HELSENORGE

Karrieredagen

Den 7. februar 2019 arrangerte for tredje gang Oslo universitetssykehus en jobb- og karrieredag på Rikshospitalet.

Her fikk man anledning til å møte mange av våre dyktige ansatte innen flere fagområder. Denne gangen hadde vi et spesielt fokus på sykepleiefaget, og dagen ga et godt innblikk i den enorme bredden dette faget representerer.
Det ble anledning til å stille spørsmål, høre om jobbmuligheter, delta på aktiviteter, prøve ut ulike prosedyrer og høre på mange spennende faglige foredrag.

Klikk her for å åpne standoversikten (PDF)

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på karrieredag@ous-hf.no

Les mer om noen av de spennende avdelingene og fagområdene som deltok på Karrieredagen 2019

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (113)

Er du sykepleier og ønsker en annerledes jobb innen akuttmedisin?  Vi er innringers første møte med helsevesenet og kan tilby deg gode kolleger, et hektisk og en spennende arbeidshverdag og faglig påfyll!

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK Oslo) i Oslo håndterer akuttmedisinsk nødmeldings- og kommunikasjonstjeneste for fylkene Oslo, Akershus og Østfold. AMK-sentralen styrer og koordinerer mellom 70-90 enheter på daglig basis. AMK Oslo håndterer også luftambulanseoperasjoner i Helse Sør-Øst og har også funksjon som Regional AMK-sentral ved ekstraordinære hendelser og situasjoner. Hos AMK jobber det operasjonsledere, medisinske operatører, ressurskoordinatorer og LA koordinatorer.

Møt oss på karrieredagen for å høre om vår unike og spennende arbeidshverdag! Du møter oss på stand og på foredrag i store auditoriet.

Ambulanse

Ambulanseavdelingen utfører omlag 150 000 ambulanseoppdrag årlig og har 450 ansatte. I tillegg kommer studenter og lærlinger.

Ambulanseavdelingen i Oslo og Akershus er oppsatt med 45 akuttambulanser på dagtid og 29 akuttambulanser om natten. Ambulanseberedskapen i Oslo og Akershus er organisert i fem ambulanseområder med 15 underliggende ambulansestasjoner.

Ambulansepersonell og kompetansenivåer
Ambulansepersonell er fellesbetegnelse på alt personell som tjenestegjør på en ambulanse i ambulanseavdelingen.

 • Paramedic har autorisasjon som ambulansearbeider.
 • Ambulansearbeider II har autorisasjon som ambulansearbeider og intern videreutdanning.
 • Ambulansearbeider har autorisasjon som ambulansearbeider.
 • Paramedicstudent er student ved bachelorstudiet i prehospitalt arbeid (paramedic) ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Lærling gjennomfører et opplæringsløp i ambulansefaget.
  Ambulanseassistent har gjennomført opplæring i henhold til gjeldende forskriftskrav.

  I tillegg til akuttambulanser benytter også ambulanseavdelingen spesialressurser til bl.a. legeutrykning, ledelse og hurtigrespons:
 • Legeutrykningstjeneste: i samarbeid med Luftambulanseavdelingen bemanner ambulanseavdelingen en anestesilegebemannet legebil med paramedic. Denne enheten rykker ut til de mest alvorlige oppdragene hvor det er, eller antas å være, behov for akuttmedisinsk spesialistkompetanse.
 • Operativ leder: leder ambulansepersonell i utrykningstjeneste som er på vakt i ambulanseavdelingen. Operativ leder utøver også rollen som leder helse (LH) eller taktisk leder helse (TLH) på skadested ved behov.
 • Hurtigrespons: Ambulanseavdelingen benytter såkalte hurtigresponsenheter til rask respons ved tidskritiske hendelser. Vi benytter både motorsykler, personbiler og tråsykler bemannet av paramedic til disse oppgavene. 

Akuttmottaket

Akuttmottaket tar imot de sykeste somatiske pasientgruppene som; hjertestans, traumer, barn, hjerneslag, sepsis, GI-blødninger, brannskader og intoxer m.m. Vi jobber tverrfaglig i team med blant annet leger, bioingeniører, anestesisykepleiere og mange fler, og har et stort fokus på fagligutvikling og simulering. Det er  ca 80 spesialsykepleiere /sykepleiere ansatt i akuttmottaket. I tillegg har akuttmottaket en egen kontorseksjon med sekretærer som bemanner resepsjonen og skriver journal. Leger er ansatt ved andre avdelinger og går vakter i akuttmottaket.

På karrieredagen vil akuttmottaket «kjører» simulering flere ganger i løp av dagen. Vi vil også ha aktuelle akutt-tilfeller som vi vil trene på sammen med tilskuerne. Vi stiller også med et foredrag om simulering i akuttmottak som blant annet inkluderer markører, debrifing og anvendelse av læring til praksis.

Anestesi

Avdelingen består av ca 330 spesialsykepleiere fordelt i 8 seksjoner ved alle fire lokalisasjoner. Anestesisykepleiere inngår i team på og utenfor operasjonsstuer, som dekker alle spesialiteter: dagkirurgi, ortopedi, generell kirurgi, radiografiske intervensjoner, transplantasjoner og traumer. Avdelingen samarbeider med OsloMet, og har studenter i videreutdanning/master i anestesisykepleie i kliniske studier.

Hos Anestesi avdelingen er det høyt faglig nivå, varierte arbeidsoppgaver og tett teamsamarbeid. Samt kompetanseprogram og krav til forsvarlig yrkesutøvelse.

På Karrieredagen stiller de med engasjerte ansatte med forskjellig utstyr. De vil også ta med seg en dokke eller torso så du kan få øve deg på intubasjon.

Generell og traume operasjon

Våre operasjonssykepleiere samarbeider i tverrfaglige team med kirurger, anestesisykepleiere og anestesileger. Våre ansatte har høy kompetanse og pasientsikkerhet i fokus. I Operasjonsavdelingen i Akuttklinikken må man kunne takle akutte og kritiske pasientsituasjoner. Man skal til enhver tid gi optimal service til de pasienter og fagområder som inngår i avdelingens ansvarsområde. Operasjon er et yrke med allsidige jobbmuligheter både nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen har ca. 160 operasjonssykepleiere ansatt og består av fem seksjoner fordelt på Aker sykehus, Ullevål sykehus og Rikshospitalet.

På karrieredagen vil vi stille med en liten operasjonsstue, med steril oppdekking, instrumenter m.m slik at du som tilskuer kan bli bedre kjent med avdelingen. Vi vil også stille med foredrag og snakke om temaene: Hva gjør vi som operasjonssykepleiere? Hvordan er en dag på jobb som operasjonssykepleiere? Hvilke muligheter har jeg som operasjonssykepleiere? 

Ortopedi operasjon

OPK er en klinikk i full driv med høy aktivitet, godt arbeidsmiljø og et spennende og variert fagfelt. Her utføres planlagte ortopediske operasjoner både på inneliggende og dagkirurgiske pasienter i tillegg opereres øyeblikkelig hjelp. Vi har avdeling på Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og i Storgata. Størstedelen av øyeblikkelig hjelp operasjoner gjøres ved Ullevål og Storgata. Barn med ulike ortopediske skader og lidelser opereres som hovedregel ved Rikshospitalet.

Ortopediske operasjoner som utføres er blant annet:
Innsetting av protese i skulder, albue, kne, hofte
Operasjoner i ryggen
Kikkhullsoperasjoner i ledd (artroskopisk kirurgi)
Operasjon i hender og føtter
Korrigering av fotdeformiteter
Operasjoner for bekken- og hoftelidelser
Operasjon av svulster i bevegelsesapparatet
Amputasjoner og "reparasjon" av ulike typer sår
Operasjoner etter ulike skader (brudd, hånd- og fotskader) 

På karrieredagen stiller vi med et oppdekket operasjonsbord med «pasient», operasjonsutstyr, operasjonslamper m.m og engasjerte personale i grønt. Hør også på vårt spennende foredrag om operasjonssykepleie!

Øye operasjon

Øyet er et eget univers med helt egne "regler". Det ser lite og ukomplisert ut på overflaten, men rommer kompleks anatomi og er et av de største fagfeltene innen kirurgi og medisin. Vi har et stort pasientgrunnlag i alle aldersgrupper og er en av operasjonsavdelingene med flest barn. Øye er et visuelt fag med mye medisinskteknisk utstyr som spenner fra mikrokirurgi inni øyet til større rekonstruksjoner i ansiktsregionen. Operasjonsavdelingen har beredskap 24/7 og har ca 1000 utrykningstimer pr. år. Vi har en stor tilstrømning av øyeblikkelig hjelp, typisk er netthinneløsninger (ofte synstruende) og ulike skader som må opereres raskt. Avdelingen har også landsfunksjon på oppfølging og behandling av glaucom og kreft i øyet (retinoblastom) hos barn.

På karrieredagen vil vi stille med et foredrag om avdelingen, pasientgrupper, kirurgi, beredskap, utstyr og hvordan det er å jobbe hos oss. Vi vil også stille med stand og vil vise MT, oppsett som ved en netthinneoperasjon, samt unik operasjon/utstyr for regionen. "Visste du at man kan gjøre en skopi inni øyet?" 

Nevro operasjon

Nevrokirurgi er et fag som de fleste blir betatt av når man får mulighet til å bli kjent med det! Det er stor bredde i faget. Vi har elektiv kirurgi og ø-hjelp, med ulike operasjoner i hodet og spinalkanal. Det er stor variasjon, ingen dag er lik. Vi prioriterer utdanning av studenter og opplæring nyansatte svært høyt og egen fagutviklingssykepleier systematiserer opplæring og sertifisering av medisinsk teknisk utstyr, slik at alle medarbeiderne er trygge i sine roller og innehar optimal kompetanse innenfor de nødvendige områdene. Vi har også superbrukere med ansvar for sine fagområder.

Vi har mye erfaring, og masse å fortelle samt gode tips å dele på karrieredagen! Vi har med oss en "fake" mage med stomi, masse utstyr.

Føde /barsel

Kvinneklinikken har Skandinavias største fødeavdeling med om lag 10 000 fødsler per år. Fødeavdelingen har virksomhet ved Rikshospitalet og Ullevål som også inkluderer ABC-avdeling (Alternative Birth Care), observasjonspost for gravide og svangerskapspoliklinikk. Kvinneklinikken har i tillegg gynekologisk avdeling, avdeling for fostermedisin, avdeling FoU og avdeling for reproduksjonsmedisin. Fødeavdelingen har, sammen med de øvrige avdelingene i Kvinneklinikken, stor forsknings-, utdannings-, og undervisningsaktivitet, og skal være ledende innen pasientbehandling, forskning og utdanning av relevant helsepersonell i Norge.

Hør mer om vårt spennende arbeid på Karrieredagen hvor du også kan prøve deg på en del praktiske øvelser!

Sjeldne diagnoser

Avdelingen sprer kunnskap om sjeldne diagnoser til pasienter, pårørende og fagfolk over hele landet. Dette gjør vi gjennom telefonsamtaler, møter og videokonferanser, trykksaker og nettsider, kurs og konferanser, film og podcast. I tillegg forsker vi for å få vite mer om utfordringer og hvordan det er å leve med en sjelden diagnose.

Avdelingen er en del av den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser i Norge og består av Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser, NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Norsk senter for cystisk fibrose og Senter for sjeldne diagnoser.

På vår stand på karrieredagen møter du rådgivere med ulik fagbakgrunn; som sykepleiere, psykologer, fysioterapeuter, leger m.fl. De kan fortelle deg om spennende og varierte arbeidsmuligheter utenom de tradisjonelle klinikkene.

Thorax intensiv

Avdelingen er det største hjertekirurgiske senteret i Norge, med ulike lands - og regionsfunksjoner, derav hjerte - og lungetransplanterte, ECMO behandling og all barne - hjertekirurgi i Norge. Pasientgruppen varierer fra postoperative til komplekse intensivpasienter som har gjennomgått hjerte- og karkirurgi. Vi har både voksne og barn - fra 0 – 100 år. Kombinasjonen av forskjellige pasientgrupper med stor variasjon i forhold til kompleksitet, gjør arbeidet ved Thoraxintensiv variert, spennende og meningsfylt.

Arbeidshverdagen som intensivsykepleier varierer fra å ha ansvar for en hjerteoperert pasient som flytter til sengepost første postoperative dag, til en hjertetransplantert med behov for mekanisk sirkulasjonsstøtte, eller et nyfødt barn som er operert for en alvorlig medfødt hjertefeil.

Pasientsammensetningen er kompleks og krever omfattende overvåknings – og behandlingsbehov. Avdelingen har avansert medisinsk-teknisk utstyr tilknyttet intensivbehandlingen som setter krav til intensivsykepleierens kompetanse og handlingsberedskap. Vi har ulike typer respiratorer, dialysemaskiner (Prismaflex), IABP, NO-gass, pacemakere, Impella, ECMO og LVAD.

På karrieredagen vil vi stille med en pasient i seng tilkoblet medisinsk teknisk utstyr som ECMO, respirator, sprøytepumper etc.  Vi vil gi dere et innblikk i vår arbeidshverdag. Du vi blant annet møte fagutviklingssykepleiere, ressurs - og støttefunksjoner samt MTU ansvarlig.

Postoperati/generell intensiv

Intensivsykepleie handler om å kunne ivareta akutt kritisk syke pasienter med truende eller maifest svikt i en eller flere vitale organfunksjoner. PO/intensivavdelingen i akuttklinikken har 10 postoperative- og intensivavdelinger i OUS og behandler pasienter i alle aldre, med et bredt spekter av tilstander, skader og sykdom. Pasientene kan ha svært ulike behov, det kan være alt fra enkle oppvåkningspasienter til nyopererte hjertepasienter, eller traumepasienter på respirator. Vi har et eget spennende trainee-program for sykepleiere uten videreutdanning som ønsker å arbeide med intensivsykepleie.

På karrieredagen kan du høre mer om vårt traineeprogram, hvordan det er å jobbe på PO/intensiv samt prøve deg på mye utstyr. Hør gjerne på vårt spennende foredrag om viktigheten av tverrfaglighet og kommunikasjon i et komplekst pasientcase. 

Nyfødtintensiv

Nyfødtintensivavdeling består av to seksjoner: en i Barnesenteret på Ullevål Sykehus, og en på Rikshospitalet. Avdelingen behandler premature og syke nyfødte. I arbeidet som sykepleier på Nyfødtintensiv utfordres du på flere faglige plan; den syke eller premature nyfødtpasienten med sine unike behov, foreldrene som er barnets viktigste ressurs samtidig som de selv befinner seg i en livskrise, tett samarbeid med kolleger, barneleger og støttefunksjoner i et trivelig arbeidsmiljø. På Nyfødtintensiv er du aldri alene!

På karrieredagen stiller de med stand og vil ha med seg to typer kuvøser med dukker som representerer nyfødtpasient født til termin og prematur med utstyr. Erfarne sykepleiere vil fortelle om arbeidet ved avdelingen og besvare spørsmål/vise på dukken hvordan vi arbeider. På standen vil du også bli kjent med vårt strukturerte trainee-program for sykepleiere som er godkjent av NSF til bruk for godkjenning som klinisk spesialist.

Barnemedisinsk avdeling / avansert hjemmesykehus for barn

Avansert hjemmesykehus for barn tilbyr hjemmebehandling til barn fra 0 til 18 år, uavhengig av diagnose. Hjemmesykehuset 'flytter sykehuset hjem', slik at barnet og familien kan slippe å være på sykehus mer enn nødvendig. Å være på sykehus er en stor belastning for barn. Å ta barnet på alvor er å tilrettelegge behandling og oppfølging slik at man ikke utsetter barnet for større belastninger enn helt nødvendig. Både søsken og foreldre påvirkes når et barn må på sykehus, og hele familien vinner på at barnet kan behandles hjemme. Det gir helsegevinst og bedre livskvalitet for alle. Avansert hjemmesykehus ved OUS er en liten forgangsvirksomhet i vårt land, som langt flere barn og familier burde få tilbud om.

På karrieredagen vil du møte engasjerte ansatte fra avdelingen som ønsker at flere i helsevesenet skal få vite hvordan det er å jobbe med hjemmebehandling av barn og hva de kan tilby å gjøre hjemme for syke barn og deres familie. Hos oss har man en unik mulighet til å jobbe selvstendig og allikevel holde på fagfeltet i spesialisthelsetjenesten.

Medisisinske avdelinger for barn og transplantasjon

Vår avdeling har landsfunksjon for hjerte- og nyretransplantasjoner hos barn. Vi har flerregional funksjon for barn med medfødte hjertefeil og rytmeforstyrrelser og driver også med medisinsk oppfølging av transplantasjoner av hjerte, nyre og lever hos barn. Vi gir behandling til akutt, kritisk og svært syke barn og har barneovervåkingsstue og har stort fokus på medisinsk simulering og handlingsberedskap.

På karrieredagen vil vi stille med; AHLR og HLR på baby/barns samt overvåkingsutstyr. Vi vil også holde et foredrag om faglig utfordring/utbytte, kompetanseprogram, arbeidsmiljø, tverrfaglig trening og simulering.

Kirurgisk avdeling for barn

KAB har alt fra friske barn som skal igjennom liten operasjon, til stor kirurgi og kritisk syke barn som trenger intensiv behandling, samt palliasjon. Vi har sengepost, poliklinikk, postoperativ avdeling og intermediær.

På karrieredagen vil vi ha med diverse utstyr og ulike hjelpemidler, hvor tilskuere kan få være med å få prøve selv. Vi vil også holde et foredrag for å fortelle om hvordan det er å være barnesykepleier samt snakke om temaene og pre og postoperativ sykepleie, akutt kritisk syk, og smertebehandling av barn.

Avdeling for kreftbehandling

Avdeling for kreftbehandling (AKB) tilbyr medikamentell kreftbehandling, strålebehandling, pleie av kreftpasienter, opplæring av pasienter og pårørende, oppfølging og kontroller, symptomlindrende behandling samt omsorg og pleie ved livets slutt. Målet med behandlingen er at flest mulig kureres for sin kreftsykdom eller at videreutvikling av sykdommen forhindres eller forsinkes. Pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid tilbys hjelp til best mulig livskvalitet gjennom lindring av smerter og andre plagsomme symptomer av fysisk, psykisk og eksistensiell art. Behandlingen skjer i nært samarbeid med andre avdelinger i sykehuset, i tillegg til pasientens lokalsykehus. 

AKB utdanner helsepersonell, i hovedsak legespesialister, spesialsykepleiere og stråleterapeuter. I tillegg finnes det en stor forskningsvirksomhet innen ulike typer kreft. Forskninger skjer i stor grad i samarbeid med forskningsinstitutter og sykehus nasjonalt og internasjonalt. Avdelingens mål er å gi moderne forskningsbasert behandling på internasjonalt nivå i en atmosfære preget av helhetlig behandling og omsorg. AKB er en stor avdeling med ca. 800 årsverk og med virksomhet både ved Radiumhospitalet og Kreftsenteret, Ullevål.

 I AKB er det seks sengeposter og tre poliklinikker. Poliklinikkene har ansvaret for dagbehandling, mens sengepostene har ansvaret for døgnbehandling. Personalet på enhetene består av sykepleiere, spesialsykepleiere, hjelpepleiere og hjelpepleiere med videreutdanning. De samarbeider tett med lege og tverrfaglig team, som kan inkludere fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, psykolog, ernæringsfysiolog og prest. Nyansatte tilbys en rekke kurs i tiden etter ansettelse. Avdelingen har fagutviklingssykepleiere og fagutviklingsstråleterapeuter i tillegg til at hver enkelt enhet har spesialsykepleiere med fagansvar.

Er du ute etter en jobb med mening og en spennende hverdag, bør du besøke Avdeling for kreftbehandling (AKB) sin stand på karrieredagen. Avdeling for kreftbehandling er en avdeling med stort mangfold, noe som gir mange spennende arbeidsoppgaver og muligheter. Vi tilbyr tett oppfølging av nyansatte med eget nyansattprogram. Vi stiller med medisinsk teknisk utstyr som kan prøves, samt viser frem «Strålende masker" som er et fagutviklingsprosjekt rettet mot barn som mottar strålebehandling. Vi vil også ha et foredrag, hvor vi vil presentere avdelingens oppgaver og pasientforløpet gjennom behandlingen, samt ulike arbeidsoppgaver for sykepleiere gjennom pasientforløpet.

Kardiologisk sengepost og overvåkning

Kardiologisk sengepost driver med hjertemedisin. Vi er spesialister på blant annet: transplantasjon, mekanisk hjertepumpe (LVAD) og Hjerterytmer. I tillegg til pasientbehandling er informasjon og opplæring av pasienter og pårørende viktige oppgaver.

På karrieredagen kommer vi til å vise frem en test-VAD, hjerterytmemonitor som man kan teste seg på kunnskap om rytmer, og svare på spørsmål rundt våre pasientgrupper. 

Avdeling for transplantasjonsmedisin - nyre og gasto sengepost

Avdeling for transplantasjonsmedisin har et nasjonalt ansvar for, og er det eneste senter i Norge som utfører abdominale transplantasjoner (lever-, nyre- og bukspyttkjertel- samt øycelletransplantasjoner). I tillegg til landsfunksjon, har avdelingen regionsfunksjon for bl.a. behandling av pasienter med nevroendokrine svulster.

 • Operasjonsenheten har i tillegg til transplantasjoner også pasienter fra gastrokirurgi, urologi og barnekirurgi. Vi har 6 operasjonsstuer og er ca. 50 ansatte. Operasjonsenheten er ledet av operasjonssykepleier.
 • På gastroundersøkelsesenheten gjøres diagnostikk og terapi med ulike skopi-undersøkelser. De vanligste undersøkelsene er: gastroskopi, koloskopi, kapselendoskopi, ERCP, EUS. Enheten er ledet av sykepleier og har ca. 9 ansatte.
 • Seksjon poliklinikk og dagbehandling behandler pasienter etter nyre- og pankreas transplantasjoner. I tillegg er det en dagenhet som ivaretar pasienter med ulike lidelser som fordøyelsessykdommer, lever transplantasjoner, revmatologi, infeksjon/immunologi og hud. Den polikliniske virksomheten driver utredning og behandling av voksne; bl.a. diabetes og revmatologi. Seksjonen er ledet av sykepleier og har 21 ansatte.
 • Dialyseenheten behandler faste dialysetrengende pasienter som kommer flere ganger i uken. I tillegg behandles også pasienter pre- og postoperativt i en kortere periode. Enheten har ansvar for både barn- og voksne pasienter. Enheten ledes av sykepleier og har ca. 13 ansatte.
 • Kirurgisk sengepost har ansvar for alle pasienter som blir transplantert med bukorganer, pre- og postoperativt. Det utføres også en del hernieplastikk samt store karoperasjoner på sengeposten og alle levende givere av nyrer befinner seg her. Nyre- og pankreaspasientene kommer direkte fra operasjon til vår intermediærstue mens andre ligger en stund på postoperativ eller intensiv før de kommer til post.
 • Nyre- og gastromedisinsk sengepost har oppfølging av de transplanterte pasientene, i tillegg til andre pasientgrupper med sykdommer i nyrer og fordøyelsessystemet som ikke skal transplanteres. På sengeposten utredes de aller fleste pasientene som vurderes til levertransplantasjon. Etter transplantasjonen innlegges de til jevnlige kontroller og undersøkelser her. Både medisinsk og kirurgisk sengepost har ca. 25 senger hver, begge postene ledes av sykepleiere og har ca. 45 ansatte hver.

På Karrieredagen vil dere møte sykepleiere som jobber med disse pasientene gjennom hele pasientforløpet. Sykepleierne kommer fra operasjon, transplantasjonskirurgisk sengepost, nyre- og gastromedisinsk sengepost, poliklinikk, dialysen og gastrolab. Vi stiller med utstyr i forbindelse med transplantasjon, samt skopiutstyr.

Avdeling for blodsykdommer

Avdeling for blodsykdommer er en høyspesialisert avdeling som behandler pasienter med ondartede blodsykdommer (leukemier, myelomatose osv.) og blodsykdommer som ikke er relatert til kreft (aplastisk anemi, blødersykdom, venetrombose osv). Avdelingen har forskningsaktivitet på de fleste områdene hvor avdelingen også har et behandlingstilbud. Avdelingen har nasjonalt for stamcelletransplantasjon med ubeslektet donor.

Dette er en spennende og utfordrende pasientgruppe å jobbe med. I denne pasientgruppen er det pasienter som både er akutt/kritisk syke og mange pasienter følges opp over tid.

Avdelingen har flere spennende pågående prosjekter hvor man blant annet jobber med videreutvikling av sykepleierrollen og å utvide kompetansen innad i teamet. Ved avdelingen jobber det flere sykepleiere med videreutdanning i blant annet kreft, avansert klinisk sykepleie og intensivsykepleie.

På karrieredagen stiller de med stand med engasjerte og hyggelige ansatte som jobber på avdelingen, mikroskopering, ECP-maskin og annet utstyr. Samt konkurranser og premier.

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling

Vi arbeider for å hjelpe mennesker med avhengighetslidelser. Behandlingen er på spesialistnivå slik at pasientene får en helhetlig og tverrfaglig vurdering og behandling tilpasset individuelle behov. Behandlingen spenner over alt fra hjemmebesøk og samtaler til instrumentell pasientovervåkning av sterke abstinensplager.

Hovedtema blir alltid relasjonelt arbeid; å komme i kontakt med pasienter og kartlegge hva de trenger hjelp med og hvordan man skal nå dette målet.

 • Bli kjent med det store medmenneskelige og faglige utvalget som avhengighetsbehandling har å tilby. 
 • Delta med å løse problemer for pasientene som kun en utdannet fagperson kan bidra med. 
 • Hjelp pasienten til å bli nysgjerrig på hva han/ hun må gjøre for å bli kvitt avhengigheten eller oppleve at livet gradvis kan bli bedre. 
 • Delta i tverrfaglige diskusjoner og legg til rette for et godt og sømløst pasientforløp. 
 • Bli en av de som kan formidle at behandling faktisk hjelper.
 • Opplev hvor stort samfunnsinteresse som ligger i behandling av (rus-)avhengighetslidelse

På karrieredagen vil du møte engasjerte ansatte som ønsker å vekke din nysgjerrighet rundt rus- og avhengighetsbehandling. Kom og hør på vårt foredrag: Behandling hjelper, og du kan bidra! Her kan du få høre om hvor langt man har kommet i behandlingstilbud og hvilke ambisjoner som avdelingen har for fremtiden.

Barn - og ungdomspsykiatrisk avdeling

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) tilbyr spesialisert utredning og behandling av sammensatte psykiske lidelser til barn, ungdom og deres familier i Oslo sykehusområde. Avdelingen  består av 5 seksjoner. To poliklinikker (BUP Oslo Nord og BUP Oslo Syd), Barneseksjonen, Ungdomsseksjonen og Spesialseksjonen. Seksjonene er tverrfaglig sammensatt hvor utredning og behandling foregår på flere arenaer. Barneseksjonen og  Ungdomsseksjonen har miljøterapeutiske enheter hvor det drives arenafleksibel behandling med døgnrammer.  Ungdomsseksjonen har også et akuttilbud (UPA).

Vi er opptatt av nytenkning rundt å møte barn/unge på deres arena, forskningsprosjekter med å ta  i bruk moderne teknologi i møte med barn, unge og deres pårørende samt innføring av pakkeforløp.

På karrieredagen kan du møte ansatte fra avdelingen på stand, men også gjennom foredraget: Barnas superhelter hvor vi vil snakke om brukermedvirkning, tverrfaglighet, psykisk helse.

Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)

Regional seksjon for spiseforstyrrelser tilbyr spesialisert dag- og døgnbehandling til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser i Helse Sør-Øst. Seksjonen består av 3 døgnenheter, en avdeling for voksne pasienter, en avdeling for barn/ungdom og en som tilbyr kortere innleggelser til pasienter over 16 år. I tillegg har seksjonen en poliklinisk enhet og en kompetanseenhet, som jobber med forskning, undervisning og fagutvikling.

Vi driver med spennende og utfordrende pasientbehandling, tverrfaglig teamarbeid, undervisning og fagutvikling og parallelt arbeid med fysisk og psykisk bedring.

På karrieredagen møter du oss på stand med quiz og simulering av sondenedlegging. Viv vil også holde et foredrag om hva det innebærer å jobbe med denne pasientgruppen, og om mulighetene som ligger i å jobbe på regional seksjon for spiseforstyrrelser.

Regional sikkerhetsseksjon

Regional sikkerhetsseksjon er en høyspesialisert tjeneste med regional funksjon for Helse Sør Øst lokalisert på Dikemark i Asker og er en av tre regionale sikkerhetsavdelinger i landet.

Vi har 3 kliniske enheter: Intensivpsykiatrisk-, Sikkerhetspsykiatrisk- og Rettspsykiatrisk døgnenhet. I tillegg til polikliniske enheter i Oslo fengsel og Bredtveit fengsel samt en enhet i politihuset på Grønland i Oslo. Vi drifter også Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvunget psykisk helsevern.

Regional sikkerhetsseksjon skal ha høy faglig standard i tjenesteutøvelsen, og være et attraktiv og sikkert arbeidssted for medarbeidere. Verdigrunnlaget i seksjonen er kvalitet, kunnskap, respekt og samarbeid.

Vi mottar pasienter med psykose eller mistanke om psykose med kompliserte tilleggsutfordringer inkludert alvorlig voldsatferd til utredning og behandling.

Våre arbeidsoppgaver er:

 •  Stabilisering, utredning og behandling til personer med alvorlig sinnslidelse og betydelig risiko for voldelig atferd ovenfor andre, eventuelt med kompliserende tilleggsproblem eller komorbiditet som alvorlig personlighetsforstyrrelse, rusmiddelmisbruk, organisk hjerneskade, lett psykisk utviklingshemming m.v., jf phvl § 3-3 og kapittel 5.
 • Innleggelse for utredning og behandling av pasienter fra varetekt, fengsel eller forvaring, jf phvl 3-3
 • Gjennomføring av judisielle døgnobservasjoner jamfør straffeprosessloven §167

Seksjonen har ett spennende og godt fagmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver innen fengsels - retts- og sikkerhetspsykiatri.

 På karrieredagen vil du få et innblikk i ett spennende, godt og høyspesialisert fagmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver innen fengsels - retts- og sikkerhetspsykiatri, i tillegg til gjennomføring av Judisielle døgnobservasjoner. Du vil også få informasjon om bruk av medisinsk simulering i forbindelse med opplæring i forebygging og mestring av vold og aggresjon, samt voldsrisikoutredning, voldsrisikovurdering, og voldsrisikohåndtering

Personalformidling: Bemanning/vikar

Personalformidling er en intern bemanningsseksjon ved OUS. Vi består av fire enheter:

 • Bemanningspool for faste ansatte sykepleiere, spesialsykepleiere, kontorfaglig ansatte, sykepleier- og medisinstudenter og pool for deltidsansatte
 • Enhet for rekruttering av ekstravakter
 • Enhet for formidling av ekstravakter med ulik kompetanse som sykepleiere, helsefagarbeidere og pleiemedhjelpere
 • Enhet for ekstern innleie av vikarer innen faggruppene sykepleiere, spesialsykepleiere, sekretærer og helsesekretærer

Enhetene dekker kort- og langtidsfravær ved sykehusets avdelinger.

Ved å være ansatt ved Personalformidling, vil du kunne motta tilbud om ledige vakter ved hele OUS og være med på å gjøre en viktig innsats ved Norges største sykehus. Det ligger mange muligheter i en ansettelse ved Personalformidling og vi oppfordrer deg til å søke for å kunne ta del i den spennende utviklingen ved Oslo universitetssykehus.

På karrieredagen stiller vi med stand hvor du kan stille spørsmål om det å være en ansatt ved Oslo universitetssykehus gjennom Personalformidling.  Vi stiller også med et foredrag og tilbyr speedintervjuer. 

OsloMet - Utdanning av spesialsykepleiere

Oslo Met utdanner svært mange av OUS sine fremtidige ansatte. Representanter fra de ulike videreutdanningene innen sykepleie stiller på stand på karrieredagen for å svare på dine spørsmål.
Du kan lese mer om de ulike studiene her

Lovisenberg diakonale høgskole - Utdanning av spesialsykepleiere (LDH)

Lovisenberg sitt studietilbud gir økt kompetanse som kvalifiserer til å håndtere dagens og morgensdagens utfordringer innen aktuelle fagområder.

Vi tilbyr et Trainee 2.0 program som er en videreutvikling av traineeprogrammet utarbeidet av OUS. Dette  innebærer et tett samarbeid mellom Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) og PO/Intensivavdelingen i Akuttklinikken OUS hvor hensikten med dette samarbeidet er å utvikle traineeprogrammet til å gi studiepoengsuttelling i enkelte emner i intensivsykepleie. Trainee 2.0 innebærer derfor opplæring lokalt på OUS i kombinasjon med formalisert utdanning ved LDH.

På karrieredagen stiller vi med stand og foredrag. Vi kommer til å presentere noen utdanninger vi tilbyr som: master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie eller intensivsykepleie, videreutdanning i operasjonssykepleie, master i avansert klinisk nyfødtsykepleie og videreutdanning i klinisk veiledning.

Norsk sykepleierforbund (NSF)

Norsk Sykepleierforbund er Norges eneste landsomfattende fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, helsesøstre og sykepleierstudenter.

Besøk www.nsf.no

Intervensjonssenteret

Intervensjonssenteret er en klinisk forsknings- og utviklingsavdeling for bildeveiledede og nye metoder.  Intervensjonssenteret er en felles verktøykasse for alle miljøer ved Oslo universitetssykehus, og også for andre sykehus og klinikker. Fra og med januar 2017 er Intervensjonssenteret en avdeling i Akuttklinikken.

Intervensjonssenteret leverer følgende tjenester:

 

 


Sykepleier i regional sikkerhetsseksjon.
Regional sikkerhetsseksjon er en høyspesialisert tjeneste med regional funksjon. Vi mottar pasienter med psykose eller mistanke om psykose med kompliserte tilleggsutfordringer, inkludert alvorlig voldsatferd, til utredning og behandling. Vi har ett spennende og godt fagmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver innen fengsels - retts- og sikkerhetspsykiatri. Verdigrunnlaget i seksjonen er kvalitet, kunnskap, respekt og samarbeid. Bli bedre kjent med hvordan det er å jobbe hos oss i denne filmen!

 


Sykepleier på avdeling for rus- og avhengighetsbehandling.
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling arbeider for å hjelpe mennesker med avhengighetslidelser. Vårt hovedfokus er relasjonelt arbeid; å komme i kontakt med pasienter, og kartlegge hva de trenger hjelp med, og hvordan man skal nå dette målet. Behandlingen er på spesialistnivå slik at pasientene får en helhetlig og tverrfaglig vurdering, og behandling tilpasset individuelle behov. Bli bedre kjent med hvordan det er å jobbe hos oss i denne filmen!

 


Kun det beste til de minste!
Nyfødtintensiv behandler nyfødte med et stort spekter av tilstander. Dette strekker seg fra svært for tidlig fødte barn ned til uke 23, til kritisk syke terminfødte barn. I arbeidet som sykepleier på Nyfødtintensiv utfordres du på flere faglige plan og som ny er du aldri alene! På Karrieredagen møter du erfarne sykepleiere som vil fortelle deg om arbeidet ved avdelingen på stand og via foredraget «Nyfødt og kritisk syk». Du vil også bli kjent med avdelingens trainee-program for sykepleiere. Lær mer om vår viktige avdelingen i denne filmen.

 


Er du på jakt etter en jobb der du får brukt all din faglige kompetanse? Intensivsykepleie handler om å ivareta akutt og/eller kritisk syke pasienter som har manifest eller potensiell svikt i et eller flere organer . Vi har erfaring og spesialkompetanse til å gi pasientene den beste behandling, og vi har som mål å være ledende innen avansert intensivbehandling. Lær mer om vår avdeling for generell intensiv i denne filmen, og bli med når vi går «live» med akutt behandling av leversvikt på Karrieredagen!

 


Når ulykken er ute er det godt å vite at våre dyktigste er på jobb.
113 håndterer kontinuerlig tøffe og utfordrende samtaler hvor kompetanse og faglig trygghet er avgjørende. Er du ute etter en annerledes arbeidshverdag innen akuttmedisin? Bli bedre kjent med hva som skal til for å jobbe i AMK i denne filmen:

 Se våre filmsnutter fra våre karrieredager i 2019 og 2017:

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?