HELSENORGE

Magnetisk stimulering mot nevropatiske smerter

Perifere nevropatiske smerter er smerter som oppstår etter en skade eller sykdom i det perifere sentralnervesystemet og vi vet lite om hvordan disse smertene best kan bli behandlet. I denne studien undersøker vi om behandling med repetitiv transkraniell magnetisk stimulering kan redusere perifere nevropatiske smerter.

Om studien

Hensikten med studien er å undersøke om repetitiv transkraniell magnetisk stimulering (rTMS) av hjernen fra utsiden av hodet kan redusere perifere nevropatiske smerter. 

Les mer om studien på ClinicalTrials.gov.

Hvem kan delta?

Du må ha nevropatiske smerter for å kunne bli vurdert som deltaker i denne studien.

Hvordan melde din interesse

For at du skal bli vurdert som deltaker i denne studien, må legen som behandler deg ta kontakt med oss. Legen kontakter oss ved å sende en forespørsel til sykehuset som er ansvarlig for studien. Du kan vise legen din informasjonen som er gitt her på OUS sine nettsider og legen kan deretter henvise videre til oss med informasjon om din totale medisinske tilstand. 

Hva innebærer studien?

Hvis du ønsker og kan delta i studien vil du gjennomgå behandling med repetitiv transkraniell magnetisk stimulering (rTMS). Du vil først få behandling i fem dager med enten ekte eller placebo rTMS, deretter er det en ni ukers pause før det er en ny behandlingsrunde med ekte eller placebo rTMS. Dette betyr at du vil både få ekte og placebobehandling i løpet av studien. 

Varighet

I pausen mellom behandlingsrundene og i ukene etter siste behandlingsseanse vil du møte til kontroller på avdelingen (én uke og tre uker etter siste behandling). Du vil dermed møte opp til avdelingen 15 ganger i løpet av omtrent tre måneder etter at du er blitt inkludert i studien.

Selve behandlingen med rTMS varer i 20 minutter, men det vil være en del tid som går til å besvare ulike spørreskjemaer. Vi anslår at første besøk ved hver behandlingsrunde vil vare i ca. tre til fire timer, og de andre besøkene vil vare i ca. en til to timer. 

Reiseutgifter

Reiseutgifter dekkes etter behov på samme måte som ved andre behandlingsreiser. Du betaler ikke for behandling og kontroller i forbindelse med denne studien. Hvis du har behov for overnatting vil dette bli dekket.

Vær oppmerksom

rTMS er en ny og muligens effektiv smertebehandling som ser ut til å ha svært få bivirkninger. En fordel er at rTMS-behandling er smertefri. rTMS har få kjente uønskede bivirkninger. 

Mulige bivirkninger

Det vanligste ubehaget er følelse av midlertidige «prikninger» når rTMS-spolen plasseres over hodebunnen. Noen har også rapportert forbigående hodepine og ubehag med lyden stimuleringen avgir. Det er rapportert svært sjeldne tilfeller med forbigående kramper. Hvis du har eller har hatt epilepsi, om du er gravid eller ammer, hvis du har cochleaimplantater eller pacemaker, eller dersom du har gjennomgått en nevrokirurgisk operasjon (det vil si hjernekirurgi) vil du ikke kunne inkluderes i studien. 

Tidsbruk

Deltakelse i studien krever av at du setter av betydelig tid. Du må komme til Smerteklinikken i alt 15 ganger i løpet av omtrent 15 uker. Hvert besøk vil ha en varighet på om lag 1–4 timer. Videre innebærer også deltakelse å føre smertedagbok før, under og etter behandlingsperiodene.

Kontaktinformasjon

Du retter henvendelser om studien til prosjektleder, studielege og avdelingsleder Audun Stubhaug, overlege, professor Per Hansson eller ph.d.-stipendiat Nadine Farnes ved Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus.
  • Sentralbord: 23 02 61 61

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Ved vurdering av deltakelse i studien skal det i tillegg til kliniske opplysninger stå «Vurdering for deltakelse i BrainStim-studien». I sentralt henvisningsmottak blir henvisningen registrert og videresendt til Avdeling for smertebehandling for vurdering. Postadresse til henvisningsmottaket: Oslo universitetssykehus Anestesiologi/smerte Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Bruk elektronisk henvisning hvis du har mulighet til det. Den som skal henvise finner adressen for elektronisk henvisning i adresseregisteret i eget journalsystem. NB: Vanlig e-post er en usikret kanal, og skal ikke bli brukt til å sende henvisninger eller andre personopplysninger.
Fant du det du lette etter?