HELSENORGE
Omreisende palliativt tilbud til kreftpasienter i Oslo:

Legger til rette for mest mulig og best mulig hjemmetid

Et palliativt team fra Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet drar på hjemmebesøk og følger opp kreftpasienter som ønsker å være hjemme i kjente og trygge omgivelser når livet går mot slutten.  Foreløpig er det pasienter i bydelene Nordre Aker og Østensjø som kan benytte seg av tilbudet fra OUS. 

Nå får noen kreftpasienter hjemmebesøk. Fra venstre: André Lied, Fransiskushjelpen, Astrid Telhaug Karlsson, Palliativt team OUS, Bodil Inderhaug, Palliativt team OUS.

- Takket være en betydelig innsats og god planlegging av Seksjonsleder Nina Aass og hennes gruppe er det kommet et nytt og viktig behandlingstilbud til pasientene våre, sier Stein Kaasa, avdelingsleder i Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken.

Samarbeider med kommunen

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Avdeling for kreftbehandling og kommunehelsetjenesten.

- I første omgang er det bydelene Nordre Aker og Østensjø som vi arbeider sammen med, sier prosjektleder Joran Slaaen ved Seksjon for lindrende behandling (SLB).

Bedre samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste gjør det mulig å legge til rette for hjemmebehandling. Pasientene kan være mer hjemme, og det kan i større grad legges til rette for hjemmedød. Målgruppen er voksne kreftpasienter med langtommen sykdom, uavhengig av diagnose og sosial situasjon.

Pasienter følges opp hjemme med videokonsultasjon eller fysisk oppmøte i hjemmet. Teamet skal primært være rådgivende og konsultativt, og behandlingen skal så langt det er mulig skje i tett samarbeid med kreftkoordinator, hjemmetjeneste/Team for alvorlig syke, Fransiskushjelpen og fastlege.

Modellen palliativt team

Modellen palliativt team tar utgangspunkt i NOU 2017:16 På liv og død 

NOU 2017:16 beskriver en modell med pasienttilpassede forløp for å legge til rette for en helsetjeneste som henger sammen og sørger for rett kompetanse på rett nivå på rett sted til rett tid.

- Dersom dette prosjektet lykkes bør det innføres i alle bydeler i Oslo der OUS har lokalsykehusansvar sier avdelingsleder Kaasa.

Hjemmebesøkene så langt har hatt følgende hovedmål:

  • Symptomlindring
  • Gjennomføring av familiesamtaler
  • Øke muligheten for hjemmetid
  • Hindre at pasienten må legges inn på sykehus igjen
  • Avslutte behandling med væske og ernæring
  • Tilrettelegge for hjemmedød
  • Opprette tett kontakt med bydelen

Kreftkoordinator og hjemmetjenesten erfarer at ambulant palliativt team utgjør en forskjell.

Utfordrende situasjoner som ellers ville krevd innleggelse, er blitt håndtert hjemme. Pasient og pårørende opplever det trygt å være hjemme når spesialisthelsetjenesten deltar aktivt i vurderinger og beslutninger. Pårørende ringer mindre til sykehuset når de erfarer at det er et godt samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.

- Vi er i startgropen. Ytterligere erfaringer skal høstes, tilbudet justeres og tydeliggjøres før målet om en overførbar modell for alle OUS sine bydeler er nådd, legger seksjonsleder Nina Aass avslutningsvis til.