Fødeavdelingen

Fødeavdelingen er en del av Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er Norges største fødeavdeling. Vi har cirka 9 800 fødsler per år. Vi er lokalsykehus for Oslo og regionssykehus for Helse Sør-Øst. Fødeavdelingen er lokalisert på to ulike steder i Oslo; Ullevål sykehus i Kirkeveien og Rikshospitalet i Sognsvannsveien.

Stortinget har i vedtak om Bioteknologiloven i mai i år bedt regjeringen sørge for at tidlig ultralyd blir et tilbud til alle gravide. I den forbindelse har Helse- og Omsorgsdepartementet bedt Helsedirektoratet utarbeide nye retningslinjer. Dette arbeidet vil foregå til høsten. Fra departementet har vi fått følgende beskjed: "Inntil de nye ordningene er på plass, videreføres eksisterende retningslinjer for fosterdiagnostikk, NIPT og ultralydundersøkelser". Dette betyr at vi inntil videre ikke kan tilby tidlig ultralydundersøkelser til alle gravide, men bare til de som faller inn under nåværende retningslinjer.

Vi viser til Helsedirektoratets side om fosterdiagnostikk

 

Mer om fødeavdelingen og restriksjoner i forbindelse med koronasituasjonen

Fødeavdelingen


Føde- og barselseksjonene på OUS innfører en rekke tiltak på grunn av koronasituasjonen

Er du smittet med korona eller venter på svar på test må du gi beskjed om dette før du kommer.
Alle pasienter, ledsagere og besøkende blir stilt spørsmål om smitterisiko ved ankomst. Det oppfordres til å følge generelle smitteforebyggende tiltak og at regelen om en meters avstand overholdes.

06.08.2020. Har du en planlagt time på Kvinneklinikken og har vært utenfor NORGE de siste 10 dagene ber vi deg ringe dit du har avtale.

Fra og med 06.08.2020 vil OUS teste eller isolere evt utsette timene for pasienter som har vært utenfor NORGE siste 10 dager. Besøkende og ledsagere som har vært utenfor Norge de siste 10 dagen får dessverre heller ikke komme inn på sykehuset. Vi beklager den ulempe dette vil medføre for deg/dere.

Svangerskap og fødsel:

 • Planlagte polikliniske timer går som normalt med mindre du får beskjed om noe annet (se over hvis du har vært utenfor Norge de siste 10 dagene).
 • Ledsager kan ikke være med inn på sykehuset hvis du skal på poliklinisk time, gjelder også ultralydscreening og barselpoliklinikk.
 • Ledsager som er frisk og ikke i karantene kan være med på fødselen. Ledsager kan kun oppholde seg på fødestuen og må ha med mat og drikke.
  Dersom ledsager har luftveisinfeksjon/smitte ? eller sitter i karantene kan ledsager dessverre ikke være med på fødselen
 • Dersom mor har luftveisinfeksjon/smitte?/smitte/sår hals/selv er satt i karantene, vil mor isoleres på sykehuset
 • Ledsager kan være med på keisersnitt, på postoperativ seksjon og komme på besøk på barsel.

Barsel og observasjonsposten for gravide:

 • Barseloppholdet blir så kort som mulig, ca 48 timer
 • Besøk og opphold på ABC og barselhotellet:
  Kun far/medmor kan besøke kvinnen. De  må følge kvinnen fra fødestuen til ABC og barselhotellet frem til utskrivning. Far/medmor må oppholde seg på barselrommet, med unntak av måltidene som inntas i hotellets restaurant. Andre besøkende inkludert søsken kan dessverre ikke komme på besøk.
 • Besøk på barsel:
  Besøkstiden for far/medmor er fra kl 16 til kl 19 og besøkende må være inne på barselrommet under besøket. Andre besøkende inkludert søsken kan dessverre ikke komme på besøk. Vi gjør individuelle vurderinger vedrørende utvidet besøk og overnatting for familier med spesielle behov for helsehjelp i barseltiden og for de som velger tidlig hjemreise.
 • Besøk på observasjonsposten for gravide:
  Besøkstiden for far/medmor er fra kl 16 til kl 19 og besøkende må være inne på pasientrommet under besøket.
 • De nyfødte barna kan ikke tas med ut av barselavdelingen/barselhotellet før de er utskrevet.
   
  Vi ber om forståelse for disse restriksjonene og beklager ulempene som følger av dette. Vi vil legge til rette for trygg og god oppfølging i svangerskapet, fødsel og barsel.

Mer informasjon til gravide og fødende finner du på nettsidene til Folkehelseinstituttet


Råd for håndtering av gravide med påvist/mulig CoVid19-infeksjon (koronavirus) : https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/svangerskap-covid19/


Vår visjon

Med kompetanse, forskning og omsorg - gir vi den beste helsehjelpen i svangerskap, fødsel og barsel.

Kontakt:

 • Ullevål – døgnåpent føde/gyn mottak:
  Alle henvendelser som gjelder fødselshjelp skal rettes til føde/gyn mottak på telefon: 23027550
 • Rikshospitalet – døgnåpen fødeavdeling:
  Alle henvendelser som gjelder fødselshjelp skal rettes til døgnåpen Fødeavdelingen på Rikshospitalet telefon: 23072640

Vi har som mål at alle som føder hos oss skal få individuell omsorg og behandling.

Søknad om fødeplass

Søknad om fødeplass og rutineultralyd sendes vanligvis fra jordmor eller fastlege etter første konsultasjon i svangerskapet. Den gravide kan også søke selv, men det gjøres oppmerksom på at forespørsel om oppfølgning i svangerskapet må komme fra en jordmor eller lege.

Ved søknad om fødeplass må det oppgis en termindato og/eller siste mensdato. Vi ber også om at det skrives hvilket sykehus som er første-, andre-, og tredje valget.

F.eks. 1.valg Ullevål, 2.valg Rikshospitalet, 3.valg Bærum Sykehus.

Søknad om fødeplass ved Oslo universitetssykehus (docx)

Den gravide vil i løpet av et par uker få et brev med tilbud om rutinemessig ultralydundersøkelse og fødeplass. Undersøkelsen skal normalt foregå ved svangerskapsuke 18 – 19.

Alle gravide i Helse Sør-Øst kan benytte seg av «Fritt behandlingsvalg» og søke fødeplass hos oss, men når ventelistene våre er fullbooket rundt den gravides termindato kan vi gi avslag og videresende henvisingen til et annet sykehus/fødeavdeling. Hvis det ikke er skrevet i henvisningen en annen prioritet av sykehusønske, vil vi videresende henvisningen til sykehuset/fødeavdelingen nærmest den gravides bostedsadresse.

Hvis det oppstår uventede hendelser underveis i graviditeten eller fødselen kan man bli henvist videre til et annet sykehus enn det man planla.

Adresse:

Søknad om fødeplass sendes til:

Sentralt henvisningsmottak
Oslo universitetssykehus HF, Obstetrikk
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Telefonnummer til Fødeavdelingens henvisningskontor OUS:

 • 23072612 – Jordmor (08.00-15.00 – hverdager)
 • 23074967 – Sekretær (09.00-11.00 – hverdager)

Vi gjør oppmerksom på at vi kun behandler søknader til Fødeavdelingen ved OUS; Ullevål/ABC og Rikshospitalet.  Søknader til andre sykehus, må sendes direkte dit det gjelder.

Føde på ABC

Ønsker du å føde på ABC må du selv sende skriftlig søknad til OUS, der du forteller om deg selv og hvorfor du ønsker å føde på ABC. Les mer om hvem som kan føde på ABC og hvordan du søker.

Henvisningsrutiner

Henvisninger til Fødeavdelingen ved Ullevål og Rikshospitalet sendes til samme sted, Det Sentrale henvisningsmottaket ved Oslo universitetssykehus HF. Henvisningene blir her skannet og sendt videre elektronisk til Fødeavdelingens henvisningskontor. Her blir både søknader om fødeplass og andre svangerskapsrettede henvisninger fordelt til rett fødeavdeling, enten Rikshospitalet eller Ullevål.            

Adresse:

Sentralt henvisningsmottak
Oslo universitetssykehus HF, Fødeavdelingen
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Barselhotellet

Etter fødselen overflyttes mor og barn til barselavdelingen eller barselhotellet. Hvis alt er normalt med mor og barn overflyttes man til hotellet. På barselhotellet er det tilbud om enerom eller familierom.

Hvis det er behov for medisinsk oppfølging overflyttes mor og barn til barselavdelingen.

Far/medmor/ledsager kan overnatte på barselhotellet sammen med mor. Far/medmor må betale for overnatting og mat. Les mer om priser og oppholdet på barselhotellets nettside.

Les mer om barselhotellet

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Fødeplass Ullevål: Alle akutte henvendelser rettes til døgnåpent føde-gyn mottak på telefon 23027550

Svangerskapspoliklinikken Ullevål, telefontid hverdager 0800 - 1515. Telefonnummer 22 11 98 41

Fødeplass Rikshospitalet:  Telefontid hele døgnet 23072640

Svangerskapspoliklinikken Rikshospitalet, telefontid hverdager 23 07 23 47

Besøksadresser og praktisk informasjon

Amminghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ammingAmmingAAmmingAmmingAmmingAmming
Blodpropp før eller i svangerskaphttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodpropp-for-eller-i-svangerskapBlodpropp før eller i svangerskapBBlodpropp før eller i svangerskapetBlodpropp før eller i svangerskapetBlodpropp før eller i svangerskapetBlodpropp før eller i svangerskapet
Blødning sent i svangerskapethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodning-sent-i-svangerskapetBlødning sent i svangerskapetBBlødning sent i svangerskapetBlødning sent i svangerskapetBlødning sent i svangerskapetBlødning sent i svangerskapet
Bånd på livmorhalsen (Cerclage)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/band-pa-livmorhalsen-cerclageBånd på livmorhalsen (Cerclage)BBånd på livmorhalsen (Cerclage)Bånd på livmorhalsen (Cerclage)Bånd på livmorhalsen (Cerclage)Bånd på livmorhalsen (Cerclage)
Diabetes og svangerskaphttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/diabetes-og-svangerskapDiabetes og svangerskapDDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskap
Forebygging av fødselsrifterhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/forebygging-av-fodselsrifterForebygging av fødselsrifterFFødselsrifter, forebyggingFødselsrifter, forebyggingFødselsrifter, forebyggingFødselsrifter, forebygging
Fosterdiagnostikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fosterdiagnostikkFosterdiagnostikkFFosterdiagnostikkFosterdiagnostikkFosterdiagnostikkFosterdiagnostikk
Fostervannsprøvehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fostervannsproveFostervannsprøveFFostervannsprøveFostervannsprøveFostervannsprøveFostervannsprøve
Fødsel i seteleiehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fodsel-i-seteleieFødsel i seteleieFFødsel i seteleieFødsel i seteleieFødsel i seteleieFødsel i seteleie
Fødsel og barselhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fodsel-og-barselFødsel og barselFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Glukosebelastningstesthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/glukosebelastningstestGlukosebelastningstestGGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestGlukosebelastningstest
Gynekologisk undersøkelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gynekologisk-undersokelseGynekologisk undersøkelseGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Igangsetting av fødselhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/igangsetting-av-fodselIgangsetting av fødselIIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødsel
Keisersnitthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/keisersnittKeisersnittKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Lite liv i svangerskapethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lite-liv-i-svangerskapetLite liv i svangerskapetLLite liv i svangerskapetLite liv i svangerskapetLite liv i svangerskapetLite liv i svangerskapet
Morkakeprøvehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/morkakeproveMorkakeprøveMMorkakeprøveMorkakeprøveMorkakeprøveMorkakeprøve
Overvekt og svangerskaphttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/overvekt-og-svangerskapOvervekt og svangerskapOOvervekt og svangerskapOvervekt og svangerskapOvervekt og svangerskapOvervekt og svangerskap
Overvåking av barn i mors magehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/overvaking-av-barn-i-mors-mageOvervåking av barn i mors mageOOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mage
Rutine ultralydhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/rutine-ultralydRutine ultralydRUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditet
Svangerskaphttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/svangerskapSvangerskapSGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskap
Svangerskapsdiabeteshttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/svangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetes
Svangerskapsforgiftninghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/svangerskapsforgiftningSvangerskapsforgiftningSSvangerskapsforgiftningSvangerskapsforgiftningSvangerskapsforgiftningSvangerskapsforgiftning
Svangerskapskløehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/svangerskapskloeSvangerskapskløeSSvangerskapskløeSvangerskapskløeSvangerskapskløeSvangerskapskløe
Svangerskapskvalmehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/svangerskapskvalmeSvangerskapskvalmeSSvangerskapskvalmeSvangerskapskvalmeSvangerskapskvalmeSvangerskapskvalme
Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tidlig-ultralyd-med-nakketranslusensmalingTidlig ultralyd med nakketranslusensmålingTUtralyd (tidlig) med nakketranslusensmålingUtralyd (tidlig) med nakketranslusensmålingUtralyd (tidlig) med nakketranslusensmålingUtralyd (tidlig) med nakketranslusensmåling
Tilvekstkontrollhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tilvekstkontrollTilvekstkontrollTTilvekstkontrollTilvekstkontrollTilvekstkontrollTilvekstkontroll
Vaksinering av RhD-negative gravide som bærer et RhD-positivt barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/vaksinering-av-rhd-negative-gravide-som-berer-et-rhd-positivt-barnVaksinering av RhD-negative gravide som bærer et RhD-positivt barnVVaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.

ABC-enhetenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/abc-enhetenABC-enheten
Barsel Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/barsel-rikshospitaletBarsel Rikshospitalet
Barselhotellethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/barselhotelletBarselhotellet
Føde Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/fode-rikshospitaletFøde Rikshospitalet
Føde/Barsel A Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/fodebarsel-a-ullevalFøde/Barsel A Ullevål
Føde/Barsel B Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/fodebarsel-b-ullevalFøde/Barsel B Ullevål
Svangerskap Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/svangerskap-ullevalSvangerskap Ullevål
Svangerskapspoliklinikken Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/svangerskapspoliklinikken-rikshospitaletSvangerskapspoliklinikken Rikshospitalet
Svangerskapspoliklinikken Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/svangerskapspoliklinikken-ullevalSvangerskapspoliklinikken Ullevål

Fant du det du lette etter?