HELSENORGE
Barneavdeling for kreft- og blodsykdommer

Allogen stamcelletransplantasjon til barn og unge

Ansvaret for allogen benmargstransplantasjon til barn og unge i Norge er lagt til Barneavdeling for kreft- og blodsykdommer på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. Vi utfører cirka 20-25 benmargstransplantasjoner på barn og unge per år.

Innledning

Rasmus-kosedyret fra OUS og Løven sammen i en sofa

Bildet av Rasmus og løven er tatt av pleierne på Barneavdeling for kreft og blodsykdommer, OUS (2022)

Benmargstransplantasjon er en behandlingsform som kan være livstruende, og behandlingen benyttes kun når pasienten har en alvorlig sykdom og det ikke finnes behandlingsalternativ. Dette gjelder blant annet ved visse former for leukemi, alvorlig anemi, medfødt alvorlig immunsvikt og alvorlige medfødte stoffskiftesykdommer.

Selve behandlingen er forbundet med mange plager og komplikasjoner, som i verste fall kan føre til døden. Pasientens grunnsykdom er lokalisert i benmargen og fører til store forandringer i celleproduksjonen.

Ved hjelp av cellegift og eventuelt stråling, ødelegges den syke benmargen og erstattes med ny benmarg fra et annet individ, en donor. Donoren kan enten være en i familien eller en ubeslektet ukjent person.

Det er overføringen av ny frisk benmarg som er selve transplantasjonen, og som gir opphav til nytt blodsystem og immunforsvar.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Pasienten må gjennomføre diverse undersøkelser før transplantasjonen. Disse utføres vanligvis på pasientens lokalsykehus. Hvilke undersøkelser som ønskes utført avhenger av pasientens grunnsykdom.

De vanligste undersøkelsene er røntgen thorax, ultralyd abdomen, diverse blodprøver, EKG og ekko, tannlege og lungefunksjonstest (spirometri).

Røntgen av lungene

Ultralyd av barn

Blodprøve

EKG

Spirometri

Spirometri utføres hovedsakelig ved innleggelse på Barneavdeling for kreft og blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.

Der det er aktuelt kan pasienten få tilbud om nedfrysing av sæd eller eggstokkvev.

Pasienten får i forkant av transplantasjonen operert inn et sentralt venekateter (SVK/CVK) for å kunne gi cellegift, medisiner, blodprodukter, ernæring og ta blodprøver før, under og etter transplantasjonen.

Pasienten og pårørende vil bli kalt inn til en informasjonssamtale om benmargstransplantasjonen tilpasset den enkelte, cirka 14 dager før innleggelsesdato.

Under

Forbehandling

Under forbehandlingen (5-12 dager) er pasienten isolert på et vanlig enerom og kan ikke gå fritt i avdelingen, men kan gå direkte ut i frisk luft, på lekerommet og ungdomsrommet, når disse er stengt av for andre pasienten. Pårørende kan bevege seg fritt i avdelingen. Besøk av familie og venner må begrenses. Besøkende må være friske og hatt vannkopper.

Forbehandlingen til benmargstransplantasjon består hovedsakelig av cellegift og eventuelt strålebehandling. Vi bruker ulike forbehandlingsregimer avhengig av grunnsykdommen pasienten har.

Transplantasjonen

Benmargen gis via det sentrale venekateteret (SVK/CVKen) etter avsluttet forbehandling. Den henges fritt opp som en blodtransfusjon, hvor hastigheten avhenger av hvor stort volum/mengde det er. Det tar 2-5 timer. Bare en sjeldent gang gir benmargsinfusjonen ubehag som kvalme, svimmelhet, hodepine og forhøyet blodtrykk.

Dagene på sykehuset etter transplantasjonen

Fra dagen etter at pasienten har fått den nye benmargen flyttes pasienten inn på et strengt isolat.

Enkelte rutiner må følges hver dag i tiden til den nye benmargen begynner å fungere. Hensikten er å forebygge og å sikre at eventuelle komplikasjoner oppdages tidlig. Temperatur, puls, blodtrykk og oksygenmetning blir kontrollert morgen og kveld, oftere om nødvendig. Daglig dusj og skifte av tøy er viktige tiltak for å forebygge infeksjoner.

Det er viktig å opprettholde en normal døgnrytme med faste rutiner og gjøremål. En dagsplan utarbeides derfor sammen med sykepleier for å fremme forutstigbarhet i hverdagen. Skoleelever får undervisning tilrettelagt for hver enkelt, hver ukedag, av lærer fra sykehusskolen. Pasienter som ikke har begynt på skolen får tilbud fra førskolelærer. Det er også mulig med musikkterapi. Fysioterapi vil bli tilpasset hver enkelt etter behov.

Pasienten er strengt isolert frem til nøytrofile måler >0,3 i tre dager samtidig med at hvite blodceller måler >1,0. Tidsaspektet på oppholdet varierer. Når strengt isolasjon er opphevet og pasienten er medisinsk klarert overflyttes pasienten til sitt lokalsykehus.

Mulige bivirkninger og komplikasjoner

Det er mange bivirkninger forbundet med stamcelletransplantasjon:

 • Kvalme, oppkast og dårlig matlyst – dette er en vanlig bivirkning til cellegift. Plagene kan reduseres ved bruk av kvalmestillende medikamenter, men det er ikke alltid at vi klarer å fjerne plagene helt.
 • Infeksjon – infeksjonsrisikoen er stor under isolasjonstiden da immunforsvaret er slått ut.
 • Blødning – økt blødningstendens er forventet den første tiden etter transplantasjonen.
 • Blodfattighet (anemi) – fall i antall røde blodceller forventes etter transplantasjonen. Pasienten kan føle seg sliten og slapp selv etter små anstrengelser. Noen mister matlysten og kan få hodepine.
 • Hårtap – cellegiftbehandlingen fører til håravfall.
 • Hudforandringer – mange får i en periode områder med mørkere hud.
 • Negler – kan sprekke, dele seg og bli myke, men dette vil forsvinne etter hvert.
 • Sårhet og smerter i munnen (stomatitt) – cellegiften kan gi sår og blemmer i munnens slimhinner. Munnsårene gir ubehag og smerter, derfor er det viktig med god og nødvendig smertelindring.
 • Diare – pasienten kan plages av diare som kan skyldes bakterie/virus, medikamenter, cellegift og GVHD (se under).
 • Hemoragisk cystitt – denne plagen skyldes at nedbrytningsprodukter av cellegiften lager sår i slimhinnene i blæren og sårene kan blø. Symptomene er blod i urinen og smerter ved vannlating. Det kan være ubehagelig og vondt, men går alltid over og er ikke farlig. Blod i urinen og smerter ved vannlating kan også skyldes et virus, BK-virus. Dette viruset krever behandling.
 • VOD (venous occlusive disease) – ved denne tilstanden foreligger det en obstruksjon av venene i leveren, som igjen fører til symptomer lik de man ser ved leversykdom. Symptomene er gulsott, smerter/ømhet i magen, leverenzymene i blodet stiger og oppsamling av væske i kroppen.
 • GVHD (graft versus host disease/transplantat mot vert sykdom) – dette er en bivirkning til transplantasjonen som rammer de fleste i større eller mindre grad. GVHD skyldes at celler i den transplanterte benmargen går til angrep mot celler i pasientens kropp. Graden av GVHD varierer fra svak og forbigående til svært alvorlig. GVHD kan angripe flere organer som hud, lever og tarm. Det skilles mellom akutt og kronisk. Akutt GVHD oppstår som oftest innen 100 dager etter benmargstransplantasjonen. Kronisk GVHD kan oppstå når som helst, men kommer som oftest senere i forløpet og gjerne i tilslutning til en alvorlig akutt GVHD. Kronisk GVHD kan ramme en rekke organer og vevstyper i kroppen. Tilstanden kan vare i måneder og år, men kan også brenne ut og forsvinne.

Etter

Infeksjonsrisiko

Det tar cirka 6 -12 måneder før immunforsvaret er blitt normalt igjen.

Ved temperatur målt over 38,0 to ganger med en times mellomrom, eller en gang over 38,5 ta raskt kontakt med sykehuset. Det er viktig å ikke avvente situasjonen, da man må komme raskt i gang med behandling. Tegn på infeksjon er: feber, frysninger, svette, hoste, rask og overfladisk pust og diare.

Den personlige hygienen er like viktig nå som før. Daglig dusj anbefales og god munnhygiene er fortsatt viktig. Det er ikke nødvendig med annen vask enn den som vanligvis gjøres i hjemmet. Det er mye tryggere bakteriemiljø hjemme enn på sykehus.

Kino, teater og andre steder der mange ukjente mennesker er samlet, må unngås de 6 første månedene etter transplantasjonsdatoen. Pasienten kan ikke gå i barnehage eller skole. Hjemmeundervisning må organiseres for de som er i skolen.

Kontroller

I de første månedene er det nødvendig med hyppige kontroller ved sykehus, først og fremst for å ta blodprøver.

Kontroll på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet skjer etter 3, 6, 9 og 12 måneder, deretter årlige kontroller.

Vær oppmerksom

Kontakt sykehuset dersom du opplever:

 • Utslett
 • Feber
 • Nyoppstått vedvarende hoste
 • Uuventet blødning
 • Nyoppstått diare, forstoppelse, kvalme
 • Sår i munnen, sår hals eller problemer med å svelge
 • Smerter i forbindelse med vannlatning/avføring
 • Kontakt med en person som kan ha en smittsom sykdom
 • Smerter i et avgrenset område i ansikt/kroppen

Kontaktinformasjon

Internbuss mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet

​Internbussen frakter deg raskt og trygt mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet på dagtid hverdager.

Se tidtabellen her

Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se https://ruter.no eller ring 177.

Praktisk informasjon

Aktuelt om koronavirus til pasienter og pårørende

Apotek

​Apotek på Rikshospitalet

Du finner sykehusapoteket  i vestibylen like ved hovedinngangen

Åpningstidene for publikumsavdelingen er
mandag - fredag kl. 08:00 - 17:00
lørdag kl. 10:00 - 14:00

Det kan forekomme avvik i åpningstider i forbindelse med høytider.
Konferer med apotekets egne nettsider:
https://sykehusapotekene.no/steder/oslo-rikshospitalet

Tlf: 23 07 34 09

Fax: 23 07 34 11

Barne- og ungdomsaktiviteter

​Barne- og ungdomsaktiviteter på Rikshospitalet

Dette er noe av aktivitetene som foregår på Rikshospitalet:

 • Natursti
 • Lekeplass og ballnett
 • Spill
 • Ungdomsrom
  Ungdomsrommet ligger i 1.etasje på Barneklinikken (E2.1001).
 • Monday ungdomssklubb
 • Onsdagsklubben
 • Pasientbibliotek
  Biblioteket ligger i 1.etasje mellom hovedinngangen og Barneklinikken.
 • Trimrom
  Under personalkantina i B-avsnittet ligger trimrommet.
 • Lekerom
  Alle de store barnepostene har egne flotte lekerom og førskolelærer som jobber på posten. I Barneklinikkens vestibyle er det en lekekrok med klatrevegg og myke puter til å bygge med. Denne kan brukes av alle.
 • TV/dvd-utlån
  Det er TV på alle rom. Mange barneposter har Playstation og dvd-maskiner som lånes ut. Dette kan også lånes på Pasientbiblioteket.
 • Musikkterapi
  Sykehuset har to musikkterapeuter. De har felles musikkstunder i D-avsnittet av Glassgaten på mandager fra kl. 13.30 - 14.00, og på Barneklinikken i 3. etasje hver tirsdag fra kl. 11.15 -12.00. Det er også musikk i Barneklinikkens vestibyle hver torsdag fra kl. 14.30 - 15.30.
 • Sykehusklovner
  Sykehuset har egne sykehusklovner. Hver tirsdag og onsdag får vi besøk av sykehusklovnene.

Klovnene går rundt på huset og er innom faste barneposter. De kan også komme på besøk til deg hvis du vil det. Kanskje er du redd eller gruer deg veldig? Da kan kanskje sykehusklovnene gjøre at du føler deg litt bedre.

Vil du vite mer om klovnene, kan du be en av oss som jobber her om å ta kontakt med Barneprogrammet ved ragnhild.hals@rikshospitalet.no

Besøk og permisjon

​Besøk og permisjon

 • Unngå besøk fra 08.00 - 15.30, da utredning og behandling ​foregår.
 • Besøkstider finner du p​å en tavle på sengeposten. Besøk utenom dette avtales med personalet.
 • Permisjoner avklares med behandlingsansvarlig lege.

Bibliotek

​Pasientbibliotek på Rikshospitalet

Deichmanske bibliotek har ansvaret for driften av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet.

Du finner biblioteket i Rikshospitalets 1. etasje, mellom Barneklinikken og Glassgata - like ved kafèen.

Hvem kan låne?

Pasientbiblioteket kan benyttes av pasienter (også dagpasienter), pårørende og ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS). Vi leverer bøkene på rommet til pasienter som selv ikke kan besøke biblioteket.

Hva kan du låne?

Bøker, lydbøker, tegneserier, tidsskrifter, film (DVD), musikk, CD- og DVD-spillere og spillmaskiner med tilhørende spill.
I biblioteket er det også en PC med tilgang til internett, som pasienter og pårørende kan benytte seg av.

Åpningstider

Mandag: 10 - 18
Tirsdag:  10 - 16
Onsdag: 10 - 18
Torsdag: 10 - 18
Fredag:  10 - 16
Lørdag:  10 – 15   (NB! Stengt lørdager i juni, juli og august)

Kontakt
Telefon: 23 07 46 40
Epost:    deichman.rikshospitalet@deb.oslo.kommune.no

Følg pasientbiblioteket på Facebook

Blomster og gaver

Blomster og gaver på Rikshospitalet

Ved Rikshospitalet er det mulig å kjøpe blomster og gaver i kiosken ved hovedinngangen.

Noen sengeposter tillater ikke blomster på rommene. Sjekk med den avdlingen du skal til, om de tillater blomster på rommet.

 

 

Butikk i nærheten

​Dagligvarebutikk nært Rikshospitalet

Det ligger ikke dagligvarebutikker i umiddelbar tilknytning til sykehusområdet.

Nærmeste Kiwi finnes på John Colletts Plass, 3 trikkestopp unna Rikshospitalet/Gaustad. Dette er det beste alternativet for besøkende som ikke har bil, eller som ikke ønsker å gå et stykke for å komme til butikken.

Ved Ullevål stadion, i gangavstand fra sykehuset, ligger det flere dagligvarebutikker - blant annet Kiwi og Coop. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Vinderen er det også gode handlemuligheter og cafeer. Elleve minutter gåavstand, eller du kan ta T-banen et stopp fra Gaustad (sju minutter). Forøvrig gode parkeringsmuligheter om du kjører (ut av bomringen).

Inne i Sogn studentby ligger det en Rema1000. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Endre time

​Hvis du har fått innkallingsbrev fra sykehuset på helsenorge.no, kan du nå sende beskjed direkte til avdelingen hvis du trenger et nytt tidspunkt for timen eller ønsker å avbestille timen din. ​Foresatte (med foreldreansvar) til barn under 16 år kan gjøre dette på vegne av barna. ​

Du får denne muligheten når du åpner innkallingsbrevet i din innboks på helsenorge.no, der du har tilgang til en svarknapp. Du kan bruke svarknappen for å gi beskjed om at oppsatt tid ikke passer. Det betyr at du i stedet for å ringe til sykehuset kan gi beskjed digitalt hvis du trenger å endre tidspunkt eller ønsker å avbestille timen din.

Du må si i fra senest 24 timer før for å unngå å måtte betale gebyr for timen som ikke passet.

Tjenesten er tilgjengelig for alle som har samtykket til full tilgang på helsenorge.no og har registrert seg som bruker der. 

Hvis du mottar innkallingsbrevet på Digipost, e-Boks eller som papirpost må du fortsatt ringe til avdelingen for å endre eller avbestille timen din. Kontaktopplysninger til avdelingen finner du i brevet eller via våre nettsider i oversikten Avdelinger A-Å

Sikker kanal for kontakt med sykehuset

Du kan se dialogen i ditt personlige helsearkiv på helsenorge.no og i dokumentoversikten i pasientjournal.

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Frisør

​Frisør på Rikshospitalet

Rikshospitalet har dame- og herrefrisør i korridoren mellom Kvinne- og barneklinikken og hovedinngangen. Frisørbesøk på avdelingen kan ordnes.

Salong Aqua åpningstider: 9-17
Tlf. 23 07 46 90

Det formidles også bestilling av parykk.

Hotell

​Hotell på Rikshospitalet

Gaustad hotell er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling ved Gaustad sykehus eller Rikshospitalet. Tilbudet gjelder ikke for pasienter som er innskrevet ved sykehuset.  

Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Det er også mulig å leie møtelokaler.

Om hotellet
Hotellet på Gaustad har 124 rom , enkelt og dobbelt, samt connectingrom og handicaprom. Alle rommene har bad med dusj, WC, kjøleskap, internettilgang og TV. Det er heis, døgnåpen resepsjon, bagasjerom, møterom  og restaurant med alle rettigheter. Parkeringshus i tilknytning til Rikshospitalet.

Kontakt resepsjon og bookingen
Ring: 23 25 24 00
Faks: 85 23 34 64
E-postadresse: gaustad.resepsjon@medirest.no

Pasientreiser
Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Internett

​Internett på Rikshospitalet

Det er fri, kodeløs internettilgang på sykehuset.

Biblioteket har en PC med internettilgang som er tilgjengelig for pasienter/pårørende.

Kafe, kantine og kiosk

​Kafè, kantine og kiosk på Rikshospitalet

På Rikshospitalet kan pasienter, pårørende og andre besøkende få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider):

Kiosken i Hovedinngangen
Mandag-fredag 06:30-18:00
Lørdag-søndag 12:00-18:30

Kaféen i Hovedinngangen
Mandag-fredag 06:30-18:00
Lørdag-søndag 09:00-18:30

​Personalkantina (bak resepsjonen)
Mandag-fredag 07:00-17:30 (kun ansatte og pasienter/pårørende med rekvisisjon)
Lørdag-søndag 10:00-17:00 (åpent for alle)

Restauranten på Gaustad hotell (mandag-fredag)
Frokost 07:00-09:00
Lunsj 12:00-13:00
Middag 16:00-18:00

Helg- og helligdager

Frokost 08:00-10:00
Lunsj 12:00-13:00
Middag 16:00-18:00

Tlf 23 25 24 00

Restauranten er åpen også mellom hovedmåltidene, og da er det mulig å få kjøpt drikke og diverse småretter.

Hotellets kafè og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får man kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

 

Kart over Rikshospitalet

​Kart over Rikshospitalet

Se kart i pdf

Se kart i Google Maps

Medisinliste

Pasienter bør ha med oppdatert medisinliste ved innleggelse.

Nyttige ting pasienten bør ha med seg ved innleggelse

Ta med gode sko, behagelige klær,  toalettmappe og hjelpemidler

Parfyme og allergier

​Det frarådes å anvende parfyme på sykehus. Sterke lukter medfører alvorlig ubehag hos mange og allergiske reaksjoner hos noen. Ikke bruk parfyme når du skal på sykehus, hverken som pasient eller besøkende.

Parkering

Parkering

Parkering på Rikshospitalet 

På Rikshospitalet er det gode muligheter for å parkere i parkeringshuset (hovedparkeringen) som ligger rundt 250 meters gange fra hovedinngangen – ned mot Esso-stasjonen.

Adkomsttorget

På torget foran hovedinngangen er det forbudt å parkere, men kortest mulig stans for av- og påstigning er tillatt. Ikke kjør inn på torget hvis du ikke har spesielt behov for det, da det kan være dårlig fremkommelighet. Plassen benyttes hovedsakelig til utrykningskjøretøy, til varelevering og som holdeplass for Helsebussekspressen samt av/påstigning.

Korttidsgarasje

Under adkomsttorget er det en garasje med parkeringsplasser beregnet for kortest mulig parkering. Maksimal tillatt parkeringstid er to timer, til en høyere takst enn ellers i sykehuset.
I denne garasjen finnes det også 15 plasser for forflytningshemmede, med maksimalt tillatt parkeringstid fire timer. Forflytningshemmede kan parkere uten avgift, så lenge den maksimalt tillatt parkeringstiden overholdes.

Ved eiendomsseksjonen

På nordsiden av Rikshospitalet, ved Eiendomsseksjonen, finnes korttidsparkeringsplasser og en billettautomat. EasyPark-kode: 3006

Pasienthotellet

Det finnes reserverte plasser for forflytningshemmede utenfor Pasienthotellet. Andre gjester ved hotellet henvises om å bruke parkeringshuset.

Foreldreparkering

Rikshospitalet har et begrenset antall parkeringsplasser til disposisjon for foreldre/foresatte eller ledsagere. De kan parkere uten avgift på ansattparkeringen (P1-P3), dersom barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset.

 • Vis bekreftelse på foreldreparkering i hovedresepsjonen. Bekreftelsen finner du i innkallingsbrevet.
 • Resepsjonen er betjent mellom kl. 07.00 – 21.00 mandag til fredag og 10.00 – 20.00 lørdag og søndag.
 • Resepsjonen fyller ut elektronisk parkeringstillatelse for perioden (periode a maks 14 dager) pasienten er innlagt på sykehuset
 • Du trenger ikke parkeringstillatelse i frontruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt mobiltelefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

For barn som er til poliklinisk eller dagbehandling, må man selv legge ut for parkering og søke refusjon fra Pasientreiser.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du et betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.

Slik gjør du: 
1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
2. Reserver et beløp.
3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
4. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

 Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15% tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste; transaksjonsavgift 3% minimum 2kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2022:

 • ​45 kr pr time
 • 280 kr pr døgn
 • 950 kr pr uke
 • 72kr pr time, kortidsgarasjen maks 2 timer

 

Rikshospitalet langtid, EasyPark-kode: 3012

Kortidsgarasjen, EasyPark-kode: 3000

Eiendom v/f-avsnittet, EasyPark-kode: 3006Gjelder alle dager og hele døgnet.

 

Kontakt

Generelle henvendelser:
parkering@oslo-universitetssykehus.no
Tlf: 23075000

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via følgende web-adresse: https://ous.parkerings.info/ eller per brev til:


Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Mrk Kontrollsanksjon - Parkering

Fra 1.1.2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260
Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen

Se kart over  Rikshospitalet

 

Postkasse

​Postkasse på Rikshospitalet

Postkasse finnes ved hovedinngangen, bygg B1.

Praktisk informasjon

Røyking

Røyking på Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking må kun skje i røykeskuret ved nedgangen til korttidsparkeringen.  

Sykehusskole

​Sykehusskolen på Rikshospitalet

Sykehusskolen på Rikshospitalet finner du på Barneklinikken E1.

Sykehusskolen har egne lærere og egne rom på sykehuset. Det kan være godt å komme ut av sykehusavdelingen og tenke på noe av det du vanligvis gjør. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.  

Sykehusskolen er annerledes enn skolen din hjemme. Her er det ikke klasser. På Rikshospitalet betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

På sykehusskolen får du en egen kontaktlærer som har ansvaret for å følge deg opp. Hun/han tar kontakt med skolen din for å finne ut hva de andre jobber med, og hva som kan være gode læringsmål for deg mens du er pasient.

Åpningstider:
Mandag: 09.30 - 12.30
Tirsdag - torsdag: 09.30 - 12.30 og 13.30 - 15.30
Fredag: 9.30 - 12.30 og 13.30-15.00

Skolen holder åpent høst- og vinterferie.

Sykehusvert

​I 2015 gikk startskuddet for tjenesten Sykehusvert ved Oslo universitetssykehus. Pensjonister med røde vester er tilstede ved hovedinngangen på Ullevål, Aker (bygg 2) sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Deres oppgave er å hjelpe pasienter, pårørende og besøkende å finne fram på sykehuset.


Sykehusvertens oppgaver:
•Være synlige i miljøet og yte service til pasienter, pårørende og besøkende.
•Følge og vise vei til poliklinikker, sengeposter, radiologisk undersøkelse, blodgivning osv.
•Informere om andre tilbud ved sykehuset


Sykehusvertene stiller opp frivillig. De er pensjonister og de fleste er tidligere ansatte ved OUS. Alle har fått opplæring, slik at de har kunnskap om hvor enheter holder til i byggene.

Sykehusvertene kan selv avgjøre hvor ofte de vil bidra. De får gratis lunsj, parkering og mulighet til å delta på ulike sosiale arrangementer.

 
Ønsker du å bli sykehuservert på Radiumhospitalet og Aker?

Vi ønsker først og fremst å rekuttere de som er pensjonister med ledig tid på dagtid og ønsker å gjøre noe for andre.
Det kan være en fordel å ha jobbet ved OUS, men det er ingen nødvendighet.

For øyeblikket er det ikke behov for flere sykehusverter på Ullevål og Rikshospitalet.


Kontaktinformasjon

Ta kontakt med May Hemstad på tlfnr 480 27 736 eller e-post: sykehusvert@ous-hf.no

Tolk

Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.  

For mer informasjon om tolk:  Tolkesentralen

Tro og livssyn

​Sykehuskirke på Rikshospitalet

Kirken i glassgaten er alltid åpen. Her kan du sitte i stillhet. Du kan også tenne lys,be eller skrive ned det du har på hjertet hvis du vil at vi skal be for deg eller andre.

Kirken er i avdeling C2, rom 1034.  

Kapell på Rikshospitalet

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros-og livssyn.

Kapellet er i A2, rom 1034. 

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn

Verdisaker

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?