HELSENORGE
bilde til norsk register for barnerevmatologi

Norsk register for barnerevmatologi - NOBAREV

Hovedformålet med registeret er nasjonal kvalitetssikring av utredning, diagnostikk og behandling av revmatologiske sykdommer oppstått i barne- og ungdomsår, samt å fremme nasjonal og internasjonal forskning.

​Registerets navn 

Kort navn:  Norsk Register for Barnerevmatologi

Forkortelse:  NOBAREV

Fullt navn:   Norsk register for barneleddgikt, systemiske bindevevssykdommer, vaskulitter og autoinflammatoriske sykdommer oppstått i barne- og ungdomsalder.

Engelsk navn: Norwegian Register for Pediatric Rheumatology;
                         Norwegian register for juvenile idiopathic arthritis and juvenile onset connective tissue diseases,     
                         systemic vasculitis and autoinflammatory diseases. 

Organisasjonstilhørighet og databehandlingsansvarlig

Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi, NAKBUR, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Revmatologisk seksjon, Oslo universitetssykehus, har driftsansvar for registeret.

NOBAREV finansieres med offentlige midler og har ingen bindinger til farmasøytisk industri, informasjonsteknologiske selskaper eller andre kommersielle aktører.

Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus er databehandlingsansvarlig.

Registerets formål

Registeret skal bidra til at diagnostikk og behandling av pasienter med betennelsesaktig barnerevmatisk sykdom (0-18 år) i Norge følger internasjonale anbefalinger og at behandlingstilbudet er mest mulig likt i hele landet.

Registeret vil også overvåke forekomsten av sykdommene, virkningen og eventuelle bivirkninger av medikamenter og hvordan det går med pasientene.

NOBAREV vil dermed bidra til økte kunnskaper om sykdommene og behandlingen og gjøre denne mer hensiktsmessig, virksom og trygg.

NOBAREV vil også muliggjøre kobling med andre nasjonale og internasjonale registre for blant annet å overvåke dødelighet og kreftrisiko ved sykdommene eller behandlingen, samt fremme nasjonal og internasjonal forskning. 

Hvordan skal registeret brukes

Det arbeides med en digital løsning, men inntil den er på plass registreres det kun ved Oslo universitetssykehus.

Ved oppstart av nasjonal registrering vil en faglig styringsgruppe med representanter fra alle helseregioner konstituere seg. Det er utarbeidet retningslinjer for tilgang og bruk av data i registeret og en av styringsgruppens sentrale oppgaver vil være å vurdere forespørsler om bruk av data. Utlevering av data skal til enhver tid følge gjeldende regelverk.

Det er også knyttet en biobank til registeret der blodprøver, og eventuelt overskuddsmateriale fra vevsprøver eller andre kroppsvæsker (blod, urin eller leddvæske), vil bli lagret. Biobanken er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Kilder registeret benytter

Personopplysningene hentes fra pasientjournal inkludert opplysninger om sykdomsaktivitet, medikamenter, blodprøver/evt. vevsprøver og røntgenundersøkelser.

Kontaktpersoner

Registeransvarlig lege, overlege Helga Sanner he​lsan@ous-hf.no​ / tlf. 22 02 94 17

Håndtering av taushetsplikten og behandlingsgrunnlag for registeret

Registeret har konsesjon fra Datatilsynet for innhenting av personopplysninger med varighet til år 2030. 

Det baserer seg på bredt informert samtykke. Informert samtykke innebærer at hver pasient får muntlig og skriftlig informasjon om registeret og biobanken før eventuell registrering.

Bredt samtykke vil si at når man samtykker i å bli registrert i NOBAREV betyr det at opplysninger fra registeret også kan benyttes i forskningsstudier innen barnerevmatologi. Det vil bli gitt informasjon til aktuelle pasienter om hver konkrete studie der det kan være aktuelt å benytte data fra registeret.

For barn 0-16 år innhentes samtykke fra foresatte.
Aldersgruppen 12-16 år får et eget alderstilpasset informasjonsskriv.
Ved fylte 16 år innhentes nytt samtykke fra den som ble inkludert før fylte 16 år og det var foresatte som samtykket.
Aldersgruppen 16-18 år mottar eget samtykkeskriv. 

Når registeret blir nasjonalt, vil samtykkene innhentes lokalt ved alle steder som inkluderer pasienter til registeret. Samtykkene lagres hos databehandlingsansvarlig for NOBAREV, dvs. på Oslo universitetssykehus.

Alle data lagres og behandles uten navn, fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger(avidentifiserte).  Det vil ikke være mulig å identifisere hvem dataene tilhører i resultatene av studier når disse offentliggjøres.

Det er frivillig å la seg registrere i NOBAREV. Dersom man ikke ønsker dette, er det ikke nødvendig å oppgi noen grunn, og det vil ikke få konsekvenser for videre oppfølging og behandling. Om man har samtykket kan dette senere trekkes tilbake uten at det vil medføre ulemper.

Registeret er under reformalisering og ny informasjon vil komme høsten 2021.

Studier som benytter opplysninger fra registeret og årsrapporter

Da NOBAREV er relativt nystartet, er det foreløpig ingen studier basert på registeret.

Årsrapport 2016Årsrapport 2017Årsrapport 2018Årsrapport 2019Årsrapport 2020


 

Fant du det du lette etter?