HELSENORGE
Stallen rus- og avhengighetsbehandling ung

Hesteassistert terapi

Hesteassistert terapi  tilbys som gruppeterapeutisk tilbud. Behandlingsforløpet strekker seg over 3 måneder (12 timer) ett fast tidspunkt i uken. Du jobber modulbasert innen seks følgende tema: stabilisering, selvhevdelse, følelsesregulering, beskyttelsesreaksjoner, utforskning/mestring samt identitet/meningsdannelse.

Innledning

Hesteassistert terapi tilbys for deg med rus-/avhengighetsvansker og/eller psykisk lidelse (for eksempel traumelidelser, angst, depresjon). Behandlingen gis som et supplerende tilbud til annen terapi/behandling. Terapien følger en erfaringsbasert metode/tilnærming der du i møte med hesten og dens egenskaper kan få økt forståelse av deg selv og din relasjon med andre. 

Et behandlingstilbud i Stallen tilbys til deg som er ferdig utredet eller under utredning hos din primærbehandler.

Du trenger ikke kunnskap og ferdigheter om hest for å få eller ha utbytte av hesteassistert terapi.

Henvisning og vurdering

For å ha godt utbytte av hesteassistert terapi bør du være i tilstrekkelig stabil fase slik at du kan delta i en gruppe og klare å forholde deg til hestene i timene.

Er du i en ustabil fase, enten på grunn av ruspåvirkning, psykose, påtrengende vrangforestillinger, mani, har det så vanskelig at du ikke klarer å forholde deg til det som skjer her og nå (dissosiasjon), dissosiasjon, eller vold/trusler, vil du kunne bli avvist fra å delta. Dette er både av hensyn til sikkerheten rundt hestene, de andre i gruppen og av hensyn til utbytte av behandlingen.

For å starte med hesteassistert terapi henvises du fra Spesialisthelsetjenesten eller førstelinjetjenesten (NAV, fastlege). Dersom du allerede har rett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) kan henvisningen sendes internt i sykehuset. For andre sendes henvisningen til henvisningsmottaket ved Oslo universitetssykehus for å bli vurdert for rett til TSB. På bakgrunn av fritt behandlingsvalg kan du også henvises til hesteassistert terapi selv om du har bostedsadresse utenfor Oslo.

Dersom du har rett på behandling blir du og henviser innkalt inn til en innkomstsamtale i Stallen. Etter innkomstsamtalen vurderer Stallens personale om og når du får tilbud om hesteassistert terapi.

Er du innlagt ved sykehusets rusbehandlingsenhet for unge, blir du prioritert for behandling. Tilbudet er også åpent for deg med psykisk lidelse uten rusproblematikk. 

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Dersom du har rett på behandling blir du og henviser innkalt inn til en innkomstsamtale i Stallen. Etter innkomstsamtalen vurderer Stallens personale om og når du får tilbud om hesteassistert terapi.

Er du innlagt ved sykehusets rusbehandlingsenhet for unge, blir du prioritert for behandling. Tilbudet er også åpent for deg med psykisk lidelse uten rusproblematikk. 

Under

Hesteasistert terapi er en erfaringsbasert metode/tilnærming der du i møte med hesten og dens egenskaper kan få økt forståelse av deg selv og din relasjon til andre.  Hesten har egenskaper som gjør den egnet til å hjelpe og regulere oss mennesker. Den er intuitiv, våken, nysgjerrig, sensitiv og følsom. 

Behandlingsteamet er tverrfaglig og består av psykologspesialist, samt spesialutdannet sosionom og sykepleier. Stallen har også overlege tilknyttet teamet. I tillegg består Stallen av hestefagansvarlig, samt lærlinger.

I hesteassistert terapi foregår behandlingen utendørs i gruppe sammen med hester i flokk. Mesteparten av terapien foregår fra bakken der du jobber med ulike tema som har relevans for deg og dine vansker. Det er kontakten og samspillet mellom deg og hestene som står i fokus. Du inviteres til å jobbe med ulike terapeutiske tema som er forankret i din individuelle behandlingsplan. Behandlingsplanen utarbeides i samarbeid mellom deg og behandlerteamet.

Behandlingen i Stallen tilbyr terapi rundt følgende 6 moduler:

  • Modul 1: Stabilisering (trygghet, oppmerksomt nærvær, kroppsorientering)
  • Modul 2: Selvhevdelse (å være aktør i eget liv, grensesetting, selvomsorg)
  • Modul 3: Følelsesregulering (gjenkjenne og forstå egne tanker og følelser, tåle og forholde seg til egne følelser)
  • Modul 4: Beskyttelsesreaksjoner (bli kjent med sin indre kritiker, egne mestringsstrategier)
  • Modul 5: Utforskning og mestring (egne ressurser og interesser, pågangsmot og glede/lek)
  • Modul 6: Identitet og meningsdannelse (selvbilde, egne verdier, eksistensielle spørsmål).

Et behandlingsforløp varer i 3 måneder, 12 ganger med én fast time per uke (mellom1-1,5 time) i en fast gruppe.
Dersom behandlingen vurderes som nyttig av både deg og behandlerteamet, kan tilbudet forlenges.

Når behandlingsforløpet i Stallen er ferdig utarbeides en epikrise som sendes til din primærbehandler og fastlege. Under behandling og etter utskrivelse fra Stallen følges du opp hos din primærbehandler i Spesialisthelsetjenesten, enten ved en døgnavdeling eller en poliklinikk.

Ofte stilte spørsmål:

«Kan jeg få ri?»

I hesteassistert terapi foregår behandlingen hovedsakelig fra bakken, men vi kan tilrettelegge for noe ridning dersom det er hensiktsmessig ut fra målene i din behandlingsplan.

«Hvor mange pasienter er det på en time?»

Inntil 4

«Må jeg snakke i gruppe?»

Det er et ønske at du deltar aktivt, men er du engstelig eller usikker vil vi jobbe med å trygge deg og legge opp til øvelser der du vil bli forsiktig eksponert.

«Må jeg ha erfaring med hest fra før av?»

Nei, det er ikke nødvendig.

Etter

Når du er ferdig i hesteassistert terapi vil du sammen med Stallen evaluere utbytte av behandlingen og sørge for overføring av informasjon til din primærbehandler. Temaer du har jobbet terapeutisk med i Stallen vil ofte være viktige for din videre oppfølging.

Vær oppmerksom

Mange som får hesteassistert terapi opplever å komme i kontakt med både gode og vonde følelser. Dette er helt normalt.

Stallen har kvalifisert personell med overordnet ansvar for sikkerheten. Du må samtidig være klar over at du også må ta ansvar for din egen sikkerhet ettersom samspill med hest innebærer en viss risiko.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Hotell

​Hotell på Rikshospitalet

Det vil ikke lenger være mulig å overnatte på Gaustad hotell for pasienter og pårørende. Oslo universitetssykehus vil sørge for alternativ overnatting. Det vil fortsatt være mulig å spise frokost, lunsj og middag på Gaustad hotell. ​

​Alternativ overnatting

Oslo universitetssykehus sørger for alternativ overnatting ved:
Alternativt: Thon Hotell Ullevål Stadion

Bestilling, endring og kansellering gjøres via avdelingene på Oslo universitetssykehus eller direkte til hotellet. Du får tildelt overnatting basert på ønske og kapasitet på hotellene. ​

Transport til og fra​

Transport til og fra Rikshospitalet blir ivaretatt av resepsjonen på hotelle​t.

​Pasienthotell

Pasienthotell ​er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling. Tilbudet gjelder ikke for pasienter som er innskrevet ved sykehuset.

Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Det er også mulig å leie møtelokaler.

Kontakt resepsjon og bookingen​

Pasientreiser

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Fant du det du lette etter?