HELSENORGE

Om Seksjon for transplantasjonsimmunologi

Seksjonen utfører HLA-typing og undersøkelser av HLA-spesifikke antistoffer med ulike metoder. Seksjonen har landsfunksjon i transplantasjonsimmunologi (matching mellom donor og resipient for allogene organ- og stamcelletransplantasjoner). Seksjonen har døgnberedskap for utredning av avdød organdonor. Seksjonen inkluderer Det norske benmargsgiverregisteret som tilbyr matchede, ubeslektede stamcellegivere for norske og utenlandske pasienter. Seksjonsleder er Line Boulland. Laboratoriearbeidet utføres i Enhet for HLA-typing som ledes av Tore Jensen. Enhet for stamcellegivere ledes av Irene Andersen, som også er leder for Det norske benmargsgiverregisteret. 

Hovedområder innen medisinsk service
Seksjon for transplantasjonsimmunologi har landsfunksjon for all transplantasjonsimmunologisk utredning for organ- og stamcelletransplantasjoner i Norge. Seksjonen utfører:

  • vevstyping (HLA-typing) av pasienter (resipienter) og familiemedlemmer
  • vevstyping (HLA-typing) av avdød organdonor
  • søk etter ubeslektet stamcelledonor i det norske og de utenlandske giverregistrene
  • vevstyping i relasjon til sykdomsutredning
  • crossmatch mellom pasient og giver
  • undersøkelse for og utredning av HLA-spesifikke antistoffer med ulike teknikker 
  • utredning og klarering av givere fra Det norske benmargsgiverregisteret for stamcelledonasjon

Her er lenken til brukerhåndbok i transplantasjonsimmunologi.

Årlig utfører seksjonen over 30.000 vevstypinger (HLA-typinger) med DNA-basert (genomisk) teknikk i relasjon til transplantasjonsimmunologisk utredning og testing for sykdomsassosiasjon. Mer enn 10.000 utredninger av HLA-spesifikke antistoffer utføres også årlig. Til sammen utfører årlig seksjonen transplantasjonsimmunologisk utredning for 400 - 500 organtransplantasjoner (nyrer, lever, hjerte, lunger og bukspyttkjertel) som utføres ved Oslo Universitetssykehus og ca. 150 stamcelletransplantasjoner ved Oslo Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus. I tillegg kommer et større antall transplantasjonsimmunologiske utredninger som av ulike grunner ikke fører til transplantasjon. Benmargsgiverregisteret søker etter ubeslektede stamcellegivere for over 150 norske pasienter årlig, og har årlig stamcelledonasjon til 20-40 pasienter over hele verden.

Seksjon for transplantasjonsimmunologi er akkreditert av European Federation of Immunogenetics (EFI) for sin transplantasjonsimmunologiske virksomhet. Seksjonen deltar aktivt i Scandiatransplant, det nordiske programmet for utveksling av organer for organtransplantasjon.

Videre er Det norske benmargsgiverregisteret akkreditert av World Marrow Donor Association (WMDA) som et benmargsgiverregister. Endelig er Benmargsgiverregisteret godkjent av Sosial- og Helsedirektoratet i henhold til EU-direktivene som regulerer bruk av celler og vev i terapi.

Hovedområder innen forskning
Flere forskningsgrupper ved avdelingen og sykehuset forøvrig samarbeider med seksjonen og med Benmargsgiverregisteret om prosjekter der HLA og HLA-spesifikke antistoffer kan ha betydning.

Hovedområder innen undervisning og utdanning
Flere av seksjonens ansatte deltar i undervisning av medisinstudenter og  høyskolestudenter. Seksjonen deltar i utdanning av leger i spesialisering og etterutdanning av sykepleiere og bioingeniører i OUS. Bioingeniørstudenter fra Oslo Met hospiterer i seksjonen.

Rekvisisjonen for transplantasjonsimmunologiske analyser

Fant du det du lette etter?