Regional sikkerhetsseksjon (RSA)

Regional sikkerhetsseksjon Helse Sør-Øst er en høyspesialisert tjeneste med regional funksjon for Helse Sør-Øst.

Les mer om Regional sikkerhetsseksjon (RSA)

Regional sikkerhetsseksjon (RSA)

Seksjonen har tre kliniske døgnenheter på Dikemark i Asker. Seksjonen har også polikliniske enheter i Ungdomsenhetene Øst, Oslo og Bredtveit fengsler. I tillegg drifter seksjonen Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvunget psykisk helsevern.

Seksjonen tilbyr følgende tjenester:


Sikkerhetspsykiatri:

  • stabilisering, utredning og behandling til personer med alvorlig sinnslidelse og betydelig risiko for voldelig atferd ovenfor andre, eventuelt med kompliserende tilleggsproblem eller komorbiditet som alvorlig personlighetsforstyrrelse, rusmiddelmisbruk, organisk hjerneskade, lett psykisk utviklingshemming m.v., jf phvl § 3-3 og kapittel 5
  • innleggelse for utredning og behandling av pasienter fra varetekt, fengsel eller forvaring, jf phvl 3-3

Fengselspsykiatri:

  • poliklinisk vurdering, utredning og behandling av innsatte i Oslo Fengsel, Bredtveit Fengsel og Ungdomsenheten Øst med psykiske lidelser av en alvorlighetsgrad som gir rett til helsehjelp fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, jf pbrl § 2-1b
  • øyeblikkelig-hjelpfunksjon for innsatte som ennå ikke er fremstilt for varetekt for Sentralarresten i Oslo, jf sphl § 3-1

Rettspsykiatri

  • judisiell døgnobservasjon, jf stprl § 167
  • utarbeidelse og oppdatering av retningslinjer, samt koordinering av samhandling ved iverksettelse, gjennomføring og opphør av dom på tvungent psykisk helsevern, jf phvl § 5-2a
  • føring av register over personer dømt til tvungent psykisk helsevern, jf phvl § 5-2b


Regional sikkerhetsseksjon har totalt 22 døgnplasser (inkl.2 beredskapsplasser og 2 langtidsplasser) og mottar 20-30 pasienter hvert år. I tilegg gjennomføres det judisielle døgnobservasjoner ved kapasitet. Seksjonen gjennomfører om lag 1500 konsultasjoner årlig i fengslene.

Seksjonen ledes av Bjarne Dahl.

Intensivpsykiatrisk døgnenhet

Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet

Rettspsykiatrisk døgnenhet

Fengselspsykiatrisk poliklinikk

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Sykehusveien 18, bygg 15 (Granli)

1385 Asker

Telefon
66 90 87 68 .
Administrasjonen: 08.00 - 15.00
E-post
Postadresse

Regional sikkerhetsseksjon (RSA)

Klinikk psykisk helse og avhengighet

Oslo universitetssykehus HF

Postboks 4950 Nydalen

0424 OSLO


Pakkeforløpskoordinator treffes på telefonnummer:
413 38 778 eller 23 30 19 33.

Praktisk informasjon

Besøkende til Regional sikkerhetsseksjon (RSA)

Besøk til pasienter avtales med personalet senest en dag i forveien. Ikke meldt/klarert besøk kan nektes adgang. Kontakt enhetene på følgende telefonnummer for å gjøre en avtale;

Intensivpsykiatrisk døgnenhet (3. etg.); 66 90 87 70

Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet (2. etg); 66 90 87 55

Rettspsykiatrisk døgnenhet (1. etg.); 66 90 88 88

Når du ankommer må du ringe på ringeklokken utenfor porten. Skal du besøke en pasient, ringer du på hos den aktuelle enheten. Øvrige besøk bes henvende seg i administrasjonen (i tidsrommet 08.00-15.00). Du vil bli hentet av et personal i porten. Alle som skal inn i sikkerhetsavdelingen må legitimere seg. Ved manglende nødvendig eller utilstrekkelig legitimasjon kan personalet nekte deg adgang. Dersom du skal inn på i døgnenheten/besøksrommene, vil du bli bedt om å gjennomgå adgangskontroll først. Dette av hensyn til din egen og andres sikkerhet. Du henger fra deg yttertøy mm i administrasjonen. Du legger også igjen veske, mobil, løsgjenstander ol i låst skap. I utgangspunktet kan du ikke ha med deg noe inn i døgnenhetene. Har du med deg noe du ønsker å ha med deg inn i døgnenhetene/besøksrommene, må dette avklares med personalet, gjerne i forkant av besøket. Det som medbringes kan bli scannet i en gjennomlysningsmaskin. I tillegg kan du bli bedt om å gå igjennom en metalldetektor. Du vil alltid følges av et personal på eiendommen, både inne og ute. Våre rutiner er de samme, både for pårørende, advokat, sakkyndige, myndighetspersoner og øvrige gjester. Ved besøk fra personer under 15 år, gjøres egne avtaler.

Henvisning til Regional sikkerhetsseksjon (RSA)

Døgnenheter

Hvem kan henvise?
Regional sikkerhetsseksjon (RSA) tar i mot henvisninger fra døgnavdelinger i spesialisthelsetjenesten. Seksjonen tar også i mot henvisninger fra fengselspsykiatriske poliklinikker, hvor pasientene allerede fått rett til helsehjelp, men er i behov av døgnopphold med høyt sikkerhetsnivå. Politi eller legevakt kan også henvise dersom det er behov for hasteinnleggelser. I disse tilfellene har seksjonen beredskapsplikt. Alle de ovennevnte innleggelser skjer etter psykisk helsevernlovens kapittel 3 og kapittel 5 (unntaksvis kapittel 2).

Regional sikkerhetsseksjon tar også i mot henvisninger til innleggelse etter § 167 eller § 188 i straffeprosessloven. Henviser er da påtalemyndighet i samråd med rettssakkyndige etter kjennelse fra domstolen. 

Vilkår for innleggelse
Seksjonens målgruppebeskrivelse (døgnbehandling) og (polikliniske tjenester) er sentral når henvisninger vurderes. Pasienter med alvorlig sinnslidelse eller mistanke om slik i kombinasjon med aktuell voldsproblematikk er prioritert. Når det gjelder innleggelse til observasjon etter § 167 vil kapasitetsvurderinger være avgjørende. Helsehjelp prioriteres. Til grunn ligger pasientrettighetsloven, prioriteringsforskriften, prioriteringsveilederen, regionale instrukser og øvrig relevant lovverk.

Svarfrister
Seksjonsoverlegen og spesialistene i Regional sikkerhetsseksjon vurderer henvisninger forløpende. Det tilstrebes å behandle henvisninger første onsdag etter at de er mottatt, med umiddelbar tilbakemelding til henvisende instans.  

Henvisninger sendes til Oslo universitetssykehus ved Sentralt henvisningsmottak  henvisninger.

 

Fengselspsykiatrisk poliklinikk

Hvem kan henvise?
Pasienter henvises av lege i primærhelsetjenesten, av fastleger eller leger/psykologer ved psykiatrisk avdeling eller DPS.

Vilkår for behandling
Henvisninger rettighetsvurderes av spesialist i henhold til gjeldende lover, retningslinjer og veiledere.

Svarfrister
Frist for vurdering av henvisninger er 10 dager.

Fengselspsykiatrisk poliklinikk er tildelt et utvidet ansvar for unge innsatte som følges opp ved kriminalomsorgens Ungdomsenhet Øst.  Alle nyinnsatte under 18 år mottas derfor til vurdering ved Fengselspsykiatrisk poliklinikk uten henvisning fra lege. Unge innsatte meldes direkte til FPP fra kriminalomsorgen. Av hensyn til forebygging av suicid, tas alle nyinnsatte som har begått drap og/eller voldsforbrytelser med alvorlig konsekvens inn til vurdering ved Fengselspsykiatrisk poliklinikk. Dette meldes til Fengselspsykiatrisk poliklinikk av helseavdelingene etter mottakssamtale av sykepleier.

Fengselspsykiatrisk poliklinikk tilbyr øyeblikkelig hjelp til innsatte i fengsler og arrest i hht. Lover og forskrift om øyeblikkelig-hjelp.

Henvisninger sendes til Oslo universitetssykehus ved Sentralt henvisningsmottak  henvisninger.

 

Judisiell døgnobservasjon

Etter straffeprosessloven § 167 kan retten beslutte at siktede kan innlegges til undersøkelse i psykiatrisk sykehus, dersom dette er nødvendig for å bedømme siktedes sinnstilstand. 

Det er retten som avgir kjennelse om innleggelse i psykiatrisk sykehus til judisiell døgnobservasjon. Retten fastsetter samtidig varigheten av innleggelsen. Formålet med døgnobservasjon er å utrede psykisk tilstand hos en antatt gjerningsmann (observanden) i en pågående straffesak. Det er retten som er oppdragsgiver ved judisielle døgnobservasjoner. Innleggelse er hjemlet i straffeprosessloven, følger egne retningslinjer, og innebærer at de observasjonsansvarlige har informasjonsplikt overfor retten og de rettsoppnevnte sakkyndige. Innleggelse til judisiell døgnobservasjon er ikke helsehjelp, som definert i helselovgivningen.

Initiativ til judisiell døgnobservasjon kan komme fra de sakkyndige, påtalemyndigheten, observandens advokat og retten selv. En vanlig grunn er at de oppnevnte sakkyndige finner at ordinær rettspsykiatrisk undersøkelse ikke gir tilstrekkelig informasjon til å besvare det mandat de har fått av retten. Dette kan være fordi observanden ikke evner eller ønsker å samarbeide om undersøkelsen, eller de sakkyndige anser at samtaler ikke avklarer om det foreligger psykiatriske tilstander. Andre grunner kan være at de sakkyndige ikke kan innhente tilstrekkelig informasjon om observandens psykiatriske sykehistorie, ofte begrunnet i at observanden ikke gir sitt samtykke til at de sakkyndige får innhente taushetsbelagte helseopplysninger.  

Dersom retten beslutter judisiell døgnobservasjon, vil det som regel være de rettspsykiatriske sakkyndige eller påtalemyndigheten som kontakter Regional sikkerhetsseksjon for å avklare tidspunktet for, og varigheten av observasjonen. Det er vanlig at de sakkyndige avholder et formøte med Regional sikkerhetsseksjon for å avklare forventninger, realistisk tidsramme for observasjonen og fordele oppgaver på en hensiktsmessig måte, mellom observasjonsteamet og de sakkyndige.  

Judisielle døgnobservasjoner ved Regional sikkerhetsseksjon gjennomføres ved et eget tverrfaglig observasjonsteam, herunder psykiater, psykologspesialist og spesialopplærte psykiatriske sykepleiere. Leder av observasjonsteamet vil være spesialist i psykiatri eller psykologi. Observasjonen foregår i en egen enhet, og det vil under judisiell døgnobservasjon være minst to helsepersonell kontinuerlig tilstede. Atferd, fungering og uttalelser vil dokumenteres daglig, i tillegg til samtaler/undersøkelser med observasjonsansvarlige psykiater og psykologspesialist. Ved avslutning av observasjonen utferdiger de observasjonsansvarlige spesialister en avslutningsrapport, som sendes de sakkyndige sammen med øvrig dokumentasjon. All dokumentasjon samles i et eget dokumentasjonssystem, atskilt fra øvrig elektronisk pasientjournal.

Parkering ved Regional sikkerhetsseksjon (RSA)

Det finnes to besøksplasser rett utenfor porten ved Granlibygningen. Dersom det ikke er ledig her, må du parkere nedenfor (ved Klosteret - bygg 20) eller ovenfor (ved Kringsjå - bygg 17). Det er ikke tillatt å parkere langs veien, da dette vil hindre fremkommelighet for utrykningskjøretøy og brøytebil ol.

Rutiner for varsling av fornærmede og etterlatte

Årlig melding

Fengselspsykiatrisk poliklinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/regional-sikkerhetsseksjon-rsa/fengselspsykiatrisk-poliklinikkFengselspsykiatrisk poliklinikk
Intensivpsykiatrisk døgnenhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/regional-sikkerhetsseksjon-rsa/intensivpsykiatrisk-dognenhetIntensivpsykiatrisk døgnenhet
Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevernhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/regional-sikkerhetsseksjon-rsa/nasjonal-koordineringsenhet-for-dom-til-tvungent-psykisk-helsevernNasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern
Rettspsykiatrisk døgnenhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/regional-sikkerhetsseksjon-rsa/rettpsykiatrisk-dognenhetRettspsykiatrisk døgnenhet
Rettspsykiatrisk poliklinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/regional-sikkerhetsseksjon-rsa/rettspsykiatrisk-poliklinikkRettspsykiatrisk poliklinikk
Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/regional-sikkerhetsseksjon-rsa/sikkerhetspsykiatrisk-dognenhetSikkerhetspsykiatrisk døgnenhet

Fant du det du lette etter?