Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap

Les mer om Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap

Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap

Oslo universitetssykehus fikk i 2016 i oppdrag å etablere en nasjonal beredskapsfunksjon for legemidler. Formålet med denne beredskapsfunksjonen er å få en styrket nasjonal funksjon for overvåking og tiltak knyttet til legemiddelmangelsituasjoner, samt utviklingen av den nasjonale legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten.

Arbeidet vil omfatte å overvåke forsyningssituasjonen, kartlegge omfang av problemer/mangelsituasjoner som oppstår, finne løsninger og kommunisere disse til alle berørte parter. Denne funksjonen skal i tillegg til rollen på nasjonalt nivå være en støttefunksjon for det lokale og regionale arbeid med legemiddelberedskap i helseforetakene. Arbeidet må organiseres på en slik måte at det sikres involvering og oppfølging regionalt og lokalt i hele landet.

Den nasjonale beredskapsfunksjonen for legemidler legges til og organiseres under OUS HF med følgende bemanning:
Farmasøytstillinger - 2 x 50 %
Medisinskfaglig kompetanse/legestillinger - 2 x 50 %
 
Alle stillingsressursene skal ha en tydelig nasjonal rolle.

Seksjonsleder Per Wiik Johansen

Kontakt