Utprøving av Isatuximab ved benmargskreft

Studien sammenlikner behandling med Isatuximab i kombinasjon med Pomalidomid og lavdose Dexamethason versus Pomalidomid og lavdose Dexamethason hos deg med behandlingsresistent benmargskreft eller deg med behandlingsresistent sykdom med tilbakefall.

En fase III-studie av pomalidomid og lavdose deksametason med eller uten Isatuximab (SAR650984) hos pasienter med behandlingsresistent/tilbakevendt myelomatose (benmargskreft)

Benmargskreft (myelomatose) er kreft i benmargens plasmaceller og en krefttype som ikke er kurerbar men som kan behandles. Målet med behandlingen er å gi deg bedre livskvalitet og livsforlengelse.

I dag er standardbehandlingen for pasienter under 70 år høydosebehandling med stamcellestøtte som kan gjentas en gang ved tilbakefall.

Hensikten med studien er å undersøke fordelene med legemidlene Pomalidomid og lavdose Dexametason med Isatuximab. Isatuximab er et antistoff som kan gjøre immunforsvaret i stand til å angripe kreftceller i benmargen.

Hvem kan delta?

For å delta i studien må du ha hatt flere en to myelomatosebehandlinger og være upåvirkelig av behandling eller hatt forverring og upåviket av tidligere behandlinger, hvor minst to av disse har inkludert IMiD (lenalidomide, pomalidomide, thalidomide) og en proteasominhibitor (bortezomib, carfilzomib, ixazomib).

Pasienter som tidligere har blitt behandlet med Pomalidomid kan ikke delta i studien.

Hva innebærer studien?

Studien er lagt opp som to grupper, en utprøvende gruppe (med Isatuximab) og en kontrollgruppe (uten Isatuximab). Studiedeltakerne blir inndelt i de som får Isatuximab og de i kontrollgruppen gjennom loddtrekning.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Avdeling for blodsykdommer.

Overlege Fredrik Schjesvold, e-post fredrikschjesvold@gmail.com

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier. Disse kriteriene kan for eksempel være din(e):

- diagnose
- alder
- prøveresultater, som blodprøveverdier
- tidligere sykdommer
- nåværende medisiner

Slike kriterier er viktige for din sikkerhet, og for å sikre at dataene og resultatene som samles inn er sammenlignbare og kan gi svar på de spørsmålene som blir stilt i studien.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?