Legemiddelkomité

Legemiddelkomiteen (LMK) er et rådgivende organ i legemiddelspørsmål ved Oslo universitetssykehus. Komiteen skal fremme rasjonell, sikker og kostnadseffektiv legemiddelbruk, og understøtte effektiv legemiddelforsyning og forsvarlig legemiddelberedskap.

Les mer om Legemiddelkomité

Legemiddelkomité

Legemiddelkomiteen har åtte ulike underutvalg som dekker viktige felt på legemiddelområdet. Dette omfatter legemiddelhåndtering, legemidler til barn, legemidler til bruk ved psykiske sykdommer og rus, innkjøpsavtaler (LIS utvalg), antibiotika, infusjons- og skyllevæsker, bivirkninger og håndtering av cellegifter.


LMK har det overordnede ansvaret for prosedyrer innen legemiddelhåndtering. De fleste av prosedyrene innen legemiddelområdet ligger nå tilgjengelig på internett.

Legemiddeløkonomi

Det jobbes med Legemiddelinnkjøps (LIS) -anbudene hvert år for å sikre at Oslo universitetssykehus har tilgang til de laveste prisene på legemidler uten å svekke en faglig basert, kvalitetssikret og effektiv pasientbehandling, og følger opp at OUS er lojale til inngåtte avtaler. Legemidler som blir flyttet over på H-resept (fra blåresept) og nye legemidler som blir lagt til H-resept etter godkjennelse fra Beslutningsforum følges tett opp, samt andre kostnadsdrivende legemidler til bruk i sykehuset. Seksjonen sender i tillegg ut tertialrapporter vedrørende legemiddelforbruk og –kostnader til alle klinikker i organisasjonen for å ha økt fokus og styring på rasjonell og kostnadseffektiv legemiddelbruk, og har jevnlige oppfølgingsmøter med ulike ledere.

LMK er underlagt og rapporterer til administrerende direktør.

Seksjonsleder Per Wiik Johansen
Tlf: 23 02 60 70  E-post: per.wiik.johansen@ous-hf.no

Andre kontaktpersoner:
Sekretær/sykehusfarmasøyt: laila.irene.bruun@oslo-universitetssykehus.no, tlf.: 23 02 60 75
Økonom (vedr innkjøpsavtaler): andreas.undem@oslo-universitetssykehus.no, tlf.: 23 02 60 72

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.