HELSENORGE
Foreløpig illustrasjon

Nye Radiumhospitalet 2024

Radiumhospitalet videreutvikles som et spesialisert kreftsykehus med nytt klinikk- og protonbygg. Klinikkbygget skal inneholde mange av aktivitetene som finner sted på sykehuset i dag, som poliklinikk og sengeposter. Protonterapibygget skal i hovedsak romme det svært avanserte utstyret som kreves for å kunne tilby protonbehandling, et tilbud pasienter i dag må til utlandet for å få. 

Byggeaktivitet på Radiumhospitalet

I 2023 monteres fasadeplater og innvendige arbeider pågår.

Helse Sør-Øst er byggherre og ansvarlig for prosjektet.

Se webkamera fra byggeplassen her​

Hva vi jobber med i OUS​

​Oslo universitetssykehus (OUS) har ansvaret for virksomhet og innhold, organisasjons- og konseptutvikling med tilpasninger i strukturer hvor disse endres, eierskap i linjen, opplæring av ansatte, beredskapsplaner, prosedyrer knyttet til nye arbeidsformer og flytteplaner. 

Det er etablert et mottaksprosjekt for hvordan de nye byggene skal tas i bruk. Her ser vi på hvordan nye bygg, nye IKT-systemer og nytt utstyr påvirker arbeidsprosesser som gir mulighet for bedre organisering, strukturer og pasientflyt for å optimalisere drift og pasienttilbud i nye bygg. Dette arbeidet vil foregå i parallelle prosesser hvor medvirkning står sentralt. 

Arbeidet ledes av programledelsen i Nye OUS, ved Inger Heiberg. Hun rapporterer til Programstyret om fremdrift og sikrer at beslutninger tas i tide. Programstyret ledes av Sigbjørn Smeland som er leder for den største klinikken ved Radiumhospitalet, kreftklinikken. Programstyret består også av de andre klinikklederne som skal ha virksomhet på Nye Radiumhospitalet, stabsledere innen HR og økonomi, samt tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter.

–​​ Det er uhyre viktig at vi som de fremtidige brukerne av de nye byggene, utstyret og systemene forstår hva det innebærer og bruker den muligheten som gis med dette, sier klinikkleder Smeland. - Alle mine ledere med ansvar på Radiumhospitalet har derfor Nye Radiumhospitalet på agendaen i sine ledermøter.

Følg oss gjerne på Instagram

​​Historikk

I 2010 ble arbeidet med innføring av protonbehandling startet som et nasjonalt prosjekt. 


Idéfase
I august 2015 fikk OUS overrakt et skisseprosjekt med tegninger og beskrivelser av et potensielt nybygg på sykehusområdet på Montebello. Bygget var tenkt å gi pasienter og ansatte bedre forhold tilpasset moderne kreftbehandling og erstatte deler av dagens bygningsmasse. Arbeidet med nytt klinikkbygg startet opp med idéfaserapport i regi av OUS. 

Idéfaserapport Radiumhospitalet 08.12.15


Målbilde

I 2016 ble det fremtidige målbildet for OUS vedtatt i HSØ sitt styremøte og senere i foretaksmøte av helseministeren. Målbildet innebærer et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark. Etablering av nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet er et ledd i realisering av målbildet for OUS.

Det ble utviklet en konseptrapport for protonbehandling, som del av det nasjonale prosjektet, og sluttrapport fra konseptfasen forelå i 2016.

Konseptfase - Etablering av protonbehandling - Sluttrapport 16.06.16

I løpet av høsten 2016 ble arbeidet med nytt klinikkbygg videreført til konseptfase og skisseprosjekt i regi av HSØ. Arbeidet med konseptrapport for nytt klinikkbygg foregikk i perioden februar - april 2017 og ble godkjent av styret i HSØ i juni samme år.


Konseptfase

Konseptrapport Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet 07.06.17

Skisseprosjektrapport for klinikkbygg er del II i konseptfasen. Prosjektet startet i juni 2017 og rapporten ble levert i november.

Skisseprosjektrapport Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet 15.11.17

Det ble bevilget midler over statsbudsjettet til etablering av protonsenter på Radiumhospitalet og lån for klinikkbygget ble tildelt. I februar godkjente styret i HSØ skisseprosjektet for nytt klinikkbygg. Styret godkjente at det skal etableres et protonterapibygg på Radiumhospitalet og besluttet samtidig at nytt klinikk- og protonterapibygg på Radiumhospitalet skal gjennomføres som ett felles prosjekt. I desember ble skisseprosjekt for etablering av protonterapibygg på Radiumhospitalet også godkjent. 

Skisseprosjektrapport Protonsenter ved Radiumhospitalet 14.09.18


Forprosjekt

Forprosjekt for nytt klinikk- og protonbygg ble gjennomført fra mars til oktober 2019. I denne perioden ble det også gjennomført et revidert skisseprosjekt for protonsenteret. Dette ble behandlet og godkjent av styret i HSØ i juni. I forprosjektet foregikk det videreutvikling av løsninger i klinikkbygget og protonbygget. Det ble foretatt en grundig analyse av de to skisseprosjektene med fokus på flyt og forbindelser til eksisterende bygninger slik at man sikrer en helhetlig sykehusanlegg.​

Forprosjektrapport Nytt klinikk- og protonterapibygg Radiumhospitalet 11.10.19


Gjennomføringsfase

​Byggeperioden startet med forberedende arbeider og flytting av infrastruktur i bakken i desember 2018. Rive- og byggearbeider startet for fullt våren 2019, mens 2020 ble det store graveåret. Våren 2021 var vi ferdige med gravingen og kunne begynne på støpingen av bunnen av sykehuset. I 2022 ble bygget støpt ferdig. ​

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) la ned grunnsteinen for det nye klinikk- og protonbygget på Radiumhospitalet 24. august 2021. 


Fant du det du lette etter?