxevej@ous-hf.no
Telefon: 23023300

Fant du det du lette etter?