Regional sikkerhetsseksjon (RSA)

Regional sikkerhetsseksjon Helse Sør-Øst er en høyspesialisert tjeneste med regional funksjon for Helse Sør-Øst.

Les mer om Regional sikkerhetsseksjon (RSA)

Regional sikkerhetsseksjon (RSA)

Seksjonen har tre kliniske døgnenheter på Dikemark i Asker. Seksjonen har også polikliniske enheter i Ungdomsenhetene Øst, Oslo og Bredtveit fengsler, samt Rettspsykiatrisk poliklinikk som ligger i politihuset på Grønland i Oslo. I tillegg drifter seksjonen Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvunget psykisk helsevern.

Seksjonen har følgende oppdrag:


Sikkerhetspsykiatri:

  • stabilisering, utredning og behandling til personer med alvorlig sinnslidelse og betydelig risiko for voldelig atferd ovenfor andre, eventuelt med kompliserende tilleggsproblem eller komorbiditet som alvorlig personlighetsforstyrrelse, rusmiddelmisbruk, organisk hjerneskade, lett psykisk utviklingshemming m.v., jf phvl § 3-3 og kapittel 5
  • innleggelse for utredning og behandling av pasienter fra varetekt, fengsel eller forvaring, jf phvl 3-3

Fengselspsykiatri:

poliklinisk vurdering, utredning og behandling av innsatte i Oslo Fengsel, Bredtveit Fengsel og Ungdomsenheten Øst med psykiske lidelser av en alvorlighetsgrad som gir rett til helsehjelp fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, jf pbrl § 2-1b

  • øyeblikkelig-hjelpfunksjon for innsatte som ennå ikke er fremstilt for varetekt for Sentralarresten i Oslo, jf sphl § 3-1

Rettspsykiatri

  • judisiell døgnobservasjon, jf stprl § 167
  • prejudisiell vurdering, jf stprl § 165, fjerde ledd
  • utarbeide og oppdatere retningslinjer, samt koordinere samhandling ved iverksettelse, gjennomføring og opphør av dom på tvungent psykisk helsevern, jf phvl § 5-2a
  • føre register over personer dømt til tvungent psykisk helsevern, jf phvl § 5-2b


Regional sikkerhetsseksjon har totalt 22 døgnplasser (inkl.2 beredskapsplasser og 2 langtidsplasser) og mottar 20-30 pasienter hvert år. I tilegg gjennomføres det judisielle døgnobservasjoner ved kapasitet. Seksjonen gjennomfører om lag 1500 konsultasjoner årlig i fengslene, og utarbeider om lag 250 foreløpige rettspsykiatriske erklæringer, vurderinger om soningsdyktighet ol.

Seksjonen ledes av Bjarne Dahl.

Intensivpsykiatrisk døgnenhet

Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet

Rettspsykiatrisk døgnenhet

Fengselspsykiatrisk poliklinikk

Rettspsykiatrisk poliklinikk

Årlig melding


Årlig melding 2018-2019.pdf

Henvisning

Døgnenheter

Hvem kan henvise?
Regional sikkerhetsseksjon (RSA) tar i mot henvisninger fra døgnavdelinger i spesialisthelsetjenesten. Seksjonen tar også i mot henvisninger fra fengselspsykiatriske poliklinikker, hvor pasientene allerede fått rett til helsehjelp, men er i behov av døgnopphold med høyt sikkerhetsnivå. Politi eller legevakt kan også henvise dersom det er behov for hasteinnleggelser. I disse tilfellene har seksjonen beredskapsplikt. Alle de ovennevnte innleggelser skjer etter psykisk helsevernlovens kapittel 3 og kapittel 5 (unntaksvis kapittel 2).

Regional sikkerhetsseksjon tar også i mot henvisninger til innleggelse etter § 167 eller § 188 i straffeprosessloven. Henviser er da påtalemyndighet i samråd med rettssakkyndige etter kjennelse fra domstolen. 

Vilkår for innleggelse
Seksjonens målgruppebeskrivelse (døgnbehandling) og (polikliniske tjenester) er sentral når henvisninger vurderes. Pasienter med alvorlig sinnslidelse eller mistanke om slik i kombinasjon med aktuell voldsproblematikk er prioritert. Når det gjelder innleggelse til observasjon etter § 167 vil kapasitetsvurderinger være avgjørende. Helsehjelp har først prioritet. Til grunn ligger pasientrettighetsloven, prioriteringsforskriften, regionale instrukser og øvrig relevant lovverk.

Svarfrister
Seksjonsoverlegen og spesialistene i Regional sikkerhetsseksjon vurderer henvisninger forløpende og senest innen 30 virkedager for pasienter over 23 år og innen 10 virkedager for pasienter under 23 år. For ventelistepasienter setter avdelingen en forsvarlighetsdato som siste frist for innleggelse. Det tilstrebes å behandle henvisninger først mandag etter at de er mottatt, med umiddelbar tilbakemelding til henvisende instans.  

Fengselspsykiatrisk poliklinikk

Hvem kan henvise?
Pasienter henvises av lege i primærhelsetjenesten, av fastleger eller leger/psykologer ved psykiatrisk avdeling eller DPS.

Vilkår for behandling
Henvisninger rettighetsvurderes av spesialist i henhold til gjeldende lover, retningslinjer og veiledere.

Svarfrister
Frist for vurdering av henvisninger er 10 dager.

Fengselspsykiatrisk poliklinikk er tildelt et utvidet ansvar for unge innsatte som følges opp ved kriminalomsorgens Ungdomsenhet Øst.  Alle nyinnsatte under 18 år mottas derfor til vurdering ved Fengselspsykiatrisk poliklinikk uten henvisning fra lege. Unge innsatte meldes direkte til FPP fra kriminalomsorgen. Av hensyn til forebygging av suicid, tas alle nyinnsatte som har begått drap og/eller voldsforbrytelser med alvorlig konsekvens inn til vurdering ved Fengselspsykiatrisk poliklinikk. Dette meldes til Fengselspsykiatrisk poliklinikk av helseavdelingene etter mottakssamtale av sykepleier.

Fengselspsykiatrisk poliklinikk tilbyr øyeblikkelig hjelp til innsatte i fengsler og arrest i hht. Lover og forskrift om øyeblikkelig-hjelp.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak  henvisninger.

Judisiell observasjon jf. strpl § 167

Etter straffeprosessloven § 167 kan retten beslutte at siktede kan innlegges til undersøkelse i psykiatrisk sykehus, dersom dette er nødvendig for å bedømme siktedes sinnstilstand.
 
Det er retten som avgir kjennelse om innleggelse i psykiatrisk sykehus til judisiell døgnobservasjon. Retten fastsetter samtidig varigheten av innleggelsen. Formålet med døgnobservasjon er å utrede psykisk tilstand hos en antatt gjerningsmann (observanden) i en pågående straffesak. Det er retten som er oppdragsgiver ved judisielle døgnobservasjoner. Innleggelse er hjemlet i straffeprosessloven, følger egne retningslinjer, og innebærer at de observasjonsansvarlige har informasjonsplikt overfor retten og de rettsoppnevnte sakkyndige. Innleggelse til judisiell døgnobservasjon er ikke helsehjelp, som definert i helselovgivningen.

Initiativ til judisiell døgnobservasjon kan komme fra de sakkyndige, påtalemyndigheten, observandens advokat og retten selv. En vanlig grunn er at de oppnevnte sakkyndige finner at ordinær rettspsykiatrisk undersøkelse ikke gir tilstrekkelig informasjon til å besvare det mandat de har fått av retten. Dette kan være fordi observanden ikke evner eller ønsker å samarbeide om undersøkelsen, eller de sakkyndige anser at samtaler ikke avklarer om det foreligger psykiatriske tilstander. Andre grunner kan være at de sakkyndige ikke kan innhente tilstrekkelig informasjon om observandens psykiatriske sykehistorie, ofte begrunnet i at observanden ikke gir sitt samtykke til at de sakkyndige får innhente taushetsbelagte helseopplysninger.  

Dersom retten beslutter judisiell døgnobservasjon, vil det som regel være de rettspsykiatriske sakkyndige eller påtalemyndigheten som kontakter Regional sikkerhetsseksjon for å avklare tidspunktet for, og varigheten av observasjonen. Det er vanlig at de sakkyndige avholder et formøte med Regional sikkerhetsseksjon for å avklare forventninger, realistisk tidsramme for observasjonen og fordele oppgaver på en hensiktsmessig måte, mellom observasjonsteamet og de sakkyndige.  

Judisielle døgnobservasjoner ved Regional sikkerhetsseksjon gjennomføres ved et eget tverrfaglig observasjonsteam, herunder psykiater, psykologspesialist og spesialopplærte psykiatriske sykepleiere. Leder av observasjonsteamet vil være spesialist i psykiatri eller psykologi. Observasjonen foregår i en egen enhet, og det vil under judisiell døgnobservasjon være minst to helsepersonell kontinuerlig tilstede. Atferd, fungering og uttalelser vil dokumenteres daglig, i tillegg til samtaler/undersøkelser med observasjonsansvarlige psykiater og psykologspesialist. Ved avslutning av observasjonen utferdiger de observasjonsansvarlige spesialister en avslutningsrapport, som sendes de sakkyndige sammen med øvrig dokumentasjon. All dokumentasjon samles i et eget dokumentasjonssystem, atskilt fra øvrig elektronisk pasientjournal.

Kontaktpersoner for henvendelse vedrørende judisiell døgnobservasjon ved Regional sikkerhetsseksjon:

Psykologspesialist Erik Brenna
Tlf.: 934 13 700

Rutiner for varsling av fornærmede og etterlatte

0 rundskriv_i_4_2013.pdf

0b - Retningslinje varsling av fornærmede og etterlatte.pdf

1a innhenting av opplysninger etterlattepårørende.pdf

1b innhenting av opplysninger etterlattepårørende purr.pdf

2a Forespørsel om varsel jf phvl § 5-6c fornærmede.pdf

2b Forespørsel om varsel jf phvl § 5-6c etterlatte.pdf

3a Vedtak om varsling-ikke varsling.pdf

3b Vedtak om varsling-ikke varsling- domfelte.pdf

4 varsel jf phvl § 5-6c - BEHANDLINGSANSVAR.pdf

5 varsel jf phvl § 5-6c - OVERFØRING.pdf

6 varsel jf phvl § 5-6c - PERMISJON.pdf

7 varsel jf phvl § 5-6c - TILTALE MED PÅSTAND OM OPPRETTHOLDELSE AV SÆRREAKSJON.pdf

8a varsel jf phvl § 5-6c - OPPRETTHOLDELSE.pdf

8b varsel jf phvl § 5-6c - OPPHØR.pdf

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Sykehusveien 18, Bygg 15 (Granli)
1385 Asker

Pakkeforløpskoordinator treffes på telefonnummer: 413 38 778 eller 66908692

Telefon
66 90 87 68
Administrasjonen: 08.00 - 15.00
E-post
Dikemark sykehus
Besøksadresse
Sykehusveien 18, Bygg 15 (Granli) (Kart)
1384 Asker

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Praktisk informasjon

Dikemark museum

​Adresse:
Bjørkelibygningen,
Sykehusveien 4,
1385 Asker.

Åpningstider og kontaktinformasjon:
Det er ikke faste åpningstider i museet,
men du kan ringe sentralbordet på
Dikemark og avtale tid for besøk.
Telefonnr: 66 90 87 50 eller 66 90 84 20

Se også museumsbrosjyren

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Røyking, alkohol og andre rusmidler

​Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking på Spesialsykehuset for epilepsi skal kun skje på anviste plasser. Dette gjelder også e-sigaretter. Det er ikke tillatt med alkohol eller andre rusmidler under oppholdet. Rusbruk medfører utskriving fra sykehuset.

Fengselspsykiatrisk poliklinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/regional-sikkerhetsseksjon-rsa/fengselspsykiatrisk-poliklinikkFengselspsykiatrisk poliklinikk
Intensivpsykiatrisk døgnenhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/regional-sikkerhetsseksjon-rsa/intensivpsykiatrisk-dognenhetIntensivpsykiatrisk døgnenhet
Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevernhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/regional-sikkerhetsseksjon-rsa/nasjonal-koordineringsenhet-for-dom-til-tvungent-psykisk-helsevernNasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern
Rettspsykiatrisk døgnenhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/regional-sikkerhetsseksjon-rsa/rettpsykiatrisk-dognenhetRettspsykiatrisk døgnenhet
Rettspsykiatrisk poliklinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/regional-sikkerhetsseksjon-rsa/rettspsykiatrisk-poliklinikkRettspsykiatrisk poliklinikk
Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/regional-sikkerhetsseksjon-rsa/sikkerhetspsykiatrisk-dognenhetSikkerhetspsykiatrisk døgnenhet

Fant du det du lette etter?