HELSENORGE

Serotonin og intensivmedisinsk behandling

Vi undersøker forekomsten av signalstoffet serotonin hos pasienter i respiratorbehandling innlagt på medisinsk intensivavdeling. Vi antar at mengden serotonin i blodet øker hos noen pasienter i denne gruppen, og at nivåer av serotonin kan henge sammen med pasientens kliniske tilstand.

Om studien

Serotonin er et av kroppens vanlige og viktige signalstoffer, og det er vist at stoffet har betydning for blant annet hjernens, tarmens og kretsløpets normale funksjon. Resultater fra dyreforsøk tyder dessuten på at bakterier i blodet, såkalt blodforgiftning, kan føre til økte nivåer av serotonin i blodet. Dette kan igjen bidra til alvorlig sykdom i lunger, nyrer og andre organer. Formålet med pilotstudien er å undersøke om økte nivåer av serotonin i blodet forekommer hos mennesker med blodforgiftning eller andre sykdommer, og om nivåer av serotonin har sammenheng med din tilstand.

Hvem kan delta?

Alle pasienter over 18 år innlagt på medisinsk intensivavdeling som mottar respiratorbehandling vil være aktuelle for deltakelse i pilotstudien. I alt 20 pasienter vil rekrutteres fra Medisinsk intensivavdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus i løpet av sommeren og høsten 2017, og planlagt avslutning for pilotstudien er vinteren 2018. Fra pasienter som deltar i pilotstudien, vil det bli tatt 20-30 ml ekstra blod i forbindelse med blodprøvetaking, som analyseres på en spesiell måte. Samtidig vil det registreres resultatet av målinger som allerede er utført i forbindelse med behandling, som blodtrykk og puls, og innhentes relevante opplysninger fra din journal, som for eksempel resultatet av blodprøver og varigheten av sykehusoppholdet.

Hva innebærer studien?

Resultatene fra pilotstudien vil kunne brukes i framtidig forskning, som potensielt kan bidra til en bedre forståelse av sykdomsprosesser hos pasienter innlagt på intensivavdeling. Ut over dette har deltakere ingen fordeler av å være med i studien, og det vil ikke gis noen kompensasjon for deltakelse. Vi vil ta alle blodprøver av deg uten å stikke med nål. Blodprøvetakingen er helt ufarlig, og medfører ikke smerter eller ubehag . Deltakelse i forskningsprosjektet påvirker ikke din behandling på noen måte.Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved medisinsk intensivavdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus og inngår som en del av en obligatorisk prosjektoppgave ved profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Oslo.

Spørsmål, ønske om utfyllende informasjon eller andre henvendelser kan rettes til prosjektleder overlege, professor dr. med. Morten Rostrup på telefon 22 11 91 00.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?