Seksjon for fysioterapi

Fysioterapeutene arbeider ved de fleste avdelingene i Medisinsk klinikk som en del av sengepostenes- og poliklinikkenes behandlingstilbud.

Les mer om Seksjon for fysioterapi

Seksjon for fysioterapi

Avdelingen ledes av Margrethe Øye Hole.

Stedlig koordinator, Ullevål: Peter Johnson 221 18 710 
Stedlig koordinator, Aker: Vibeke Jane M P Ljungmann 977 38 624

Generelt om seksjon for fysioterapi (Medisinsk klinikk)

Det er 35,5 fysioterapistillinger i seksjonen, fordelt på Ullevål og Aker. Her inngår seksjonsleder, stedlige koordinatorer, forsker med doktorgrad, fagkoordinator, turnuskandidater og veiledere for studenter fra Høyskolen i Oslo og Akershus.

På Aker behandler vi pasienter i Medisinsk klinikk, med hovedtyngde på rehabilitering av slagpasienter og benamputerte pasienter ved Enhet for rehabilitering. På Ullevål behandler vi inneliggende pasienter i Medisinsk klinikk. I tillegg gir vi tilbud til thorax-kirurgiske poster på Ullevål og akutt-poster på Aker. Vi behandler også medisinske pasienter på kirurgisk intensiv avdeling, Ullevål.

Seksjonen har polikliniske gruppetilbud (se nedtrekksmeny under).

Utover dette har seksjonen et poliklinisk tilbud for;

  • Cystisk fibrose-, lunge-, nyre- og slag-pasienter
  • Pasienter med benamputasjon
  • Utredning ved Fallpoliklinikken 
  • Pasienter innlagt på Enhet for Dagbehandling og Enhet for CFS/ME.

Ved LMS på Aker er vi involvert i temamøter for hjerneslag, osteoporose og underekstremitetsamputasjoner.

Seksjonen jobber aktivt med fagutvikling og utdanning.

Arbeidstider: Fysioterapeutene på Ullevål bemanner to turnus-ordninger, den ene med vakt på Seksjon for hjerneslag og Seksjon for akutt geriatri hver lørdag. Den andre turnusordningen dekker alle dager i året fra kl. 08:00 – 19:00 (søndag: 09:00 - 16:10). På kveldstid og helg tilbys det tjenester i hovedsak til intensivavdelingene og hjerte/thorax-poster.

Fysioterapeutene på Aker har arbeidstid på hverdager fra kl. 08:00 - 15:15.

Hjertetrim

Seksjonen samarbeider med Hjertemedisinsk avdeling og Lærings- og mestringssenteret i Medisinsk klinikk om "kom i gang" grupper. ”Kom i gang” treningen er et tilbud til hjerteopererte, pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt og/eller har vært til koronar utblokking ved OUS, Ullevål.

Hjertetrim for nylige hjerteopererte og hjerteinfarktpasienter (fase 2A) onsdager kl. 13:30 - 14:45.

Tilbudet omfatter trening og muntlig info. Deltagerne er med i 5 uker. Tilbudet er gratis.

Påmelding til gruppen skjer gjennom fagsykepleier på Hjerteposten, enten før hjemreise eller at sykepleier ringer etterpå og spør om man vil være med.

Lungetrim

Seksjonen tilbyr gruppetrening for pasienter med lungesykdom. Treningen har fokus på kondisjon, smidighet og styrke etter musikk. Vi har to grupper med ulikt nivå (lett/middels). "Lungetrim Lett" foregår sittende og stående, mens "Lungetrim Middels" er mer utfordrende og foregår stående og gående. 

Tidspunkt: Torsdager; kl 13:00 - 14:00 (lett), kl 14:00 - 15:00 (middels)

Hvem kan delta? Alle lungepasienter med rekvisisjon fra lege kan delta. For pasienter som ikke har deltatt på lignende tilbud tidligere, eller som har en nydiagnosert lungesykdom, anbefales det å starte med et lungerehabiliteringskurs. Trykk på lenken under for informasjon om lungerehabilitering ved Oslo Universitetssykehus Ullevål, eller spør din fastlege om lignende tilbud i ditt nærområde.

Lenke til lungerehabiliterings-teamet sine internettsider.

For mer informasjon: Ta kontakt for mer informasjon, eller for påmelding. Vi har for tiden venteliste på begge gruppene. Tlf: 22119287, eller 22119195.(lettest tilgjengelig kl 08:00 – 10:00).

Hospitanter og studenter

Hospitanter

Alle hospiteringssøknader behandles sentralt av Oslo sykehusservice. Du finner mer informasjon ved å klikke på følgende lenke;

https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/jobb-og-utdanning/hospitering

Dersom du har spørsmål før en eventuell søknad sendes, ta direkte kontakt med seksjonsleder eller stedlig koordinator.

Vi gleder oss til å treffe deg!

Studenter

Seksjon for fysioterapi tar hovedsaklig imot praksisstudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Ved forespørsel har vi sporadisk tatt imot praksisstudenter fra fysioterapeututdanninger i utlandet.

Vi tar imot ca. 24 sisteårs studenter i løpet av studieåret, fordelt på fire praksisperioder á ni uker. Studentene er fordelt på våre to lokaliseringer. Studentene følges opp av veiledere som har funksjon både som hovedveileder og klinisk veileder. Vi tar også imot førsteårsstudenter i halvdags observasjonspraksis.

I løpet av hver praksisperiode arrangeres 1-2 studentklinikker, hvor også kontaktlærer fra utdanningen deltar. Praksisperiodene i 6. semester avsluttes med klinisk eksamen som avholdes på praksisstedet. Veilederne er ansvarlige for den praktiske tilretteleggingen og utdanningen skaffer interne og eksterne sensorer.

Fag og forskning

I seksjon for fysioterapi har vi fokus på forsknings- og utviklingsarbeid og har følgende stillinger forbeholdt dette:

Forsker II: Birgitta B. Nilsson (50%)

Forsker II: Elisabeth Bø (20%)

Fagkoordinator: Vibeke Ljungmann

Kontakt

Telefon
Seksjonsleder Margrethe Øye Hole: 23015907 / 40841029
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.