HELSENORGE

Klassifisering og behandling av hjernemetastaser

DENNE STUDIEN TAR IKKE INN NYE PASIENTER. Andelen av kreftpasienter som får påvist spredning til hjernen antas å øke som følge av økt kreftforekomst, bedre diagnostikk og at flere pasienter lever lengre med uhelbredelig kreft som følge av bedre behandling. Hvilke behandlingsalternativer (kirurgi, strålebehandling, rent lindrende behandling) som er best egnet for den enkelte pasient er ikke godt avklart.

Om studien

DENNE STUDIEN TAR IKKE INN NYE PASIENTER.

Prosjektet er en prospektiv populasjonsbasert studie hvor vi vil inkludere alle pasienter med hjernemetastaser (HM) fra solide svulster i Helse Midt og Sør-Øst. En slik studie er ikke gjort før i Norge. Forekomsten av HM antas å øke som følge av økt kreftforekomst, bedre diagnostikk og at flere pasienter lever lengre med uhelbredelig kreft som følge av bedre behandling. Hvilke behandlingsalternativer av HM (kirurgi, strålebehandling, rent lindrende behandling) som er best egnet for den enkelte pasient er ikke godt avklart. Vi vil registrere data om forekomst, kjennetegn ved pasientene og deres kreftsykdom og hvilke behandlinger som tilbys. Pasientens opplevelse av sykdom, behandling og bivirkninger vil bli kartlagt med validerte spørreskjemaer. Ut fra dette vil vi gjøre en deskriptiv analyse av pasientpopulasjonen og dagens behandlingspraksis. Hovedmålet er å bedre forutsetningene for et godt behandlingstilbud til disse pasientene i fremtiden.

Du kan lese mer om studien på REK og på Clinicaltrials.gov

Hvem kan delta?

Kriterier for deltakelse:

  • Nylig påvist spredning til hjernen
  • Alder 18 år eller eldre
  • Kunne avgi informert samtykke

Ekslusjonskriterier:

  • Tidligere påvist spredning til hjernen
  • Spredning til hjernen fra lymfom eller leukemi

Du kan lese mer om inklusjonskriteriene til studien på Clinicaltrials.gov

Hva innebærer studien?

Undersøkelser, blodprøver og annet den inkluderte må gjennom:
Deltakelse innebærer ingen ekstra undersøkelser eller annen behandling enn det pasienten ellers ville fått. Vi vil samle inn en del opplysninger om deltakerne, om kreftsykdommen og behandlingen de får. Dette gjør vi ved å hente inn opplysninger fra journal og de undersøkelsene (røntgen, blodprøver, osv.) som blir gjort under vanlig utredning, behandling og oppfølgning.

Vi vil også med jevne mellomrom be deltakerne om å svare på noen spørreskjemaer om hvordan du oppfatter livskvaliteten din.  Det vil være de samme spørreskjemaene hver gang. Første gangen blir samtidig med at deltakeren blir med i prosjektet, deretter ca. hver måned i ett år. Det vil ta ca. 30-45 minutter å svare på disse spørsmålene. Dersom deltakeren ikke ønsker eller orker å fylle ut spørreskjemaene kan man likevel være med i prosjektet og det vil ikke ha noen betydning for videre deltakelse senere. 

Deltagelse i prosjektet innebærer også at vi kan hente opplysninger fra sentrale helseregistre som Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret og Nasjonalt pasientregister og koble dette opp mot opplysninger fra prosjektet. Data som hentes fra slike registre vil være personidentifiserbare men de blir kryptert slik at det ikke er mulig for uvedkommende å få tilgang til dataene.

Vær oppmerksom

Mulige fordeler og ulemper

Fordeler: Deltakerne vil ikke ha noen spesielle fordeler av å delta, men erfaringer fra prosjektet vil senere kunne hjelpe andre med samme diagnose. Deltagelse vil ikke medføre noen annen behandling eller oppfølgning enn det en ellers vil bli tilbudt om en ikke ønsker å delta. En vil uansett få behandling etter vanlige, anbefalte retningslinjer i Norge. 

Ulemper: Noen kan oppleve det å bli spurt om å fylle ut spørreskjemaer om symptomer eller plager som tidkrevende og slitsomt, men det kan også gjøre en selv eller pårørende ekstra oppmerksom på plager en kan ha behov for og nytte av å ta opp med legen din. Dersom deltakerne på et tidspunkt ikke ønsker eller orker å fylle ut spørreskjemaene kan en likevel være med i prosjektet og det vil ikke ha noen betydning for videre deltakelse.

Det er ingen kostnader knyttet til deltagelse.

Kontaktinformasjon

Studien skal etter hvert gjennomføres ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst og Helse Midt. Foreløpig er studien planlagt å starte opp ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Sykehuset Vestfold, Sørlandet Sykehus, Sykehuset Telemark og Sykehuset Innlandet.

Kontaktinformasjon
Be din behandlende lege om å henvende seg til Oslo universitetssykehus ved lege Olav Erich Yri, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.
Fant du det du lette etter?