HELSENORGE
Generell forskningsbiobank for Norsk nettverk for alvorlige mentale lidelser (NORSMI)

NORSMI biobank

For at personer med psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser skal få bedre behandling og oppfølging, er det viktig med økt kunnskap om årsaker, sykdomsmekanismer og behandling. NORSMI biobank samler biologisk materiale som gjennom forskning kan bidra til dette. 
Laboratoriearbeider som holder et reagensglass
Laboratioriearbeider holder i et reagensrør. Foto: Shutterstock
Hvis mange med din sykdom eller lidelse deltar med informasjon til forskning, kan det bidra til bedre behandling, tiltak og oppfølging. 
Så hvis du blir spurt om å bidra i forskning hvor det tas blodprøver, hva svarer du da? Her kan du lese om hva en biobank er og hvordan blod- og vevsprøver kan gi viktige svar i forskningen.

Trygg behandling av opplysningene dine 

Som deltaker i forskningsbiobanken er opplysningene om deg trygt ivaretatt. Gode sikkerhetsrutiner gjør at opplysningene holdes ukjente for personer som ikke skal ha tilgang. Navn og fødselsnummer erstattes med en kode i databasen. Med dette er identiteten din skjermet. 

De som forsker på dataene vet ikke hvem dataene kommer fra. De forsker ofte på materiale fra mange personer samtidig for å se etter sammenhenger og et større bilde. 
Derfor vil det heller ikke være mulig å gjenkjenne deg som person i forskningen eller formidlingen av resultatene.

​​Hva er en biobank?

En biobank er en samling av biologisk materiale fra mennesker. Dette kan for eksempel være en blodprøve, vevsprøve eller organmateriale. Resultatene fra analyser inngår også i biobanken. 

NORSMI biobank er en forskningsbiobank. Det betyr at innhold fra denne biobanken skal benyttes i forskning. ​

 
 

​Kontaktinformasjon  ​

Overordnet ansvarlig og leder for NORSMI biobank: Ole Andreassen 

Databaseansvarlig: Thomas Bjella 

Forskningskoordinator: Marit N Olsen 

Ep​​ost og telefonnummer:

Dersom du har noen spørsmål, kan du kontakte oss på telefon 23 02 73 50 eller epost norsmi-biobank@ous-hf.no​.

Adresse for brevpost:

NORSMI biobank
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Seksjon for psykoseforskning/TOP
Postboks 4956, Nydalen
0424 Oslo​


 

Informasjon til deltakere

Hvem kan bidra med prøver til NORSMI biobank?  ​

Denne forskningsbiobanken er for personer med psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser som er bosatt  i Norge. 

For å delta må du også

være 18 år eller eldre
samtykke til å delta 

Hvordan kan jeg bidra i forskningsbiobanken?  

Personer med psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser kan bli spurt om å samtykke​ til å bidra til biobanken. Dette skjer oftest mens du er i behandling. Du deltar i forskningsbiobanken når du samtykker til at prøver og opplysninger om deg kan benyttes til forskning.

Hvorfor delta?

​​NORSMI biobank kan være én kilde til å finne svar på forskningsspørsmål. Når man setter sammen informasjon kan opplysningene til sammen gi bred kunnskap om et felt. Ved å delta bidrar du til viktig ny kunnskap om psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser og behandling av disse. Kunnskapen kan få betydning for mange mennesker. Ditt bidrag har derfor stor verdi.

​Hva samtykker jeg til?  

​For å bidra med opplysninger og dine biologiske data til NORSMI biobank trenger vi ditt samtykke. Før du bestemmer deg får du mer informasjon om biobanken.  

NORSMI biobank bygger på et bredt samtykke til at helseopplysninger kan inngå i forskning. Det betyr at samtykket ditt gir en tillatelse til bruk av opplysninger og dine biologiske data som kilde i flere ulike forskningsprosjekter. I forskningen erstattes din identitet med et deltakernummer eller en kode. 

Samtykket vil lagres elektronisk i en godkjent fellesløsning for samtykkeregister.

Det er frivillig å delta og du kan når som helst og uten begrunnelse trekke tilbake samtykket.​ Det vil ikke få noen følger for deg eller ditt behandlingstilbud ved sykehuset.

​​Hvordan trekke mitt samtykke tilbake ?  ​​​​

Du kan når som helst, og uten begrunnelse, trekke ditt samtykke:

Kontakt oss på telefon 23 02 73 50 eller e-post norsmi-biobank@ous-hf.no​.

​Ikke send sensitiv informasjon om deg selv i en e-post. Skriv heller ditt telefonnummer i e-posten og be forskningskoordinator om å ringe deg.

​​Vi ønsker en best mulig tjeneste.  Vi vil derfor gjerne få lov til å spørre deg om bakgrunnen for hvorfor du eventuelt vil trekke deg. Det kan vi lære av. Du velger selv om du ønsker å oppgi dette. Gi oss gjerne tilbakemelding hvis vi kan forbedre oss. Din tilbakemelding er verdifu​ll for oss. ​​​

Adresse for brevpost:

NORSMI biobank
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Seksjon for psykoseforskning/TOP
Postboks 4956, Nydalen
0424 Oslo​

Her kan du se samtykkeskrivene


Listen oppdateres

​​Slik oppbevares dine data:


1. Prøver/materiale til biobanken

Prøver og biologisk materiale merkes med en strekkode eller en kode. De oppbevares innelåst og i fryser/kjøleskap. 
2. Koblingsliste

I forskning erstattes din identitet med en kode. En koblingsliste forteller hvilken kode som hører til hvilken deltaker. 

​Din identitet beskyttes ved at denne koblingslisten lagres  i en kryptert elektronisk løsning​ og et annet sted enn​ dine forskningsdata. Den kan kun et fåtall godkjente personer få tilgang til, for eksempel lederen av forskningsprosjekt.​

​3. Personlige opplysninger
Dine personlige opplysninger holdes adskilt fra de biologiske dataene du har avlevert. Bare personer med godkjent tilgang kan koble sammen disse, og kun etter strenge lover og regler.​​​

4. Samtykkelagring
Samtykket du gir, vil lagres i et elektronisk samtykkeregister. Samtykkene lagres i en godkjent løsning og et annet sted enn dine forskningsdata. 

Hva brukes materialet til?

Opplysningene skal brukes til helseforskning. NORSMI biobank inngår i forskning som skal gi bedre forståelse og kunnskap om psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser. For eksempel:

Mer kunnskap om psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser:
 • ​Årsaker
 • ​Hvordan diagnoser settes
 • Hvordan det er å leve med psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser
 • Hvilken behandling og hvilke tjenester som virker best 

​Bedre kvalitet på tjenester:
 • Bedre forebygging
 • Bedre tiltak og tjenester
 • Bedre behandling og oppfølging

Bedre anbefalinger til:
 • Mennesker med psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser
 • Pårørende og støttepersoner
 • Helse- og omsorgspersoner (undervisning, sjekklister, prosedyrer)
 • Skole og utdanning (undervisning, planer)
 • Helse- og omsorgsinstitusjonene (dokumenter om oppdrag og styring)
 • Myndigheter (lover, forskrifter, retningslinjer og anbefalinger) 

Bedre forskning ved:
 • Data av god kvalitet
 • Sammenstilling og tolkning av materialet

Til folkeopplysning:
Sammenstilt og anonymisert informasjon kan gis til:
 • Interesseorganisasjoner (bruker-, pasient og pårørendeorganisasjoner)
 • Media og andre med interesse for å øke kunnskap om psykiske lidelser​​, rus- og avhengighetslidelser

​Når tas prøvene?  

​​Prøvene tas på en institusjon knyttet til psykisk helse, rus- eller avhengighetslidelser eller laboratorier tilknyttet sykehuset.​​ Prøvene tas gjerne i forbindelse med en innleggelse eller oppfølging på sykehuset.
​​

Hvor blir prøvene tatt?  

NORSMI biobank får data fra flere sykehus i Norge:

 • Akershus universitetssykehus (AHUS)
 • Diakonhjemmet sykehus ​
 • Haukeland universitetssykehus ​
 • Oslo universitetssykehus 
 • St.Olavs hospital 
 • Stavanger universitetssykehus 
 • Sykehuset Innlandet 
 • Sykehuset i Vestfold
 • Sykehuset Østfold 
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge  ​​

Ansvar for biobanken

​Oslo universitetssykehus (OUS) er overordnet ansvarlig forskningsinstitusjon for NORSMI biobank. Biobanken hører inn under Klinikk psykisk helse og avhengighet. ​ 

Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus har det overordnede ansvaret for all behandling av data i biobanken, og at lover om personvern følges. ​

Overordnet ansvarlig person for NORSMI biobank er Ole Andreassen. Han er professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved Nydalen distriktspsykiatriske senter (DPS), OUS. I tillegg er han leder av Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT).

Det samles inn biologisk materiale til biobanken på flere sykehus i Norge. Hvert av disse sykehusene har en lokalt ansvarlig.  

Forskningskoordinator arbeider med drift av biobanken. Forskningskoordinatoren koordinerer innsamling fra de ulike avdelingene og sykehusene. 

Lokalt ansvarlig for biobanken på det enkelte sykehuset koordinerer innhenting av samtykke fra deltagere og innsamling av materiale på hvert sykehus. 

Godkjenning av NORSMI biobank​

Forskningsbiobanken er godkjent av regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK 2017/1890).


Hva kreves for å få forske på dataene i biobanken?

Forskere som ønsker tilgang til det biologiske materialet til forskningen må først ha godkjenning av forskningsprosjektet.

​Instansen som godkjenner selve forskningsprosjektet er de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK, eller Personvernombudet​ ved sykehuset. Noen ganger kreves det tilleggsgodkjenninger fra andre avhengig av hvilken type forsking det er snakk om. For eksempel Norsk senter for forskningsdata​ (NSD) eller Statens legemiddelverk​, samt godkjenninger i institusjonen(-e) som forskningen knyttes til.

I tillegg må forskere søke til NORSMI generell forskningsbiobank om å få tilgang på data fra forskningsbiobanken. Styringsgruppen for biobanken behandler denne søknaden.​​​​​

Hvilke opplysninger får forskere tilgang til?

​Norsk lovgivning stiller strenge krav for å beskytte personvernet og biobanken tar datasikkerhet på alvor. Forskere som bruker data fra biobanken, får derfor ikke vite hvilken person dataene gjelder. Forskerne jobber med data som ikke kan identifiseres direkte til hver enkelt. ​ De jobber i stedet med tallmateriale fra mange, og på den måten kan de ​finne viktige sammenhenger.

Derfor vil det heller ikke være mulig å gjenkjenne deltakere som personer i forskningen eller i forskningsformidlingen.

Hvilken informasjon kobles sammen?  

Å sette sammen informasjon fra flere ulike kilder kan gi oversiktlig og bred kunnskap om et felt. Det er derfor viktig for forskere å sammenstille informasjon fra forskjellige kilder. Da kan de få best mulig data om temaet de forsker på. Tilbake kan forskerne gi gode svar på viktige spørsmål om psykisk helse, rus- og avhengighetslidelser.

Det kan bli aktuelt å koble sammen informasjonen fra NORSMI biobank med andre kilder. På sikt kan det være nødvendig å sammenstille data fra biobanken med relevante opplysninger fra befolkningsundersøkelser, fra pasientjournal og sykdomsrelaterte registre/databaser fra norske sykehus, spesialister og fastleger.  

Les om sentrale helseregistre under.  ​

​Sentrale helseregistre  

​I dag er ingen data i NORSMI biobank koblet mot nasjonale helseregistre. På sikt kan det være aktuelt å koble data fra biobanken sammen med landsomfattende helseregistre. Se eksempler under:

Fødselsregisteret, Medisinsk fødselsregister  


Statistisk Sentralbyrå sine familie- og sosialregister  

Registre i NAV 


Hvis forskere har behov for å hente opplysninger fra sentrale og nasjonale helseregistre eller befolkningsundersøkelser til sin forskning, vil de bare få gjøre det etter godkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK, og eventuelt en annen godkjenningsinstans. 

Disse prosjektene har benyttet data fra biobanken  

Per i dag er det ingen prosjekter som enda har benyttet data fra biobanken.

Det blir lagt ut informasjon om forskning som har tatt i bruk data fra biobanken på denne nettsiden.​​

​Her kan du lese mer om resultater 

Her kommer det informasjon om forskningsprosjekter som benytter materiale fra NORSMI biobank, og du vil kunne se forskningsresultater. 

Ingen forskningsprosjekter har tatt i bruk biobanken til forskning i dag.​

Forskerne jobber med anonymiserte data. Derfor vil det ikke være mulig å gjenkjenne deltakere som personer i forskningsformidlingen.

 
 

​​​​​​Informasjon til forskere  ​

​Publikasjoner og resultater

Alle prosjekter som benytter seg av materiale fra NORSMI generell forskningsbiobank skal i sine publikasjoner henvise til NORSMI generell forskningsbiobank.

Resultater skal også tilbakeføres til styringsgruppa. Dette gjøres blant annet for at deltakere og andre interesserte skal kunne lese om funn fra forskningen på denne nettsiden.  

Lovverk og bestemmelser som gjelder for biobanken  


​Generell informasjon om bruk av NORSMI forskningsbiobank

Biobanken skal prinsipielt være tilgjengelig for alle forskere som ønsker å bruke innholdet i tråd med formålet, uavhengig av institusjonell tilknytning, med mindre dette ikke kommer i konflikt med behandling eller NORSMI generell forskningsbiobank sitt eget bruk eller behov.

Tilgang og bruk av NORSMI generell forskningsbiobank forutsetter forhåndsgodkjenning fra REK, melding til PVO eller der det er krav; DPIA eller Databehandleravtale. 

​Grunnlag for vurdering søknad om tilgang og bruk er REK-søknad, REK-godkjenning, (tilråding fra PVO), forskningsprotokoll og samtykke. ​​

Uthenting av data fra NORSMI generell f​​orskningsbiobank

Ved utlevering skal ansvarshavende og styringsgruppa påse at de nødvendige godkjenninger er i orden og at søknadsskjemaer, utleveringserklæring og MTA/DTA/Databehandleravtale er komplette. 

Det skal føres oversikt over prosjekter som gjør bruk av NORSMI generell forskningsbiobank.

Pågå​​​ende prosjekter​​

Oslo universitetssykehus


Les mer om AkuSleep på Psykoseenhet 3 i artikkelen Fokus på søvn ved Akuttpsykiatrisk avdeling

​Kontaktpersoner på sykehusene

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS)


DIAKONHJEMMET SYKEHUS ​

 • Overlege og forsker Kåre Osnes   
 • Sentralbord Diakonhjemmet sykehus: 22 02 98 00

​​​​

HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS ​


OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 


Akuttpsykiatrisk avdeling​


Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling


Seksjon for tidlig psykosebehandling


ST. OLAVS HOSPITAL ​​


STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS 


SYKEHUSET INNLANDET ​


SYKEHUSET ØSTFOLD 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE


​Har du innspill til nettsiden?

Vi er interessert i gode nettsider. Har du innspill til selve nettsiden, så ta gjerne kontakt på epost​.​


Fant du det du lette etter?