Forskningsbiobank for kreft

Når du samtykker til deltakelse vil biologisk materiale fra dine prøver og operasjoner oppbevares i en forskningsbiobank, og dine helseopplysninger inngå i et forskningsregister for fremtidig bruk i forskningsprosjekter.  
Les mer om Forskningsbiobank for kreft

Forskningsbiobank for kreft

Ditt bidrag er viktig

For hver eneste pasient som bidrar med sitt prøvemateriale og sine helseopplysninger til kreftforskning, vil forskere få et bedre grunnlag for å forstå kreftsykdommen.

Større forståelse vil bidra til at vi får bedre muligheter til å forebygge og behandle kreftsykdom i fremtiden. Din deltakelse er derfor svært betydningsfull for kommende generasjoner.

Hvordan kan du delta?

Når du blir innkalt til undersøkelse og prøvetaking ved Oslo universitetssykehus får du informasjon om deltakelse i Forskningsbiobank for kreft tilsendt sammen med innkallingen. Du kan klikke på lenken og lese igjennom samtykkeskrivet, og hva det innebærer å delta, og bestemme deg for om du vil bidra.

Når du kommer til sykehuset får du også informasjon, og du kan spørre dersom det er noe du lurer på. Dersom du sier ja til å delta, får du et samtykkeskriv du kan underskrive på. Du kan bli bedt om å signere elektronisk på en ipad.

Når du har signert, vil ditt samtykkeskriv lagres i et samtykkeregister. Dette er per i dag den aller sikreste måten å lagre ditt samtykkeskriv på. 

Samtykkeskrivet på ipad vil se slik ut, og du signerer med fingeren eller med en spesialpenn:

Signering ipad


Dersom du blir spurt om å donere blodprøver, og sier ja til dette, vil disse alltid tas samtidig med de andre prøvene som blir tatt av deg i forbindelse med diagnostikk og behandling, slik at du slipper å bli stukket flere ganger.

Lenke til samtykkeskrivene finner du her:

Bredt samtykke til kreftforskning


Styringsgruppe for kreftbiobanken

Det er oppnevnt en styringsgruppe som skal se til at forskningsbiobanken forvaltes på best mulig måte, med respekt for deltakerne og til beste for kreftforskningen.

Det biologiske materialet som du har avgitt til forskningsbiobanken er en begrenset ressurs, og styringsgruppen skal bidra til at materialet forvaltes og utnyttes på best mulig måte for kreftforskningen og samfunnet. Styringsgruppen skal utarbeide retningslinjer for utlevering og bruk av prøvematerialet og opplysningene. Beslutningen om bruk av materiale tilligger diagnosespesifikke styringsgrupper.

Styringsgruppen skal også påse at forskningsbiobanken og forskningsregisteret videreutvikles i samsvar med gjeldende lovverk og i samsvar med ledende internasjonale praksis.

Leder av styringsgruppen er forskningsleder i  Kreftklinikken, Professor Gunnar Sæter. Han er også prosjektleder.

Styringsgruppen for øvrig oppnevnes for 4 år om gangen.

 

Styringsgruppen består av følgende medlemmer:

Gunnar Sæter (leder)- Forskningsleder i Kreftklinikken

Lars Eide- Forskningssjef, Klinikk for laboratoriemedisin

Åslaug Helland- Overlege, Avdeling for kreftbehandling

Gry Geitvik- Enhetsleder, Institutt for kreftforskning 

Paula De Angelis, biobankkoordinator, Avdeling for patologi

Wenche Reed- Seksjonsleder, Stab forskning, innovasjon og utdanning

Tom Hemming Karlsen, forskningssjef, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

Tove Nakken- Brukerrepresentant

Randi Kristoffersen- Personvernrådgiver, Akershus universitetssykehus

Nina Bertheussen Krüger- Seniorrådgiver i Kreftklinikken, sekretær
 

Lenke til styringsgruppenes mandat:

Mandat diagnosespesifikk styringsgruppe

Mandat styringsgruppe


 
 

Pågående studier

Dersom du har takket ja til det, vil du få løpende informasjon om hvilke forskningsprosjekter som bruker dine opplysninger og ditt prøvemateriale. Dersom du vil reservere deg mot at noen av disse prosjektene bruker dine opplysninger og ditt prøvemateriale følger du framgangsmåten beskrevet under "reservasjonsrett".

Her legges det ut logg med oversikt over hvilke forskningsprosjekter som har fått tilgang, og hva de har fått tilgang til. Start- og sluttdato loggføres også.
 
Det vil legges ut et kort sammendrag av hvert enkelt prosjekt. Sammendragene skal inneholde informasjon om formål, metode, forskningsansvarlig, forskernes institusjonstilhørighet, eksterne databehandlere, finansiering, kontaktinformasjon, godkjenninger (REK, Datatilsynet) m.m.
 

Reservasjonsrett

Du eier selv ditt biologiske materiale og dine helseopplysninger.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke til forskning tilbake, og det vil ikke ha noen betydning for behandlingen din.

Om du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til deltakelse, kan du kontakte seniorrådgiver Nina Bertheussen på mail uxnirt@ous-hf.no eller telefon 47700172.

Dersom du trekker tilbake ditt samtykke, vil forskning på ditt biologiske materiale og dine helseopplysninger opphøre. Du kan kreve at ditt biologiske materiale destrueres og at dine helseopplysninger i forskningsregisteret slettes eller utleveres innen 30 dager.

Dersom ditt biologiske materiale eller opplysninger er anonymisert, eller etter bearbeidelse inngår i en annen biologisk sammenheng, eller dersom opplysningene og eller materialet allerede har inngått i utførte analyser, gjelder ikke retten til å kreve destruksjon, sletting eller utlevering.

Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk kan også tillate å utsette destruksjon, sletting eller utlevering til forskningsprosjektet er gjennomført dersom særlig sterke samfunns- eller forskningshensyn tilsier det, selv om du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke.

Biologisk materiale (for eksempel blodprøver og vevsprøver) som er innsamlet i forbindelse med din diagnostikk og behandling, kan også benyttes til andre forskningsformål uten at ditt samtykke innhentes. Dersom du ønsker å reservere deg mot dette må du kontakte reservasjonsregisteret hos Folkehelseinstituttet.

Vær oppmerksom på at dersom du reserverer deg i mot at ditt biologiske materiale som er innsamlet i helsetjenesten kan brukes til forskning uten ditt videre samtykke, kan ditt biologiske materiale og/ eller dine helseopplysninger fremdeles brukes til forskningsprosjekter der du aktivt har samtykket for nettopp disse prosjektene.

Tilgang til materialet

Det biologiske materiale i kreftbiobanken og opplysningene i forskningsregisteret for kreft kan kun brukes til kreftforskning.

Bruk av prøvemateriale til din diagnostikk og behandling kommer alltid i første rekke.

Når prøvemateriale og opplysninger om deg utleveres til forskere, vil det alltid være avidentifisert. Det vil si at navn og fødselsnummer er erstattet av en kode som gjør at forskerne ikke har tilgang til din identitet. Dersom det likevel skulle bli nødvendig å kontakte deg fordi det gjøres funn i dine prøver som kan ha betydning for din sykdom, videre behandling eller helse, vil vi kunne bryte denne koden for å kontakte deg.
 
Før et forskningsprosjekt kan søke om å få tilgang til forskningsbiobanken og forskningsregisteret, må de ha fått godkjenning for sitt prosjekt fra  Regional komitè for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Når denne godkjenningen er innhentet, kan det søkes om tilgang. Biobankstyret tar da stilling til hvor mye biologisk materiale det skal gis tilgang til, og hva som skal skje med eventuelle rester etter at analysene er avsluttet. Dersom det er overskudd etter sluttførte undersøkelser, vil dette enten bli tilbakeført til forskningsbiobanken, eller det vil bli destruert.

Noen ganger kan det bli aktuelt for forskere å sende noe av ditt prøvemateriale til utlandet. Dette vil oftest være i forbindelse med samarbeidsprosjekter, eller fordi det skal gjøres analyser som man ikke kan få utført i Norge. Når analysene er ferdige, vil det biologiske materialet som er igjen enten bli sendt tilbake til Norge, eller det vil bli destruert. Ditt prøvemateriale vil aldri bli brukt i andre prosjekter eller til andre formål i utlandet, med mindre dette skjer i et formelt og godkjent samarbeid med Oslo universitetssykehus.

Det kan bli aktuelt å gjøre genetiske analyser, og dette kan i noen tilfeller medføre at vi må spørre deg om et nytt samtykke. Dette er fordi noen genetiske analyser kan medføre at vi får kunnskap som kan ha betydning for deg eller noen i din familie. Da har du krav på å få vite om dette. Det vil ikke bli gjort slike analyser på ditt materiale dersom du ikke har samtykket til det.

Søknad uttak Forskningsbiobank for kreft.docx 

 

Oppbevaring av biologisk materiale

Vi har spurt deg om å få bruke overskuddet av prøvemateriale som er tatt i forbindelse med diagnostikk og behandling, og om å få lov til å ta ekstra prøver.

Prøver som er tatt av deg i forbindelse med din diagnostikk og behandling på sykehuset vil bli oppbevart på den avdelingen som analyserte prøvene.

Dersom det er tatt ekstra blodprøver til forskning, vil disse bli oppbevart i et sikret biobanklokale på Myrens verksted ved Akerselva i Oslo. Lokalene er topp moderne, med infrastruktur som skal sikre tilfredsstillende forhold for langtidslagring av humant biologisk materiale.

Lagringsfasiliteten vil sørge for at gjeldende retningslinjer for oppbevaring av frossent humant materiale tilfredsstilles. Dette omfatter temperaturmonitorering, sentral driftsovervåking, nødstrømsløsninger, vedlikehold og vakttjeneste. Fasiliteten stiller også reservefrysere til disposisjon ved fryserhavari.

Innsamling og bruk av registeropplysninger.

Når du samtykket til å delta i generell forskningsbiobank for kreft med tilhørende bredt forskningsregister har du også samtykket til at forskere kan hente kliniske opplysninger om deg fra et bredt forskningsregisteret. Data i dette registeret kommer fra flere behandlingsregistre ved Oslo universitetssykehus og andre sykehus, spesialister eller fastlegen. Det kan også bli aktuelt å hente opplysninger fra sentrale helseregistre som Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister, Dødsårsaksregisteret, Nasjonalt Pasientregister, Reseptregisteret, Statistisk Sentralbyrås`s familie- og sosialregister, samt databasen FD trygd og andre andre tilsvarende nasjonale registre. For å få oversikt over hvilke opplysninger de ulike studiene har benyttet, se oversikt under fanen "pågående studier".

Kontaktinformasjon

Forskningsveien 2A
Besøksadresse
Forskningsveien 2A(Kart)
0373 Oslo
Telefon
02770

Arrangementer

Fant du det du lette etter?