Sarkom: En studie av cellegift for behandling av tilbakevendende og primær refraktær Ewings sarkom - rEECur

Sammenligning av fire cellegiftbehandlinger for Ewing sarkom, en sjelden, ondartet svulsttype som forekommer i ben og bløtvev

En internasjonal, randomisert, kontrollert studie med cellegift for behandling av pasienter med tilbakefall eller primær refraktær Ewing sarkom

Ewing sarkom er en sjelden, ondartet svulsttype som forekommer i ben og bløtvev og hovedsaklig rammer barn og unge.

Seks av ti pasienter oppnår langtidsoverlevelse ved hjelp av behandling med cellegift, kirurgi og strålebehandling. Omtrent femten prosent  av pasientene har ikke effekt av behandlingen og inntil 50 prosent får tilbakefall etter første behandlingsrunde. For disse pasientene er prognosen dårlig, og overlevelsesandelen har ikke bedret seg de siste 25 årene.

Fire cellegiftbehandlinger har utviklet seg til å bli de mest vanlige når det gjelder behandling av tilbakefall eller manglende effekt av primærbehandlingen. Topotekan og cyclofosfamid (TC), irinotekan og temozolomid (IT), gemcitabin og docetaxel (GD) eller høydose ifosfamid (IFOS). Denne studien har til hensikt å sammenligne disse fire behandlingene for å finne den mest effektive av dem. Bivirkninger og livskvalitet skal også vurderes.

Hvem kan delta?

Pasienter med residiv av Ewing sarkom eller refraktær Ewing sarkom kan delta.

Kontaktinformasjon

Dr Kirsten Sundby Hall, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, Telefon: 22 93 40 00.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?