Næringsinntak under behandling

Formålet med studien er å undersøke hva slags næringsinntak de som behandles for kolorektal kreft har. Vi ser spesifikt på proteinopptak. I studien sammenliknes de som får med de som ikke får næringsdrikk. 

Proteininntak hos pasienter med kolorektal- eller lungekreft under førstelinjebehandling med kjemoterapi, strålebehandling eller immunterapi når de får næringsdrikk med lavt volum som er energi og proteinrik. Randomisert klinisk studie.

Kan proteinrike, energitette næringsdrikker bidra til at anbefalt inntak nås under behandling?

Ingrediensene i testproduktet er vanlige i ordinær mat. Tidligere studier har vist at det ikke er noen problemer med inntak av produktet. Det er imidlertid ikke vist at det er noen fordeler ved å innta produktet, men vi ønsker mer kunnskap om hva som må til for å nå de Europeiske anbefalingene.Hvem kan delta?

Pasienter som er aktuelle for studien vil forespørres av ansvarlig prosjektmedarbeider ved sykehuset.

Hva innebærer studien?

Deltagerne vil bli inndelt i to grupper, en testgruppe og en kontrollgruppe.

Dersom du er i testgruppen får du tildelt 2 kompakte næringsdrikker per dag i tillegg til det du vanligvis spiser.

Dersom du er i kontrollgruppen får du ikke studieproduktene, men standard behandling som kan inneholde andre næringstilskudd dersom dette er indikert av din lege.

Uansett hvilken gruppe du er i fyller du ut en matdagbok som inkluderer alt du spiser og drikker, inkludert næringsdrikkene. Du registrerer også årsaker til eventuelt redusert inntak. I tillegg bes du om å gi informasjon om livskvalitet og fysisk funksjon samt potensielle mage- eller tarmproblemer.

Vi registrerer høyde og vekt samt vektutvikling. Når det er utført rutinemessig CT-bilde, registrerer vi også kroppssammensetning (mengde muskelmasse og fett).

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Oslo universitetssykehus v/ Olav Dajani, overlege Dr. med, telefon 23 02 66 00.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?