Kontaktlege og koordinator

Kontaktlegeordningen skal sikre at pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse , og som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet , får oppnevnt kontaktlege/kontaktpsykolog i samsvar med spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c. Innen barne-og ungdomspsykiatri og habilitering vil rollen som kontaktlege/kontaktpsykolog kunne ivaretas også av annet helsepersonell. 

​Hvorfor er det behov for kontaktlege/-psykolog?

Sviktende informasjonsflyt og manglende kontinuitet er ofte årsaken til at ikke alle pasientforløp fungerer godt nok i dag. Det er derfor et behov for å sikre bedre tilrettelagte og forutsigbare pasientforløp til beste for både pasienter og pårørende. Ordningen med kontaktlege endrer ikke de etablerte ansvarsroller mellom primær-og spesialisthelsetjenesten. Fastlegen har ansvar for pasienten utenfor spesialisthelsetjenesten.  Kontaktlegeordningen innføres både som en plikt for spesialisthelsetjenesten og en pasientrettighet.

Hvem gjelder ordningen for?

Ordningen gjelder for alle enheter i sykehuset som har klinisk virksomhet, dag,døgn, poliklinisk og ambulant behandling. Ordningen omfatter pasienter både innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet. 

Det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om vilkårene alvorlighet og varighet (3-5 dager) er oppfylt.

Fant du det du lette etter?