HELSENORGE
SPCG15

Operasjon eller strålebehandling ved prostatakreft

Gir operasjon like gode resultater som strålebehandling ved lokalavansert prostatakreft, målt som 10 års overlevelse og livskvalitet?

Om studien

Lokalt avansert prostatakreft innebærer at kreften i prostatakjertelen vokser igjennom prostatakapselen uten at det er tegn til spredning til andre organer. Denne formen for prostatakreft utgjør ca 15% av alle som blir diagnostisert.

Tidligere trodde man at lokalt avansert prostatakreft ikke kunne helbredes, men bare bremses ved hjelp av hormonbehandling. Siden 2009 har man sterke bevis at strålebehandling i kombinasjon med hormonbehandling kan forbedre overlevelsen betraktelig. Strålebehandling sammen med hormonbehandling er derfor standardbehandling i dag og denne behandlingen har sterkt vitenskapelig belegg ved lokalt avansert prostatakreft.

Primær kirurgi er et godt behandlingsalternativ når kreften vokser innenfor kjertelen, men det savnes store studier som viser likeverdig effekt av kirurgi ved lokalt avansert prostatakreft. Vi vil derfor behandle en stor gruppe med pasienter med enten strålebehandling og hormonbehandling direkte eller kirurgisk behandling først og ved behov tilleggsbehandling med strålebehandling.

Forskningsprosjektet har to hovedmål

Undersøke om primær kirurgibehandling gir like god eller bedre overlevelse.

Undersøke hvilken av primærbehandlingene som påvirker livskvaliteten minst under de 10 første årene etter avsluttet behandling.

Mer informasjon om studien

Hvem kan delta?

Menn med lokalavansert prostatakreft (hvor kreften har vokst seg ut fra selve prostatakjertelen)

Hva innebærer studien?

Deltakerne randomiseres til en av de to behandlingene.

Pasientene vil bli fulgt opp i 10 år med totalt 13 rutineundersøkelser. På fem av disse, ved baseline samt etter 1,2, 5 og 10 år skal de fylle ut et spørreskjema om livskvalitet.

Opplysninger skal innhentes fra sykehusjournaler, Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret og Reseptregisteret. Blod, urin og prostatavev skal undersøkes og både DNA- og RNA-analyser skal utføres for å lete etter biomarkører for prognose. Det biologiske materialet skal hentes fra en diagnostisk biobank, «OUS forskningsbiobank for kreft».

Kontaktinformasjon

Når du har fått vite at din prostatakreft har vokst utenfor prostata men uten at det foreligger spredning kan du vurderes for deltakelse i SPCG15. Spør din fastlege/urolog om eventuell henvisning til Radiumhospitalet.

Ansvarlige for studien er Wolfgang Lilleby og Bjørn Brennhovd.

Ved spørsmål om studien, bes fastlege eller sykehuslege om å ta forbindelse med forskningssykepleier Melanie Schulz på OUS Radiumhospitalet, tlf: 22 93 5202.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus Henvisning sendes: Oslo universitetssykehus Avdeling for kreftbehandling Seksjon for urologisk onkologi Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo
Fant du det du lette etter?