Henvisningsmottak

Henvisninger til OUS

Oslo universitetssykehus har ett felles sentralt henvisningsmottak, lokalisert i Forskningsveien 2 i Oslo. Sentralt henvisningsmottak tar imot alle henvisninger til Oslo universitetssykehus, enten henvisningen sendes elektronisk eller med vanlig post.

I sentralt henvisningsmottak registreres henvisningene innen 36 timer og videresendes til rette avdeling i klinikkene for vurdering.

Angi hastegrad på alle henvisninger. «Pakkeforløp for kreft» merkes særskilt, også på konvolutten, dersom henvisningen sendes i posten. 

NB: Pasientens for- og etternavn samt 11-sifret fødselsnummer må fremkomme på alle dokumentsider (inkludert for- og bakside på dobbeltsidige utskrifter).

Postadressen til henvisningsmottaket i Oslo universitetssykehus:

Oslo universitetssykehus
[Gastroenterologisk kirurgi] Eksempel på tjeneste.
Velg fra alfabetisk liste 
over tjenester du kan henvise til under.

Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Bruk elektronisk henvisning hvis du har mulighet til det.

Henviser finner adressen for elektronisk henvisning i adresseregisteret i eget journalsystem.

NB.Vanlig e-post er usikret kanal og må ikke brukes til å sende henvisninger eller andre personopplysninger

Sentralt henvisningsmottak ved OUS - vakttelefon

Åpningstider kl. 09.00 – 14.30 Telefon: 23 07 54 88

Kriterier for henvendelser:

 • Telefonen er åpen for helsepersonell i OUS, fastleger og henvendelser fra helsepersonell ved andre sykehus.

 • Telefonen skal være til hjelp for helsepersonell i forhold til pasientrettet dokumentasjon og henvisninger som er sent til OUS.

 • SHM kan kun svare på spørsmål om pasientrettet dokumentasjon eksternt fra inn til OUS.

Viktig å vite ved elektronisk henvisning

 • Det er ikke mulig å knytte vedlegg til den elektroniske henvisningen.  All informasjon må kopieres inn i henvisningsdokumentet.

 • E-henvisning kan bare sendes for pasienter som har fullt fødselsnummer.

 • E-henvisning kan KUN brukes til å henvise pasienter. Annen kommunikasjon om pasienter kan skje med dialogmelding.

Alfabetisk liste over tjenester du kan henvise til

 • Anestesiologi/smertebehandling
 • Arbeidsmedisin
 • Barnehabilitering
 • Barnekirurgi
 • Barnesykdommer
 • Blodsykdommer
 • Bryst- og endokrinkirurgi
 • Brystdiagnostikk
 • Endokrinologi (omfatter også henvisning for benskjørhet, sykelig overvekt)
 • Fordøyelsessykdommer (omfatter også henvisning til gastroskopi, koloskopi, anal lab, PH-måling)
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering (omfatter også henvisning til tverrfaglig ryggbehandling)
 • Gastroenterologisk kirurgi (omfatter også henvisning til rektoskopi)
 • Geriatri (omfatter også henvisning til hukommelsespoliklinikk, slagpoliklinikk, ME/CSF senter)
 • Gynekologi (omfatter også henvisning til pakkeforløp gynekologisk kreft, infertilitet)

 • Hjertesykdommer
 • Hud- og veneriske sykdommer
 • Infeksjonsmedisin
 • Indremedisin (Generell) (omfatter også henvisning til diagnostisk pakkeforløp kreft)
 • Karkirurgi
 • Kjeve- og ansiktskirurgi
 • Lungesykdommer (omfatter også henvisning til pakkeforløp og thoraxmøte knyttet til kreft i lungene)
 • Medisinsk genetikk
 • Nevrokirurgi
 • Nevrologi (omfatter også henvisning for epilepsi og til nevrofysiologi)
 • Nyresykdommer (Omfatter også henvisning for hypertensjon)
 • Obstetrikk (omfatter også henvisning til fostermedisin)
 • Onkologi (omfatter også henvisning til palliativ behandling)
 • Ortopedisk kirurgi (omfatter alle aldersgrupper, også barn)
 • Plastikkirurgi
 • Psykisk helsevern for barn og unge
 • Psykisk helsevern for voksne (omfatter også henvisning knyttet til døvblindhet)
 • Rus- og avhengighet
 • Revmatologi
 • Thoraxkirurgi
 • Urologi
 • Voksenhabilitering (Omfatter også nevrohabilitering, herunder cerebral parese, psykisk utviklingshemning, epilepsi i målgruppen, autismespekter, tidlig ervervet hjerneskade)
 • Øre-nese-halssykdommer
 • Øyesykdommer

Henvisninger til regions- og landsfunksjoner og kompetansesentre ved OUS

Henvisningene adresseres på samme måte som andre henvisninger. Velg tjenesten som henvisningen passer inn under.

Angi i henvisningsteksten den enheten i sykehuset henvisningen er stilet til. Henvisningsmottaket sørger for at den videresendes til rett enhet for vurdering.

Henvisninger til radiologi og nukleærmedisin

Henvisninger til radiologi og nukleærmedisin sendes i posten

Benytt vedlagte henvisningsskjema 
Viktig! De adresseres til det sykehuset hvor undersøkelsen skal foregå.

Adresser:

Oslo universitetssykehus, Aker
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
Henvisning
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
Henvisning
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
Henvisning
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Oslo universitetssykehus, Ullevål
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
Henvisning
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Dialogmeldinger

For pasientrelatert informasjon som ikke er henvisning kan dialogmelding brukes.

Hvis dialogmelding ikker er tilgjengelig, må informasjonen sendes i posten og adresseres på samme måte som henvisninger.

NB! Pasientens for- og etternavn samt 11-sifret fødselsnummer må fremkomme på alle dokumentsider (inkludert for- og bakside på dobbeltsidige utskrifter)


Fant du det du lette etter?