Fengselspsykiatrisk poliklinikk

RSA Fengselspsykiatrisk poliklinikk (FPP) dekker psykiatrisk spesialisthelsetjeneste for innsatte i Sentralarresten i Oslo politidistrikt, Ungdomsenhet Øst, Bredtveit og Oslo fengsler.

 

Les mer om Fengselspsykiatrisk poliklinikk

Fengselspsykiatrisk poliklinikk

RSA Fengselspsykiatrisk poliklinikk (FPP) dekker psykiatrisk spesialisthelsetjeneste for innsatte i Sentralarresten i Oslo politidistrikt, Ungdomsenhet Øst, Bredtveit og Oslo fengsler.
Målgruppen for Fengselspsykiatrisk poliklinikk er innsatte i arrest og fengsler med psykiske lidelser av en alvorlighetsgrad som gir rett til helsehjelp fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste i hht. pasientrettighetsloven §2-1b og helsedirektoratets prioriteringsveileder psykisk helsevern for voksne (IS-1637). 

FPP inngår for tiden i et behandlings og kunnskapsutviklingsprosjekt i samarbeid med Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Prosjektets målgruppe er seksuallovbruddsdømte innsatte i fengsler i kriminalomsorgen region Sør og Øst. Fengselspsykiatrisk poliklinikk er lokalisert i Oslo fengsel.

Enheten har ti ansatte; enhetsleder, én psykiater, tre psykologspesialister, fire psykologer og én sekretær.

Kontakt

Oppmøtested

Besøksadresse:

Oslo fengsel

Åkebergveien 11

0650 Oslo 

Telefon
23 30 19 33
Postadresse
Fengselspsykiatrisk poliklinikk, Regional sikkerhetsavdeling
Oslo universitetssykehus HF
PB 4950 Nydalen
0424 Oslo