Seksjon for fysioterapi

Fysioterapeutene arbeider ved de fleste avdelingene i Medisinsk klinikk som en del av sengepostenes- og poliklinikkenes behandlingstilbud.

Les mer om Seksjon for fysioterapi

Seksjon for fysioterapi

Avdelingen ledes av Margrethe Øye Hole.

Stedlig koordinator, Ullevål: Peter Johnson 2211 8710 
Stedlig koordinator, Aker: Anne Spendrup Erichsen 2303 3648

Generelt om seksjon for fysioterapi (Medisinsk klinikk)

Det er 36 fysioterapistillinger i seksjonen, fordelt på Ullevål og Aker. Her inngår seksjonsleder, stedlige koordinatorer, forsker med doktorgrad, fagkoordinator, turnuskandidater og veiledere for studenter fra Høyskolen i Oslo og Akershus.

På Aker behandler vi pasienter i Medisinsk klinikk, med hovedtyngde på rehabilitering av slagpasienter og benamputerte pasienter ved Enhet for rehabilitering. På Ullevål behandler vi inneliggende pasienter i Medisinsk klinikk. I tillegg gir vi tilbud til thorax-kirurgiske poster på Ullevål og akutt-poster på Aker. Vi behandler også medisinske pasienter på kirurgisk intensiv avdeling, Ullevål.

Seksjonen har polikliniske gruppetilbud (se nedtrekksmeny under).

Utover dette har seksjonen et poliklinisk tilbud for cystisk fibrose-, lunge-, nyre- og slag-pasienter, pasienter med benamputasjon, og et tilbud til pasienter innlagt på Daghospitalet og Fallpoliklinikken. Ved LMS på Aker er vi involvert i temamøter for hjerneslag, osteoporose og underekstremitetsamputasjoner.

Seksjonen jobber aktivt med fagutvikling og utdanning.

Arbeidstider: Fysioterapeutene på Ullevål bemanner to turnus-ordninger, den ene med vakt på Seksjon for hjerneslag og Seksjon for akutt geriatri hver lørdag. Den andre turnusordningen dekker alle dager i året fra kl. 08:00 – 19:00 (søndag: 09:00 - 16:00). På kveldstid og helg tilbys det tjenester i hovedsak til intensivavdelingene og hjerte/thorax-poster.

Fysioterapeutene på Aker har arbeidstid på hverdager fra kl. 08:00 - 15:15.

Gåskolen

Gåskolen er et poliklinisk gruppetreningstilbud for benprotesebrukere. Tilbudet gjelder både for nyamputerte og for de som har vært amputert lenge. Gåskolen er basert på tverrfaglig samarbeid mellom fysioterapeut og ortopediingeniør. Lege kontaktes ved behov.

Hvordan komme med: Fastlegen kan skrive en henvisning eller man kan ta direkte kontakt med Seksjon for fysioterapi. Hvis pasienten har vært inneliggende på Enhet for rehabilitering og klarer å gå med en protese, vil man automatisk få tilbud om oppfølging på gåskolen hvis man kan nyttiggjøre seg et gruppetreningstilbud.

Hjerteskole

Hjerteskole er en informasjonsdag ca. en dag pr måned. Sykepleier leder dagen. Det er en undervisningstime med fysioterapeut. I tillegg er lege, sykepleier og ernæringsfysiolog involvert.

Pris (2015): 315 kr (frikort gjelder). Lunsj er inkludert.

Påmelding til hjerteskolen skjer gjennom fagsykepleier på Hjerteposten, enten før hjemreise eller at sykepleier ringer etterpå og spør om man vil være med.

Hjertetrim

Seksjonen samarbeider med Hjertemedisinsk avdeling og Lærings- og mestringssenteret i Medisinsk klinikk om "kom i gang" grupper. ”Kom i gang” treningen er et tilbud til hjerteopererte, pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt og/eller har vært til koronar utblokking ved OUS, Ullevål.

Hjertetrim for nylige hjerteopererte og hjerteinfarktpasienter (fase 2A) onsdager kl. 13:30 - 14:45.

Tilbudet omfatter trening og muntlig info. Deltagerne er med i 5 uker. Tilbudet er gratis.

Påmelding til gruppen skjer gjennom fagsykepleier på Hjerteposten, enten før hjemreise eller at sykepleier ringer etterpå og spør om man vil være med.

Lungetrim

Seksjonen tilbyr gruppetrening for pasienter med lungesykdom. Treningen har fokus på kondisjon, smidighet og styrke etter musikk. Vi har to grupper med ulikt nivå (lett/middels). "Lungetrim Lett" foregår sittende og stående, mens "Lungetrim Middels" er mer utfordrende og foregår stående og gående. 

Tidspunkt: Torsdager; kl 13:00 - 14:00 (lett), kl 14:00 - 15:00 (middels)

Hvem kan delta? Alle lungepasienter med rekvisisjon fra lege kan delta. For pasienter som ikke har deltatt på lignende tilbud tidligere, eller som har en nydiagnosert lungesykdom, anbefales det å starte med et lungerehabiliteringskurs. Trykk her for informasjon om lungerehabilitering ved Oslo Universitetssykehus Ullevål, eller spør din fastlege om lignende tilbud i ditt nærområde.

For mer informasjon: Ta kontakt for mer informasjon, eller for påmelding. Vi har for tiden venteliste på begge gruppene. Tlf: 22119287, eller 22119195.(lettest tilgjengelig kl 08:00 – 10:00).

PAS-gruppe

Seksjonen tilbyr trening for de som har perifer arteriell sirkulasjonssvikt. Treningen foregår utendørs, og er hovedsakelig en gågruppe der vi benytter motbakker samt trapper under treningen. Treningen foregår i gruppe, og er tilpasset ulike nivåer.

Tidspunkt og sted: Gruppen trener utendørs to ganger i uken på Ullevål universitetssykehus; mandag 14-15, torsdag 14-15.

Hvem kan delta? Gruppen er tilpasset for de som har smerter i ben som påvirker ganghastighet og distanse som følge av perifer arteriell sirkulasjonssvikt. Deltager må kunne gå selvstendig uten ganghjelpemiddel.

Ta kontakt for mer informasjon, eller for påmelding; Tlf: 22119195.(lettest tilgjengelig kl 08:00 – 10:00).

Hospitanter og studenter


Hospitanter

For at du som hospitant skal få best mulig utbytte av oppholdet, ønsker vi at skjemaet (lenke under) blir fylt ut, og sendt til: pjohns@ous-hf.no

Lenke til skjema for hospitering ved seksjon for fysioterapi medisinsk klinikk (docx) 

Vi gleder oss til å treffe deg!

Studenter

Seksjon for fysioterapi tar hovedsaklig imot praksisstudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Ved forespørsel har vi sporadisk tatt imot praksisstudenter fra fysioterapeututdanninger i utlandet.

Vi tar imot ca. 24 sisteårs studenter i løpet av studieåret, fordelt på fire praksisperioder á ni uker. Studentene er fordelt på våre to lokaliseringer. Studentene følges opp av veiledere som har funksjon både som hovedveileder og klinisk veileder. Vi tar også imot førsteårsstudenter i halvdags observasjonspraksis.

I løpet av hver praksisperiode arrangeres 1-2 studentklinikker, hvor også kontaktlærer fra utdanningen deltar. Praksisperiodene i 6. semester avsluttes med klinisk eksamen som avholdes på praksisstedet. Veilederne er ansvarlige for den praktiske tilretteleggingen og utdanningen skaffer interne og eksterne sensorer.

Fag og forskning

I seksjon for fysioterapi har vi fokus på forsknings- og utviklingsarbeid og har følgende stillinger forbeholdt dette:

Forsker II: Elisabeth Bø (40%)

Forsker II: Birgitta B. Nilsson (10%)

Fagkoordinator: Vibeke Ljungmann (60%)

Kontakt

Telefon
Seksjonsleder Margrethe Øye Hole: 23015907 / 40841029
E-post