HELSENORGE
Bedre forståelse og behandling av rus- og avhengighetslidelser

RusForsk

Kontakt oss

Seksjon for klinisk Rus- og avhengighetsforskning - «RusForsk» - har som hovedmål å utvikle og forbedre behandlingen for pasienter med rus- og avhengighetslidelser. Gjennom klinikknære prosjekter skal vi fremme forskning av høy kvalitet som skal komme pasientene til gode. Alle våre prosjekter har brukermedvirkning.

Pågående forskningsprosjekter

Hekta på jobb

Mennesker med rusproblemer står i hovedsak utenfor arbeidslivet, samtidig representerer arbeid en rekke helsefremmende forhold. Målsettingen med forskningsprosjektet er å undersøke anvendbarheten og effekten av IPS på mennesker med pågående og tidligere rusutfordringer, slik at denne gruppen kan få bedre hjelp til å komme inn i ordinært lønnet arbeid. På sikt vil prosjektet kunne bidra til å dokumentere om jobbstøttemetodikken IPS er en hensiktsmessig metodikk å innføre i rusbehandling på permanent basis.

"Hekta på jobb" er et multimetodisk prosjekt med en RCT-studie, en observasjonsstudie og en kvalitativ studie. Prosjektet er initiert av RusForsk, og er implementert i tre av behandlingsseksjonene (Seksjon Ruspoliklinikker, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling Ung og Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen) i Avdeling for Rus- og Avhengighet på Oslo Universitetssykehus, og rekrutterer også deltagere fra IPS-tjenestene ved Oslo kommunale ruspoliklinikk, Haugenstua ressurssenter og Tyrilistiftelsen.

Les mer om prosjektet her

Medikamentvalg ved lavterskeltiltak

Legemiddelassistert skadereduserende substitusjonsbehandling i Oslo (LASSO) er et lavterskeltiltak for personer som er avhengig av heroin og andre opioider og som ikke nyttiggjør seg ordinært tilbud i LAR.

Det er nå bestemt at også metadon skal gjøres tilgjengelig som LAR-legemiddel ved LASSO. Videre er langtidsvirkende buprenorfin (Buvidal) blitt tilgjengelig som følge av koronaepidemien. Vi ønsker å undersøke om et større valg av medikamenter i lavterskel LAR bedrer behandlingen, og om det fører til at flere opioidavhengige får det bedre.

Metadon skal gjøres tilgjengelig som LAR-legemiddel ved LASSO (Legemiddelassistert Skadereduserende Substitusjonsbehandling i Oslo). Vi ønsker å undersøke om metadon i lavterskel-LAR fører til at flere opioidavhengige får det bedre.

Les mer om prosjektet her

PriSUD - Diagnostisering og behandling av ruslidelser i fengsel

Hovedmålet med prosjektet er å forbedre helsen til personer med ruslidelser i fengsel. Prosjektet vil kartlegge utredning og tilgangen til rusbehandling i fengsel, samt undersøke utfall av slik behandling.

Gjennom analyser av unike registerdata og samarbeid med gode forskningsmiljøer og brukerorganisasjoner, vil prosjektet kartlegge tilgangen til adekvat rusbehandling i fengsel, samt undersøke utfall av slik behandling. I tillegg til registerdata, vil prosjektet bygge på data fra en omfattende kartlegging av rusbruk og helse i fengsel, Norwegian Offender Mental Health and Addiction study (NorMA).

Les mer om prosjektet her

​Anabole steroider og effekter på hjerne og atferd

Dette er et longitudinelt forskningsprosjekt som undersøker effekter av langvarig bruk av anabole-androgene steroider på hjerne, kognisjon og følelser. Formålet med studien er å bidra med kunnskap om effekter av langvarig bruk av anabole-androgene steroider.

Les mer om prosjektet her

Forskningsprosjektet har flere underprosjekter. Les mer om de her:

INTACT - Integrert behandling av traume- og ruslidelser

En høy andel pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har traumelidelser, men mottar i liten grad kunnskapsbasert behandling for traumelidelsen. INTACT vil undersøke en spesifikk behandlingsmetode som heter Eye Movement Desentizitation and Reprocessing, forkortet EMDR, i Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo Universitetssykehus. Tidligere forskning har vist at EMDR er virksom i traumebehandling, men det er forsket lite på EMDR hos personer som har samtidig traume- og ruslidelse. 

Les mer om prosjektet her

Heroinassistert behandling

Regjeringen har besluttet å iverksette et prøveprosjekt med heroinassistert behandling (HAB) som del av legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Prøveprosjektet har 5 års varighet, med oppstart i 2021 i Oslo og Bergen. Målsettingen med det kliniske prøveprosjektet er å utvide LAR til å omfatte omfatte medisinsk heroin (diacetylmorfin) i enten injiserbar eller peroral (tablett) form som kan gjøre det mulig å behandle personer der standardforløpet i LAR ikke har ført til tilfredsstillende resultat.

RusForsk vil lede arbeidet i delstudiene knyttet til følgende tematiske områder:

 • Holdninger og erfaringer til HAB blant pasienter, pårørende og ansatte
 • Prosessevaluering av implementering av behandlingsprogrammet HAB

Les mer om prosjektet her

Forekomst og symptombilde av covid-19 hos rusmiddelavhengige i Oslo under koronapandemien 

Gjennom den pågående pandemien med koronavirus (SARS-CoV-2) har det vært knyttet stor bekymring for både smittespredning og utvikling av alvorlig koronavirussykdom (covid-19) hos personer med alvorlige rusmiddelproblemer.

I løpet av den første smittebølgen av SARS-CoV-2 fikk uventet få personer i denne gruppen påvist smitte. Dette til tross for omfattende testing av personer i kommunale rusinstitusjoner, selv ved milde symptomer. De få som fikk påvist smitte hadde kun milde, eller ingen symptomer på sykdom. Det rapporteres om liknende erfaringer fra utlandet.

Formålet med studien er å undersøke om dette skyldes at personer i denne gruppen:

 1. Ikke har vært utsatt for smitte av SARS-CoV2,
 2. har symptomfrie forløp av sykdommen og derfor ikke er blitt testet, eller
 3. har utviklet immunitet mot covid-19 gjennom smitte av andre virussykdommer tidligere.
 4. I tillegg ønsker vi å undersøke immunresponsen til vaksiner mot SARS-CoV2

Les mer om prosjektet her

​Alkotail - arbeidspakke 3

Målet med AlcoTail-studien er å undersøke implementeringen og effekten av tiltak for å redusere alkohol- og legemiddelbruk blant norske pasienter innlagt for somatisk sykdom, samt effekten av en slik intervensjon på pasientenes helse og bruk av alkohol og legemidler i etterkant. I tillegg vil studien kartlegge helsestatus og undersøke behandlings- og tjenesteforløp for pasienter med andre typer rusbrukslidelser. Studien er et samarbeid mellom Velferdsetaten i Oslo kommune, Oslo Universitetssykehus HF (OUS), Lovisenberg diakonale sykehus (LDS) i Oslo, St. Olav hospital i Trondheim og Universitetet i Sørøst Norge.

Prosjektet er delt inn i 5 arbeidspakker. RusForsk er ansvarlige for arbeidspakke 3 hvor hensikten er å kartlegge behandlings- og tjenestebehov og undersøke behandlings- og tjenesteforløp i spesialist- og primærhelsetjenesten for pasienter med bruk av illegale rusmidler.

Les mer om prosjektet her

Publikasjoner

​​​​Phd-prosjekte​​r

Avsluttede ​forskningsprosjekter

Nyheter

Om oss

Ansatte

Våre ansatte
Espen Ajo Arnevik, PhD
Seksjonsleder
esarne@ous-hf.no
Tlf: 412 09 898
Eline Borger Rognli, PhD
Forsker og prosjektleder
elboka@ous-hf.no
Tlf: 480 52 157
Astrid Bjørnebekk, Phd
Forsker og gruppeleder
askrbj@ous-hf.no
Tlf: 910 04 041
Anne Bukten, PhD
Prosjektleder, PriSUD (20% stilling)
annbuk@ous-hf.no
Tlf: 932 91 421

Linda Elise Couëssurel Wüsthoff, PhD
Forsker og prosjektleder
linwus@ous-hf.no
Tlf: 905 69 834

Marianne Riksheim Stavseth, PhD
Postdoktor, PriSUD
m.r.stavseth@medisin.uio.no
Tlf: 922 61 179

Rune Ellefsen, PhD
Forsker
ruelle@ous-hf.no
Tlf: 467 99 669

Eli Kristine Fiksdal Abel, PhD
Prosjektleder, INTACT-prosjektet (50% stilling)
krfiab@ous-hf.no

Ingeborg Skjervø, PhD
Postdoktor, PriSUD
(50% stilling)
ekjain@ous-hf.no
Tlf: 415 53 842

Nicoline Lokdam, Ms
PhD-stipendiat, PriSUD
niclok@ous-hf.no
Tlf: +45 256 67 992

Erlend Marius Aas, Ms
PhD-stipendiat, Hekta på jobb
ermaas@ous-hf.no       
Tlf: 977 02 171

Morgan Scarth, Ms
PhD-stipendiat, Steroideforskning
morsca@ous-hf.no
Tlf: 973 42 699

Ann Kristin Selmer
Metodeveileder IPS, Hekta på jobb
anselm@ous-hf.no
Tlf: 920 13 212

Thomas Edholm
Jobbspesialist IPS, Hekta på jobb
thoed@ous-hf.no
950 15 121

Hans Christian Bordado Henriksen
PhD- stipendiat
hachen@ous-hf.no
Tlf: 966 47 924


Visjon og strategi

RusForsk sin visjon er «Bedre forståelse og behandling av rus- og avhengighetslidelser»

Det betyr at vårt hovedmål er bidra med økt kunnskap og forståelse om rus- og avhengighetslidelser, samt å utvikle og forbedre behandling for pasientene. RusForsk skal stimulere til og skape forskning av høy kvalitet som kan publiseres i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, og ha prosjekter som får ekstern finansiering. Forskningsseksjonen skal samarbeide med klinikere i seksjonene og med eksterne partnere.

Strategiske hovedmål 2022 – 2024

 1. RusForsk skal produsere rusforskning av høy internasjonal kvalitet.
 2. Forskningsprosjekter skal komme den kliniske driften til gode.
 3. Alle prosjekter skal ha brukermedvirkning.
 4. Forskningsseksjonen skal bidra til nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.
 5. Forskningsseksjonen skal være en tydelig aktør og bidra til forskningsformidling.

Fullstendig beskrivelse av RusForsk sin forskningsstrategi finner du her.

Brukermedvirking

Forskningen hos RusForsk skal komme pasientene til gode. Derfor er brukermedvirkning er en forutsetning i alle RusForsk sine prosjekter. Brukerrepresentanter involveres i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter, samt i formidling av resultater.

Et fast punkt i ARA sine brukerrådsmøter omhandler forskning, hvor RusForsk legger frem prosjekter og ideer, hvor det åpnes opp for innspill. 

Årsrapport 2022
Årsrapport 2021
Årsrapport 2020 

Nyhetsbrev

I RusForsk sitt nyhetsbrev kan du få med deg siste nytt og lese om hva som skjer i de ulike prosjektene våre. Vi vil og formidle forskningsresultater og linke til våre publikasjoner. Nyhetsbrevet retter seg til dere som er deltagere i våre prosjekter, brukere, forskere, klinikere og ledere. Vi håper også at andre som er interesserte i vårt fagfelt har lyst til å lese nyhetsbrevet.

For å abonnere og få nyhetsbrevet direkte til dine-post kan du trykke på påmeldingsknappen nederst på denne nettsiden. Rusforsk sitt nyhetsbrev sendes ut cirka 2-3 ganger i året.

Klikk på lenkene under for å se tidligere nyhetsbrev:

Personvernerklæring nyhetsbrev

RusForsk sender ut nyhetsbrev til våre samarbeidspartnere og andre interesserte 2-3 ganger i året via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Vi registrer også navn og arbeidssted (frivillig) for å ha oversikt i abonnentlisten.

Seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning, RusForsk, er databehandler for nyhetsbrevet som sendes ut via MakeNewsmail sin server. Personopplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Personopplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Målgruppen for RusForsk sitt nyhetsbrev er forskere, ledere, klinikere, brukerrepresentanter og pasienter i rus- og avhengighetsbehandling, men også andre interessenter kan abonnere.

Følg oss på Facebook!

Følg oss på Facebook

Knapp til nyhetsbrev

Nettsiden driftes av RusForsk
Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Webredaktør: Erlend M. Aas
Forsidebilde: Adobestock.com

Fant du det du lette etter?