Nye Radiumhospitalet

Radiumhospitalet videreutvikles som et spesialisert kreftsykehus. Fra 2019-2024 bygges det nytt klinikk- og protonbygg.

I perioden 2019 til 2024 skal det bygges to nye bygg på Radiumhospitalet - et nytt klinikkbygg og et protonbygg. Klinikkbygget skal inneholde mange av aktivitetene som finner sted på sykehuset i dag. Protonterapibygget skal i hovedsak romme det svært avanserte utstyret som kreves for å kunne tilby protonbehandling, et tilbud pasienter i dag må til utlandet for å få. Bygget vil også inneholde annen aktivitet knyttet til stråleterapi på Radiumhospitalet. 

Byggeperioden startet med forberedende arbeider og flytting av infrastruktur i bakken i desember 2018. Rive- og byggearbeider startet for fullt våren 2019, mens 2020 ble det store graveåret. Våren 2021 var vi ferdige med gravingen og kunne begynne på støpingen av bunnen av sykehuset. I løpet av året ferdigstiller vi grunn og fundament, og kjellervegger, heissjakter og trapper vil bli synlige.

Helse Sør-Øst er byggherre og ansvarlig for prosjektet.

Følg oss også gjerne på Facebook

Nyheter

Tidslinje Nye Radiumhospitalet

 1. 2024

  Ferdigstillelse av klinikk- og protonbygg i april. Protonutstyr vil gradvis tas i bruk fra sommeren 2024.

 2. 2023: Prøvedrift testes

 3. 2022: Byggene er ferdig reist

  Juni: Tetting av bygg

  August: Råbygg ferdigstilles

  Innreding av tekniske innstallasjoner

 4. 2021: Støping og nedleggelse av grunnstein

  April: Kranene kommer

  August: Grunnsteinnedleggelse

  Rekruttering av ansatte som skal jobbe med protonbehandling

  Foto: HSØ/Edvin Dahl
 5. 2020: Oppstart grunnarbeider

  Rapporter Radiumhospitalet
 6. 2019: Forprosjekt

  Forprosjekt for nytt klinikk- og protonbygg ble gjennomført mars - oktober. I denne perioden ble det også gjennomført et revidert skisseprosjekt for protonsenteret. Dette ble behandlet og godkjent av styret i HSØ i juni. I forprosjektet foregikk det videreutvikling av løsninger i klinikkbygget og protonbygget. Det ble foretatt en grundig analyse av de to skisseprosjektene med fokus på flyt og forbindelser til eksisterende bygninger slik at man sikrer en helhetlig sykehusanlegg. Forprosjektrapporten for nytt klinikkbygg og protonsenter ble godkjent av styret i HSØ i november. I mai startet riving og klargjøring av tomt for bygging på Radiumhospitalet. Ombygginger rokadearealer ferdigstilles og nye arealer ibruktas fra juli.

  Nytt klinikk- og protonterapibygg Radiumhospitalet - Forprosjektrapport
 7. 2018

  Det ble bevilget midler over statsbudsjettet til etablering av protonsenter på Radiumhospitalet og lån for klinikkbygget ble tildelt. I februar godkjente styret i HSØ skisseprosjektet for nytt klinikkbygg. Styret godkjente at det skal etableres et protonterapibygg på Radiumhospitalet og besluttet samtidig at nytt klinikk- og protonterapibygg på Radiumhospitalet skal gjennomføres som ett felles prosjekt. I desember ble skisseprosjekt for etablering av protonterapibygg på Radiumhospitalet også godkjent. Ombygginger rokadearealer pågår dette året.

  Skisseprosjekt - Protonsenter ved Radiumhospitalet
 8. 2017: Skisseprosjekt klinikkbygg

  Skisseprosjektrapport for klinikkbygg er del II i konseptfasen. Prosjektet startet i juni og rapporten ble levert i november.

  Skisseprosjektrapport - Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet
 9. 2017: Konseptfasen

  Formålet med konseptfasen for nytt sykehus er å utrede og framskaffe et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for arealbehov og kostnadsestimater, og valg av det konseptet som best oppfyller målene innenfor de rammene som er fastsatt av HSØ. Arbeidet med konseptrapport for nytt klinikkbygg foregikk i perioden februar - april og ble godkjent av styret i HSØ i juni. I tillegg startet planlegging av rokadearealer.

  Konseptrapport - Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet
 10. 2016: Målbildet

  Basert på idéfasen utarbeidet OUS forslag til framtidig målbilde som ble vedtatt i HSØ sitt styremøte og senere i foretaksmøte av helseministeren. Målbildet innebærer et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark. Etablering av nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet er et ledd i realisering av målbildet for OUS. I januar ble idéfasearbeidet for kreftområdet og Radiumhospitalet behandlet av styret i OUS som en del av det samlede idéfasearbeidet. Det ble utviklet en konseptrapport for protonbehandling, som del av det nasjonale prosjektet, og sluttrapport fra konseptfasen forelå i 2016. I løpet av høsten ble arbeidet med nytt klinikkbygg videreført til konseptfase og skisseprosjekt i regi av HSØ.

  Konseptfase - Etablering av protonbehandling - Sluttrapport
 11. 2015: Idéfasen

  I august fikk OUS overrakt et skisseprosjekt med tegninger og beskrivelser av et potensielt nybygg på sykehusområdet på Montebello. Bygget var tenkt å gi pasienter og ansatte bedre forhold tilpasset moderne kreftbehandling og erstatte deler av dagens bygningsmasse. Arbeidet med nytt klinikkbygg startet opp med idéfaserapport i regi av OUS. Idéfasen omhandlet framtidig struktur og lokalisering av sykehuset, og skal gi grunnlag for utviklingsretning for OUS. Parallelt med idéfaseprosjektet ble det gjennomført en utredning av kreftområdet. Utredningen omhandlet hvordan kreftvirksomheten geografisk skal organiseres, samtidig som innhold for et eventuelt nytt klinikkbygg skal utredes på Radiumhospitalet.

  Idéfaserapport Radiumhospitalet
 12. 2010

  Arbeidet med innføring av protonbehandling startet som et nasjonalt prosjekt.

Fant du det du lette etter?