Seksjon for fysioterapi

Fysioterapeutene arbeider ved de fleste avdelingene i Medisinsk klinikk som en del av sengepostenes- og poliklinikkenes behandlingstilbud.

Les mer om Seksjon for fysioterapi

Seksjon for fysioterapi

Seksjonen ledes av Gorm Bernhard Andresen.

Stedfortreder for seksjonsleder, Ullevål: Peter Johnson 221 18 710 
Enhetsleder, Aker: Vibeke Jane M P Ljungmann 977 38 624

Generelt om seksjon for fysioterapi (Medisinsk klinikk)

Det er 35,5 fysioterapistillinger i seksjonen, fordelt på Ullevål og Aker. Her inngår seksjonsleder, stedlige koordinatorer, forsker med doktorgrad, fagkoordinator, turnuskandidater og veiledere for studenter fra OsloMet.

På Aker behandler vi pasienter i Medisinsk klinikk, med hovedtyngde på rehabilitering av slagpasienter og benamputerte pasienter ved Enhet for rehabilitering. På Ullevål behandler vi inneliggende pasienter i Medisinsk klinikk. I tillegg gir vi tilbud til thorax-kirurgiske poster på Ullevål og akutt-poster på Aker. Vi behandler også medisinske pasienter på kirurgisk intensiv avdeling, Ullevål.

Seksjonen har polikliniske gruppetilbud (se nedtrekksmeny under).

Utover dette har seksjonen et poliklinisk tilbud for;

  • Cystisk fibrose-, lunge- og nyre-pasienter
  • Pasienter med benamputasjon
  • Utredning ved Fallpoliklinikken 
  • Pasienter innlagt på Enhet for Dagbehandling og Enhet for CFS/ME.

Ved LMS på Aker er vi involvert i temamøter for hjerneslag, osteoporose og underekstremitetsamputasjoner.

Seksjonen jobber aktivt med fagutvikling og utdanning.

Arbeidstider: Fysioterapeutene på Ullevål bemanner en turnus-ordning som dekker alle dager i året fra kl. 08:00 – 19:00 (søndag: 09:00 - 16:10). På kveldstid og helg tilbys det tjenester i hovedsak til intensivavdelingene og hjerte/thorax-poster.

Fysioterapeutene på Aker har arbeidstid på hverdager fra kl. 08:00 - 15:15.

Hjertetrim

Seksjonen samarbeider med Hjertemedisinsk avdeling og Lærings- og mestringssenteret i Medisinsk klinikk om "kom i gang" grupper (fase 2a). ”Kom i gang” treningen er et tilbud til hjerteopererte, pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt og/eller har vært til koronar utblokking ved OUS, Ullevål.

Tilbudet omfatter trening og muntlig info/undervisning. Deltagerne er med 2 dager per uke i 5 uker. Kontakt fysioterapeutene, tlf: 46 932 790 (kl. 08:30 - 14:30) for mer informasjon og påmelding.

Hospitanter og studenter

Hospitanter

Alle hospiteringssøknader behandles sentralt av Oslo sykehusservice. Du finner mer informasjon ved å klikke på følgende lenke;

https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/jobb-og-utdanning/hospitering

Dersom du har spørsmål før en eventuell søknad sendes, ta direkte kontakt med seksjonsleder eller stedlig koordinator.

Vi gleder oss til å treffe deg!

Studenter

Seksjon for fysioterapi tar hovedsaklig imot praksisstudenter fra OsloMet. Ved forespørsel har vi sporadisk tatt imot praksisstudenter fra fysioterapeututdanninger i utlandet.

Vi tar imot ca. 24 sisteårs studenter i løpet av studieåret, fordelt på fire praksisperioder á ni uker. Studentene er fordelt på våre to lokaliseringer. Studentene følges opp av veiledere som har funksjon både som hovedveileder og klinisk veileder. Vi tar også imot førsteårsstudenter i halvdags observasjonspraksis.

I løpet av hver praksisperiode arrangeres 1-2 studentklinikker, hvor også kontaktlærer fra utdanningen deltar. Praksisperiodene i 6. semester avsluttes med klinisk eksamen som avholdes på praksisstedet.

Fag og forskning

I seksjon for fysioterapi har vi fokus på forsknings- og utviklingsarbeid og har følgende stillinger forbeholdt dette:

Forsker II: Birgitta B. Nilsson (50%)

Forsker II: Elisabeth Bø (20%)

Fagkoordinator: Vibeke Ljungmann

Kontaktinformasjon

Telefon
Seksjonsleder Gorm Bernhard Andresen: 23 01 59 07 / 40 24 79 36
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?