HELSENORGE

Legemiddelkomité og -sikkerhet

Legemiddelkomitéen (LMK) er det rådgivende organet i legemiddelspørsmål ved Oslo universitetssykehus og skal fremme rasjonell, sikker og kostnadseffektiv legemiddelbruk, og understøtte effektiv legemiddelforsyning og forsvarlig legemiddelberedskap.
Foto: Shutterstock


​​​​​Legemiddelbruk 

Seksjon for Legemiddelkomite- og sikkerhet skal understøtte rasjonell, sikker og kostnadseffektiv legemiddelbruk i sykehuset. 
Rasjonell legemiddelbruk er tuftet på kunnskapsbasert medisin med referanse til forskning, kunnskapsoppsummeringer, metodevurderinger, retningslinjer, erfaringer fra klinisk praksis og pasientperspektiv.  Utviklingen av presisjonsmedisin ventes å kunne gi muligheter for tilpasninger av medikamentell behandling til den enkelte pasient på stadig flere områder for å optimalisere effekt og samtidig begrense utilsiktede hendelser.
Se omtaler av Legemiddelsikkerhet og Legemiddeløkonomi

Seksjonen har ansvar for å lede og drifte Legemiddelkomiteen (LMK) ved Oslo universitetssykehus som er et viktig instrument i det klinikkovergripende arbeidet på ovennevnte felter. Komiteen har medlemmer fra en rekke klinikker i sykehuset og har en rådgivende funksjon overfor Direktøren. Legemiddelkomiteen kan også få tildelt beslutningsmyndighet i visse saker. Komiteens arbeid omfatter også underutvalg på en rekke områder med tverrfaglig representasjon fra sykehuset; utvalg for medikamentell kreftbehandling, legemiddelhåndteringsutvalget, utvalg for legemidler til barn, psykofarmakautvalget, anti-epileptikautvalget, legemiddeløkonomiutvalget og utvalg for smertebehandling.
Seksjonen er videre involvert i en rekke andre aktiviteter og prosjekter som skal understøtte utvikling av rasjonell og sikker legemiddelbruk i sykehuset, eksempelvis lukket legemiddelsløyfe og farmasitun.

​​Legemiddelsikkerhet

​Legemiddelsikkerhet er et samlebegrep for alle de aktivitetene, prosessene og rutinene vi gjør for å redusere uønskede legemiddelhendelser.

Legemiddelsikkerhet er et samlebegrep for alle aktiviteter, prosesser og rutiner som gjøres for å redusere forekomsten av uønskede legemiddelhendelser og sikre kvaliteten på legemidlene som brukes. Blant annet er rapportering av nye bivirkninger ved bruk av legemidler viktig for å gjøre legemiddelbehandlingen bedre og sikrere for pasienter.

Prosesser og rutiner​​

Vår seksjon har et spesielt ansvar for å lage og vedlikeholde prosesser og rutiner som sykehuset har utformet for å sørge for legemiddelsikkerhet. Vi følger med på meldte uheldige hendelser innen legemiddelhåndtering. Kunnskapen og konsekvensene fra hendelsene brukes for forbedring av prosesser og til læring for andre enheter i helseforetaket.

Vi følger opp uheldige hendelser basert på systemfeil som for eksempel legemidler med forvekslingsfare eller der brukervennligheten ikke er tilfredsstillende​

​​Legemiddelkomité

​Legemiddelkomiteen har åtte ulike underutvalg som dekker viktige felt på legemiddelområdet. Dette omfatter legemiddelhåndtering, legemidler til barn, legemidler til bruk ved psykiske sykdommer og rus, innkjøpsavtaler (LIS utvalg),  infusjons- og skyllevæsker, håndtering av cellegifter (cytostatikautvalg), legemiddeløkonomiutvalg og antiepileptikautvalg.
LMK har det overordnede ansvaret for prosedyrer innen legemiddelhåndtering. De fleste av prosedyrene innen legemiddelområdet ligger nå tilgjengelig på internett​​

​Legemiddeløkonomi

Vi jobber kontinuerlig med nasjonale innkjøpsavtaler for å sikre at sykehuset til enhver tid har de beste legemidlene til fordelaktige innkjøpspriser.

H-resept​

Legemidler som blir flyttet over på H-resept (fra blåresept), nye legemidler som blir lagt til H-resept etter å ha blitt godkjent av Beslutningsforum for Nye metoder, og andre kostnadsdrivende legemidler til bruk i sykehuset følger vi tett opp. Videre har vi et sterkt fokus rettet mot våre forskrivende leger på kostnadsområder som andre sykehus i Norge må dekke.

R​asjonell og kostnadseffektiv legemiddelbruk​

Seksjonen bidrar med løpende rapportering på legemiddelforbruk og -kostnader til alle klinikker i organisasjonen for å ha økt fokus og styring på rasjonell og kostnadseffektiv legemiddelbruk, og tilbyr jevnlige oppfølgingsmøter med klinikker, avdelinger og den sentrale økonomi- og innkjøpsorganisasjonen i sykehuset.

Seksjonen leder arbeidet i sykehusets legemiddeløkonomiutvalg som er et bredt sammensatt utvalg som tar tak i klinikkovergripende problemstillinger innenfor området.

Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre og implementere regionale og nasjonale innkjøpsavtaler for å sikre at Oslo universitetssykehus til enhver tid har tilgang til de beste legemidlene til pasientbehandling med fordelaktige innkjøpspriser. På denne måten bidrar vi til at sykehuset unngår betydelige merkostnader på legemiddelområdet i sin pasientbehandling, samtidig som vi stimulerer leverandørsiden til å forbedre og utvikle sitt tilbud ovenfor sykehusene i Norge.​

Annet

Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddleberedskap i spesialisthelsetjenesten​

​​​Farmasitun​​​ i OUS ​

Nyheter fra seksjonen

Fant du det du lette etter?