Om Avdeling for farmakologi

 

I Avdeling for farmakologi arbeider vi hver dag for å leve opp til vår visjon: «Farmakologisk kompetanse til det beste for pasienten og samfunnet».

Legemidler er en sentral innsatsfaktor i behandlingen av pasienter, og riktig bruk og god tilgjengelighet av legemidler er kritisk for behandlingsresultat og pasient-sikkerhet. Misbruk av rus- og dopingmidler er et økende samfunnsproblem som krever at mange aktører spiller på lag. Hovedoppgaven til Avdeling for farmakologi er å understøtte optimal legemiddelbehandling og å bidra i arbeidet med å forebygge misbruk av rus- og dopingmidler.

Medarbeiderne i Avdeling for farmakologi, som totalt utgjør ca. 120 årsverk, har til sammen en omfattende bredde- og spisskompetanse, og legger ned en stor innsats for at de tjenester og oppgaver vi utfører er av god kvalitet og tuftet på oppdatert kunnskap. Vår ambisjon er kvalitet i alle ledd, både når det gjelder laboratorievirksomhet, forskning, utvikling, innovasjon, undervisning og formidling.

Avdeling for farmakologi ble opprettet i 2010, som ledd i sammenslåingen av Oslo-sykehusene. Med opprettelsen ble farmakologisk kompetanse og virksomhet fra de tidligere Oslo-sykehusene og fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo samlet i èn avdeling for derigjennom å oppnå økt faglig interaksjon, økt service og bedre ressursutnyttelse. I løpet av disse årene har vi arbeidet målbevisst for å innfri målene, og har i stor grad lyktes med det. Vi har hatt en stor økning i analysevolum, vi har utvidet analysetilbudet vårt betydelig, vi har fått tildelt nye funksjoner og oppgaver, vi har modernisert våre laboratorier, videreutviklet kompetansen, ekspandert forskningsporteføljen og økt inntjeningen.

I Avdeling for farmakologi ønsker vi å ha tett samarbeid med andre avdelinger i OUS slik at vi videreutvikler våre tjenester i henhold til medisinsk behov og faglig utvikling. Vi ønsker tett samarbeid med forskningsmiljøer i og utenfor OUS og UiO, slik at vi sammen kan generere ny kunnskap om eksisterende og nye legemidlers egenskaper og potensiale. Samarbeid med myndigheter, forvaltningsorgan og andre aktører er også av stor betydning for vårt arbeid.

Lege-, doping- og rusmidler er spennende fagområder i rivende utvikling og av stor betydning både i pasient- og samfunnsperspektiv. Vi vil gjøre vårt for at våre farmakologiske tjenester og  kunnskap skal bidra positivt i dette perspektivet.

Avdelingsledelsen består av:

Avdelingsleder: Berit Muan

Seksjonsleder for legemiddelkomité og- sikkerhet: Øyvind Melien

Seksjonsleder for klinisk forskningspost: Hasse K. Zaré

Seksjonsleder for RELIS: Tone Westergren

Seksjonsleder for klinisk farmakologi RH: Nils Tore Vethe

Seksjonsleder for klinisk farmakologi SSE: Margrethe Larsen Burns

Seksjonsleder for klinisk farmakologi UL: Ingebjørg Gustavsen

Seksjonsleder for Norges laboratorium for dopinganalyse: Yvette Dehnes

Seksjonsleder for farmakologisk institutt med FoU: Finn Olav Levy

Kvalitetsleder: Erik Haugen

Administrasjonsrådgiver: Marianne Spalder-Larsen

Akkreditering og ISO-sertifisering

Avdeling for farmakologi er akkreditert av Norsk akkreditering etter standarden  NS-EN ISO/IEC 15189:2012 med registreringsnummer TEST  271. Oppdatert oversikt over hvilke analyser som er akkreditert finnes i oversikten «Analyseoversikt legemiddel-, rusmiddel- og intoksanalyser, FAR» under Laboratorietjenester. Avdelingens akkrediteringsdokument er tilgjengelig hos Norsk Akkreditering.

Laboratorietjenester

Trykk her for  å komme til laboratorietjenestesiden til Avdeling for farmakologi som inneholder analyseoversikt, rekvisisjoner etc.

Avdelingens organisasjonskart

Organisasjonskart, Avdeling for farmakologi

Avdelingens seksjoner

Avdelingen er organisert i åtte seksjoner. Fem av seksjonene er finansiert av OUS, tre er eksternt finansiert. Seksjon Norges laboratorium for dopinganalyse får sitt oppdrag fra og er finansiert av Kulturdepartementet, Seksjon Regionalt legemiddelinformasjonssenter Sør-Øst får sitt oppdrags- og tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet med Statens legemiddelverk som tilskuddsforvalter og Farmakologisk institutt er organisert under Det medisinske fakultet, UiO.

Seksjon legemiddelkomité og-sikkerhet: Øyvind Melien

Seksjon klinisk forskningspost: Hasse K. Zaré

Seksjon RELIS: Tone Westergren

Seksjon for klinisk farmakologi RH: Nils Tore Vethe

Seksjon for klinisk farmakologi SSE: Margrethe Larsen Burns

Seksjon for klinisk farmakologi UL: Ingebjørg Gustavsen

Seksjon Norges laboratorium for dopinganalyser: Yvette Dehnes

Seksjon farmakologisk institutt med FoU: Finn Olav Levy


Blogginnlegg

Avdeling for farmakologi bidrar aktivt med blogginnlegg til Oslo universitetssykehus egen bloggplattform som heter Ekspertsykehuset. Ønsker du å lese mer om hva våre innovatører, fagpersoner og forskere brenner for? Trykk her for å få tilgang til blogginnleggene. 

Årsrapport

Årsrapport 2020, Avdeling for farmakologi

Årsrapport 2019, Avdeling for farmakologi

Fant du det du lette etter?