HELSENORGE

Etnisitet, overvekt og brystkreft

Hvordan påvirker endring i vekt, hormonnivåer, kolesterol og vekstfaktorer risikoen for, aggressiviteten til og overlevelse etter brystkreft hos kvinner med minoritetsbakgrunn i Norge? Det prøver vi å finne ut av.

Om studien

Brystkreft er den vanligste kreftsykdommen blant kvinner i Norge og resten av verden. Tidligere studier har vist sammenheng mellom økt risiko for brystkreft, tilbakefall og brystkreftoverlevelse hos pasienter med høy BMI og ugunstig lipidprofil.  Studier har vist at diabetes og andre overvekt-relaterte sykdommer er vanligere hos etniske minoritetsgrupper i Norge. Vi ønsker nå å skaffe oss bedre kunnskap om brystkreft-spesifikk overlevelse hos kvinner med minoritetsbakgrunn i Norge.

Hver 10-11. kvinne rammes av brystkreft. Tidligere studier viser økt forekomst av livsstilsrelaterte sykdommer og økt forekomst av brystkreft hos ikke-etnisk norske kvinner. Vi vet ikke om ikke-etnisk norske har oppnådd samme nytte av bedret behandlingsopplegg, og dermed bedret overlevelse, slik som etnisk norske kvinner. Vi ønsker derfor å studere risikofaktorer for brystkreftutvikling, tumorkarakteristika og behandlingsvalg hos ikke-etnisk norske kvinner med brystkreft, for deretter å sammenlikne med etnisk norske brystkreftpasienter, og så sammenligne tilbakefall av brystkreftsykdommen og overlevelse.

Hvem kan delta?

Studien baserer seg på allerede innsamlede data, og vil ikke inkludere nye pasienter.

Hva innebærer studien?

I dette prosjektet skal data fra helseundersøkelsene HUBRO, innvandrer-HUBRO og Mosjon på Romsås (RoMo)  brukes sammen med data registrert på Kreftregisteret og kliniske journalopplysninger fra Oslo
Universitetssykehus. Denne kunnskapen vil gi oss konkret informasjon til nytte i forebygging av
brystkreft og i behandling og oppfølging av brystkreft hos etniske minoritetsgrupper og etnisk norske.

Studien påfører ikke deltagerne nye undersøkelser, og vil kunne gi samfunnet ny viten rundt risiko,
prognose og overlevelse for brystkreftpasienter med forskjellig etnisk bakgrunn. Vi vil gjennomgå
tilgjengelige data og skal ikke rekruttere nye pasienter inn i studien. Deltakere i HUBRO, innvandrer-HUBRO og RoMo har allerede signert samtykke på at innhentet data
vil brukes i fremtidig forskning.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for studien er Inger Thune.

Ved spørsmål om studien, bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med Kreftsenteret på Ullevål sykehus, på tlf: 23 02 66 00.

Fant du det du lette etter?