Operasjon for brudd i albuespissen

Vi sammenligner to operasjonsmetoder i behandlingen av brudd i albuespissen. Vi undersøker deg som er behandlet for brudd i albuen, og registrerer albuefunksjon, resultater fra røntgenundersøkelse, komplikasjoner, fornøydhet og livskvalitet knyttet til din helse.

Operativ behandling av brudd i olecranon

Studien sammenligner to veletablerte operasjonsmetoder i behandlingen av brudd i albuespissen. De to operasjonsmetodene er:

 1. Metallpinner og cerclage (metallwire)
 2. Plate- og skruefiksasjon

Du blir fulgt opp av fysioterapeuter og kirurger. Etter operasjonen blir du fulgt opp etter seks og tolv uker, deretter etter ett og to år. Vi planlegger også en oppfølging fem år etter skaden. Det blir tatt røntgenbilder ved hver oppfølging. Fjerning av metall forekommer hyppig i følge tidligere rapporter, og vi ønsker å kartlegge omfanget av sekundære operasjoner.

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du

 • har brudd i albuespissen med feilstilling
 • er mellom 18 og 75 år
 • kan møte til kontroller

Bruddet må kunne opereres med begge metoder.

Du kan ikke delta i studien dersom du

 • ikke kan samtykke på egne vegne (ikke samtykkekompetent)
 • har flere samtidige brudd i den skadede armen
 • har redusert funksjon i armen(e) før bruddet

eller dersom

 • bruddet strekker seg forbi albueleddet
 • albuen var eller er ute av ledd i forbindelse med bruddet

Hva innebærer studien?

Undersøkelser du må gjennom

Røntgenbilder av den opererte albuen blir tatt ved hver kontroll. Du blir intervjuet og undersøkt først av fysioterapeut, deretter av kirurg.

Tentativt tidsskjema

Du blir fulgt i to år, og med mulighet for oppfølging fem år etter skaden. Totalt gjøres det fem kontroller i toårsperioden. Prosjektet vil rekruttere pasienter i inntil fire år.

Fordeler og ulemper ved å delta i studien

Du blir fulgt opp noe oftere og mer systematisk enn ved rutinemessig oppfølging. Vanligvis blir oppfølging etter brudd i albuespissen avsluttet etter 3 måneder, og om du har behov for fjerning av implantatet må du henvises på nytt fra fastlegen din.

Dersom du deltar i prosjektet vil du bli fulgt opp i to år, og behov for fjerning av implantater blir fanget opp i denne perioden.

Studien vil bli stoppet hvis en av metodene viser seg å være betydelig bedre eller verre i behandlingen av brudd i albuen.

Eventuell kompensasjon

Prosjektet har ikke mottatt midler som er avsatt til å kompensere utgiftene dine. Vi søker om midler for å ha mulighet til å dekke transportutgifter, men vi har foreløpig ikke mottatt slike midler.

Sted hvor studien gjennomføres

 • Oslo Universitetssykehus
 • Bærum Sykehus (Vestre Viken)
 • Sykehuset Vestfold
 • Stavanger Universitetssykehus
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • St. Olavs Hospital

I tillegg utføres studien ved Akademiska Sjukshuset i Uppsala og Universitetssjukhuset (US) Linköping i Sverige.

Pasienter med brudd i albuespissen som diagnostiseres ved studiesykehusene kan delta i studien.


Kontaktinformasjon

Ønsker du å delta i studien kan du ta kontakt med nærmeste behandlingssted som deltar i prosjektet.

Prosjektet ledes av Kaare Midtgaard, overlege ved Oslo Universitetssykehus.

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

 • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?