Karrieredagen

Lurer du på hva du skal bruke utdanningen din til eller er du i jobb og vil gjerne prøve noe nytt? Den 7. februar 2019 arrangerer Oslo universitetssykehus karrieredag for tredje gang. Her får du anledning til å møte mange av våre dyktige ansatte innen flere fagområder. Det blir anledning til å stille spørsmål, høre om jobbmuligheter, delta på aktiviteter og høre på mange spennende faglige foredrag. Kanskje du oppdager nye fagområder hvor de trenger akkurat din kompetanse, blir inspirert til en videreutdanning eller møter dine fremtidige kolleger?

 

 

 Tenker du på å studere sykepleier, har startet i studiet eller videreutdanningen må du ikke gå glipp av denne dagen!

Som ansatt ved Oslo universitetssykehus blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Her finner du noen av landes ledende eksperter innenfor sine felt og personer med lang erfaring innenfor de forskjellige fagmiljøene.

Fordi vi er et universitetssykehus har forskning, innovasjon og opplæring en særlig viktig plass hos oss. Vil du vite mer om alle mulighetene for vi kan tilby deg?

Kom på vår karrieredag den 7. februar 2019.

Mye mer informasjon vil komme etter hvert! Følg med.
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på karrieredag@ous-hf.no

 

Les mer om noen av de spennende avdelingene og fagområdene du kan møte på Karrieredagen

Thorax intensiv

Thoraxkirurgisk avdeling har nasjonalt og regionalt ansvar for sykdommer som trenger kirurgisk behandling i hjerte, lunge og sentrale blodårer. Det er et utstrakt samarbeid med andre klinikker i Oslo universitetssykehus som gir et bredt tilbud til befolkningen, både regionalt og nasjonalt.  Det er i tillegg høy virksomhet i forbindelse med forskning og videreutdannelse av leger, sykepleiere, spesialsykepleiere og andre yrkesgrupper.

Avdeling for anestesisykepleie

I Avdeling for anestesisykepleie arbeider anestesisykepleiere og laboranter med pasienter som trenger narkose/bedøvelse under kirurgiske inngrep og undersøkelser i OUS. Avdelingen har tilsammen omlag 350 ansatte. En anestesisykepleier er spesialutdannet til å kunne bedøve pasienter i samarbeid med anestesilege og er alltid til stede under en operasjon eller undersøkelse som krever narkose eller lokal bedøvelse.

Postoperati/Intensivavdeling (Voksen og barn)

Postoperativ og intensivavdelingen overvåker, behandler og gir sykepleie til barn og voksne pasienter etter anestesi og/eller kirurgiske inngrep. Vi yter også sykepleie til akutt og kritisk syke som trenger intensivbehandling. Vi gir akutt hjelp der det oppstår behov for støtte til respirasjon, sirkulasjon og annen organsvikt. Pasientene kan ha svært ulike behov, det kan være alt fra enkle oppvåkningspasienter til nyopererte hjertepasienter, eller traumepasienter på respirator.

 

Operasjonsavdelingen (Akuttklinikken)

Avdelingen skal til enhver tid gi optimal service til pasienter innen de ulike kirurgiske fagområder som inngår i avdelingens ansvarsområde.

I avdelingen arbeider det operasjonssykepleiere som innehar spesialutdanning for å utøve operasjonssykepleie til den akutt og/eller kritisk syke pasient som skal gjennomgå en kirurgisk undersøkelse og/eller behandling. Operasjonssykepleierne samarbeider i tverrfaglige team med kirurger, anestesisykepleiere og anestesileger. Teamet innehar høy kompetanse og har pasientsikkerhet i fokus.

Avdelingen har ansatt ca. 160 operasjonssykepleiere og består av fem seksjoner fordelt på Aker sykehus, Ullevål sykehus og Rikshospitalet.

Akuttmottaket

Akuttmottaket tar kun i mot pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, både kirurgiske og medisinske, traumer og barn, ca 30 000 i året. Av disse er ca 3000 kritisk skadde eller syke og tas i mot av egne team. Det er ansatt ca 80 spesialsykepleiere /sykepleiere i akuttmottaket. I tillegg har akuttmottaket en egen kontorseksjon med sekretærer som bemanner resepsjonen og skriver journal. Leger er ansatt ved andre avdelinger og går vakter i akuttmottaket.

Intervensjonssenteret

Intervensjonssenteret er en klinisk forsknings- og utviklingsavdeling for bildeveiledede og nye metoder.  Intervensjonssenteret er en felles verktøykasse for alle miljøer ved Oslo universitetssykehus, og også for andre sykehus og klinikker. Fra og med januar 2017 er Intervensjonssenteret en avdeling i Akuttklinikken.

Intervensjonssenteret leverer følgende tjenester:

Ambulanseavdelingen

Ambulanseavdelingen utfører omlag 150 000 ambulanseoppdrag årlig og har 450 ansatte. I tillegg kommer studenter og lærlinger.

Ambulanseavdelingen i Oslo og Akershus er oppsatt med 45 akuttambulanser på dagtid og 29 akuttambulanser om natten. Ambulanseberedskapen i Oslo og Akershus er organisert i fem ambulanseområder med 15 underliggende ambulansestasjoner.

Ambulansepersonell og kompetansenivåer
Ambulansepersonell er fellesbetegnelse på alt personell som tjenestegjør på en ambulanse i ambulanseavdelingen.

 • Paramedic har autorisasjon som ambulansearbeider.
 • Ambulansearbeider II har autorisasjon som ambulansearbeider og intern videreutdanning.
 • Ambulansearbeider har autorisasjon som ambulansearbeider.
 • Paramedicstudent er student ved bachelorstudiet i prehospitalt arbeid (paramedic) ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Lærling gjennomfører et opplæringsløp i ambulansefaget.
  Ambulanseassistent har gjennomført opplæring i henhold til gjeldende forskriftskrav.

  I tillegg til akuttambulanser benytter også ambulanseavdelingen spesialressurser til bl.a. legeutrykning, ledelse og hurtigrespons:
 • Legeutrykningstjeneste: i samarbeid med Luftambulanseavdelingen bemanner ambulanseavdelingen en anestesilegebemannet legebil med paramedic. Denne enheten rykker ut til de mest alvorlige oppdragene hvor det er, eller antas å være, behov for akuttmedisinsk spesialistkompetanse.
 • Operativ leder: leder ambulansepersonell i utrykningstjeneste som er på vakt i ambulanseavdelingen. Operativ leder utøver også rollen som leder helse (LH) eller taktisk leder helse (TLH) på skadested ved behov.
 • Hurtigrespons: Ambulanseavdelingen benytter såkalte hurtigresponsenheter til rask respons ved tidskritiske hendelser. Vi benytter både motorsykler, personbiler og tråsykler bemannet av paramedic til disse oppgavene. 

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK Oslo) i Oslo håndterer akuttmedisinsk nødmeldings- og kommunikasjonstjeneste for fylkene Oslo, Akershus og Østfold. AMK-sentralen styrer og koordinerer mellom 70-90 enheter på daglig basis.

AMK Oslo håndterer også luftambulanseoperasjoner i Helse Sør-Øst og har også funksjon som Regional AMK-sentral ved ekstraordinære hendelser og situasjoner. I 2014 håndterte AMK Oslo 489.993 samtaler som tilsvarer om lag 41.000 samtaler pr. mnd. I tillegg kommer samtaler mellom biler via radiosamband som utgjør ca 500 000 samtaler pr år.

AMK Oslo er betjent med følgende personellkategorier:

 • Operasjonsleder: leder og koordinerer virksomheten og er leder for mannskaper på vakt.
 • Medisinsk operatør: mottar 113-samtaler, vurderer meldingen, veileder innringer og beslutter primærtiltak. Medisinsk operatør er autorisert sykepleier eller ambulansearbeider og har særskilt opplæring og godkjenning.
 • Ressurskoordinator: håndterer operative oppgaver i AMK.  Styrer Prehospitalt senters operative enheter, prioriterer oppdrag med samme hastegrad og fordeler disse til operative enheter. Sekundært håndterer ressurskoordinator andre henvendelser.
 • Luftambulansekoordinator: er ressurskoordinator dedikert til koordinering av ambulansehelikoptre og ivareta "flight following" for operatøren.

Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin

Ved Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin utføres rettsmedisinske undersøkelser av både døde og levende på oppdrag fra rettsvesenet eller påtalemyndigheten.
Du kan lese mer om hva seksjonen jobber med her:

 

Fagsider om rettspatologi og klinisk rettsmedisin

Klinisk rettsmedisin (undersøkelse av levende)

Rettspatologi - Fakta om rettsmedisinske obduksjoner

 

Regional sikkerhetsseksjon

Regional sikkerhetsseksjon Helse Sør-Øst er en høyspesialisert tjeneste med regional funksjon for Helse Sør-Øst. Avdelingen mottar pasienter med psykose eller mistanke om psykose, og med kompliserte tilleggsutfordringer - inkludert alvorlig voldsatferd - til utredning og behandling.

Seksjonen har tre kliniske enheter på Dikemark sykehusområde i Asker; Intensivpsykiatrisk døgnenhet, Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet og Rettpsykiatrisk døgnenhet, en poliklinisk enhet i Oslo Fengsel og Bretveit; Fengselspsykiatrisk poliklinikk samt Prejudisiell enhet som ligger i Politihuset på Grønland. I tillegg drifter seksjonen Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern. 

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling

Akuttpsykiatrisk seksjon tilbyr øyeblikkelig hjelp, utredning og behandling for alle psykiatriske sykdommer og psykiske kriser Seksjon består av fem enheter med totalt 45 behandlingsplasser. Behandlingen foregår individuelt og i grupper, og er forankret i medisinske, psykologiske og sykepleiefaglige behandlingsmodeller.

Regional seksjon spiseforstyrrelser

Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) er en av fire regionale enheter i Norge som behandler spiseforstyrrelser, og har ansvaret for pasienter fra hele Sør- og Østlandet. Vi har tilbud både til barn/unge og til voksne.  Vi er en del av spesialisthelsetjenesten og tilbyr behandling til de som allerede har forsøkt behandling i primærhelsetjenesten og i distriktpsykiatriske senter (DPS) eller barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) lokalt. Det er et krav at det skal sendes en henvisning fra DPS eller BUP for å blir vurdert for behandling hos oss.  Dette betyr at vi kun har planlagte innleggelser, og ventetiden vil variere.

RASP består av en regional poliklinikk med dagbehandling og flerfamilieterapi, tre døgnbehandlingsenheter for barn/ungdom og voksne, et responsteam og en regional kompetansetjenesteenhet hvor også forskning er tilknyttet.

Barn - og ungdomspsykiatrisk avdeling

Målgruppen ved ungdomsseksjonen er ungdom mellom 13 og 18 år med alvorlig psykisk lidelse og stort funksjonsfall der poliklinisk behandling har vært prøvd, men vist seg utilstrekkelig. Ungdomsseksjonen består av to døgnenheter:
- Akutt døgnbehandlingsenhet er en lukket døgnenhet som tar imot øyeblikkelig hjelp til vurdering og eventuell innleggelse hele døgnet, alle dager. Enhetens behandlingstilbud omfatter akuttbehandling og stabilisering ved uro, forvirringstilstander og suicidalitet, samt tidsbegrenset utredning og behandling ved alvorlige og sammensatte tilstander.
- Intermediær døgnbehandlingsenhet tilbyr planlagt døgn, dag og arenafl eksibel behandling. Enhetens behandlingsopplegg består av målrettet miljøterapi, familiearbeid, støttesamtaler/individualterapi og gruppebaserte tilbud

Seksjon for operasjon ortopedi

Her utføres planlagte ortopediske operasjoner både på inneliggende og dagkirurgiske pasienter. I tillegg opereres øyeblikkelig hjelp. Vi har avdeling på Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og i Storgt. Størstedelen av øyeblikkelig hjelp operasjoner gjøres ved Ullevål og Storgata. Barn med ulike ortopediske skader og lidelser opereres som hovedregel ved Rikshospitalet.

Ortopediske operasjoner som utføres er blant annet:
Innsetting av protese i skulder, albue, kne, hofte
Operasjoner i ryggen
Kikkhullsoperasjoner i ledd (artroskopisk kirurgi)
Operasjon i hender og føtter
Korrigering av fotdeformiteter
Operasjoner for bekken- og hoftelidelser
Operasjon av svulster i bevegelsesapparatet
Amputasjoner og "reparasjon" av ulike typer sår
Operasjoner etter ulike skader (brudd, hånd- og fotskader) 

 

Nevrokirurgi

Nevrokirurgisk avdeling i OUS behandler voksne og barn med akutte hjerne-/ hjernehinneblødninger, hjernesvulster, medfødte misdannelser i sentralnervesystemet og degenerative sykdommer og skader i spinalkanalen hvor nervevevet er truet. Avdelingens mål er å gi det beste nevrokirurgiske tilbud til våre pasienter, helhetlig omsorg til pasient og pårørende, og å være en god arbeidsplass for alle ansatte

 

Føde /barsel

Fødeavdelingen er en del av Kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er Norges største fødeavdeling. Vi har cirka 9 500 fødsler per år. Vi har som mål at alle som føder hos oss skal få individuell omsorg og behandling. Friske fødende skal få en normal fødsel og gravide med komplikasjoner skal dra nytte av all den kompetanse vi har. Vi jobber med alle aspekt innen svangerskap, fødsel og barselomsorg.

Kirurgisk avdeling for barn

Avdelingen består av fire seksjoner, bemanner nærmere 60 heldøgns senger og har over 150 ansatte. Det er undervisningssykepleiere og førskolelærere tilknyttet hver enkelt seksjon. Vår visjon: "Barn og familier ved Kirurgisk avdeling for Barn skal oppleve individuell, forutsigbar og målrettet sykepleie av høy faglig kvalitet".

 

Nyfødtintensiv avdeling

Avdelingen behandler kritisk syke nyfødte og premature. Har landsfunksjon for nyfødte med hjertefeil. Avdelingen har nylig mottatt utdanningspris for sitt arbeid relatert til utdanning og kompetanseheving internt. De har fokus på et positivt læringsmiljø og gir grundig opplæring innenfor faget.

Barnemedisinsk avdeling. barnepost 2

Barnemedisinsk avdelings oppgaver er å levere høyspesialiserte tjenester til komplekst og alvorlig syke barn på en god og helhetlig måte. Vi gir behandling til barn innenfor de fleste medisinske tilstander: Endokrinologi (hormonforstyrrelser), hjerte, immunologi (immunforsvaret), infeksjon, kreft og blod, lever, lunge og allergi, mage -tarm og nyre. Vi har også lokalsykehusfunksjon for Oslos pasienter, bortsett fra bydelene Alna, Grorud og Stovner som hører til Ahus.

Barnemedisinsk avdeling har fem sengeposter, poliklinisk og dagvirksomhet, akuttmottak, intensivavdeling og avansert hjemmesykehus fordelt på Rikshospitalet og i Barnesenteret på Ullevål sykehus, Geilomo barnesykehus, Seksjon for habilitering av barn med lunge- allergi- og hjertesykdommer er også en del av avdelingen.

 

Avdeling for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er et tverrfaglig kompetansesenter som informerer og gir råd om behandling og om å leve med sykdom innen omtrent 70 sjeldne diagnoser. Vi informerer via telefon, møter, videokonferanser, kurs, trykksaker, nettsider og filmer. I tillegg samarbeider vi tett med medisinske fagmiljøer med behandlingsansvar for våre diagnosegrupper. Våre tjenester er gratis og alle kan ta kontakt. www.sjeldnediagnoser.no www.facebook.com/sjeldendiagnose

Avdeling for kreftbehandling

Avdelingen har et regionalt ansvar for den onkologiske kreftomsorgen i Helse Sør-Øst. Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling. Avdelingen tilbyr strålebehandling, og behandling med cytostatika, hormonbehandling, immunterapi og andre nye, målrettede medikamenter. Avdelingen har også en egen palliativ (lindrende) enhet. Vi behandler de aller fleste kreftformer. Behandlingen gjennomføres i nært samarbeid med andre avdelinger ved Oslo universitetssykehus og med de andre sykehusene i regionen. Avdeling for kreftbehandling har over 900 årsverk og vi holder til på Ullevål, Radiumhospitalet og Aker.

 

Avdeling for blodsykdommer

Avdeling for blodsykdommer er en høyspesialisert avdeling for diagnostikk og behandling av alvorlige blodsykdommer. Som sykepleier her vil man møte en stor andel kreftpasienter, og utfordringer knyttet til pasienter som får cytostatika. Foruten konvensjonell cytostatika behandling, gjennomgår også en andel av pasientene på avdelingen allogen benmargstransplantasjon eller HMAS (høydosebehandling med autolog stamcellestøtte).

Infeksjonsmedisinsk avdeling - isolatpost

Avdelingen er landets største i sitt slag og dekker hele fagfeltet innen infeksjonsmedisinske tilstander; så som tropemedisin, HIV, tuberkulose, alvorlige og livstruende bakterielle og virale infeksjoner. Avdelingen består av to sengeposter, poliklinikk og høysmitteisolat med tilhørende nasjonal beredskapsfunksjon.

Avdelingen har land-, region-, område- og lokalfunksjon. Et kompetansesenter for import- og tropesykdommer hører også til under avdelingen.Vaksinasjonspoliklinikken er tilknyttet infeksjonspoliklinikken. Her gis råd og vaksinasjoner til personer med særskilte medisinske behov, men også reisevaksinering. I tillegg drives det rådgivning til andre sykehus og primærhelsetjenesten. Infeksjonsavdelingen driver en utstrakt forskningsaktivitet, spesielt knyttet til sykdommene HIV/AIDS og hepatitt. Avdelingen driver også generelt utviklings- og rådgivningsarbeid innenfor fagfeltet for alle ledd i helsetjenesten.

Isolatpost: eneste  i Norge som kan ta imot pasienter med høysmitte.

OsloMet (ABIO) Utdanning av spesialsykepleiere

Oslo Met utdanner svært mange av OUS sine fremtidige ansatte. Representanter fra de ulike videreutdanningene innen sykepleie stiller på stand for å svare på dine spørsmål.
Du kan lese mer om de ulike studiene her

Lovisenberg diakonale høgskole - Utdanning av spesialsykepleiere

Ved Lovisenberg diakonale høgskole utdanner de sykepleiere og spesialsykepleiere. De tilbyr masterstudier, videreutdanning for flere grupper helsepersonell, og arbeider med fagutvikling og forskning om helse og sykdom.

Personalformidling: Bemanning/vikar

Vi bistår klinikkene med: rekruttering, rammeavtaler og formidling av ekstravakter. Bestilling av eksterne sykepleievikarer. Drift og formidling av ressurser fra interne bemanningspooler. Sentralisering av ekstravakter og vurdering av nye bemanningspooler..

 

Kardiologisk sengepost

Her ligger pasienter med alle typer hjertesykdommer som trenger sykehusinnleggelse, men som har stabil sykdom og ikke er i behov av spesiell overvåkning. En enhet med ansvar for hjertetransplantasjonsvirksomheten og en enhet med ansvar for voksne med medfødte hjertesykdommer er tilknyttet seksjonen. Disse 2 enhetene har også en betydelig poliklinisk aktivitet. Tillegg til pasientbehandling er informasjon og opplæring av pasienter og pårørende viktige oppgaver.

Barnemedisinsk avdeling

Vi gir behandling til barn innenfor de fleste medisinske tilstander: Endokrinologi (hormonforstyrrelser), hjerte, immunologi (immunforsvaret), infeksjon, kreft og blod, lever, lunge og allergi, mage -tarm og nyre. Vi har også lokalsykehusfunksjon for Oslos pasienter, bortsett fra bydelene Alna, Grorud og Stovner som hører til Ahus.

Barnemedisinsk avdeling har fem sengeposter, poliklinisk og dagvirksomhet, akuttmottak, intensivavdeling og avansert hjemmesykehus fordelt på Rikshospitalet og i Barnesenteret på Ullevål sykehus, Geilomo barnesykehus, Seksjon for habilitering av barn med lunge- allergi- og hjertesykdommer er også en del av avdelingen.

Avdeling for transplantasjonsmedisin

Nyre- og gastromedisinsk sengepost tilhører avdeling for transplantasjonsmedisin som harlandsfunksjon for transplantasjon av lever, nyre og pankreas, og regionsfunksjon for behandling av pasienter med nevroendokrine svulster. Pasienter som er transplantert utgjør den største pasientgruppen. Sengeposten har 25 senger og ca. 40 sykepleiestillinger. Vi legger vekt på god opplæring og faglig utvikling som blant annet innebærer mulighet til å gå videre i kompetanseprogrammet

Avdeling for gastro- og barnekirurg

Avdeling for gastro- og barnekirurgi behandler pasienter med alle typer lidelser i fordøyelsessystemet. Omlag halvparten av pasientene som kommer til avdelingen har behov for øyeblikkelig hjelp mens resten får utført planlagte operasjoner. Avdelingen har ca. 400 ansatte og av disse er ca. 200 sykepleiere fordelt på 5 sengeposter. Som sykepleier har du ansvaret for pasienter i den pre og postoperative fase.


 

 

Se en liten filmsnutt fra vår karrieredag i 2017:

 


 

 

 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.