RusForsk

Bedre behandling for pasienter med rus- og avhengighetslidelser

Seksjon for klinisk Rus- og avhengighetsforskning - «RusForsk» - har som hovedmål å utvikle og forbedre behandlingen for pasienter med rus- og avhengighetslidelser. Gjennom klinikknære prosjekter skal vi fremme forskning av høy kvalitet som skal komme pasientene til gode. Alle våre prosjekter har brukermedvirkning.

Publikasjoner

Om oss

Ansatte

Våre ansatte
Espen Ajo Arnevik, PhD
Seksjonsleder
esarne@ous-hf-.no
Tlf: 412 09 898
Se publikasjoner

Eline Borger Rognli, PhD
Forsker
elboka@ous-hf.no
Tlf: 480 52 157
Se publikasjoner
Anne Bukten, PhD
Prosjektleder, PriSUD (20% stilling)
annbuk@ous-hf.no
Tlf: 932 91 421
Se publikasjoner

Marianne Riksheim Stavseth, PhD
Postdoktor, PriSUD
mstavs@ous-hf.no
Tlf: 922 61 179
Se publikasjoner
​Erlend M. Aas, Ms
Prosjektkoordinator, IPSrus
ermaas@ous-hf.no       
Tlf: 977 02 171
Nikoline Lokdam, Ms
PhD-stipendiat, PriSUD.

Visjon og strategi

RusForsk sin visjon er «Bedre behandling for pasienter med rus- og avhengighetslidelser»

Det betyr at vårt hovedmål er å utvikle og forbedre behandling for pasienter med rus- og avhengighetslidelser. RusForsk skal stimulere til og skape forskning av høy kvalitet som kan publiseres i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, og ha prosjekter som får ekstern finansiering. Forskningsseksjonen skal samarbeide med klinikere i seksjonene og med eksterne partnere.

Strategiske hovedmål 2018 – 2021

 1. RusForsk skal produsere rusforskning av høy internasjonal kvalitet.
 2. Forskningsprosjekter skal komme den kliniske driften til gode.
 3. Alle prosjekter skal ha brukermedvirkning.
 4. Forskningsseksjonen skal bidra til nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.
 5. Forskningsseksjonen skal være en tydelig aktør og bidra til forskningsformidling.

Fullstendig beskrivelse av RusForsk sin forskningsstrategi finner du her.

Brukermedvirking

Forskningen hos RusForsk skal komme pasientene til gode. Derfor er brukermedvirkning er en forutsetning i alle RusForsk sine prosjekter. Brukerrepresentanter involveres i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter, samt i formidling av resultater.

Et fast punkt i ARA sine brukerrådsmøter omhandler forskning, hvor RusForsk legger frem prosjekter og ideer, hvor det åpnes opp for innspill. 

Nyheter

 • 12.09.2019
  Sørlandet sykehus innfører FACT i TSB

  1.april 2018 var første dag på jobb i Sørlandet sykehus sitt ARA FACT. Et halvt år etter hadde enheten tatt imot 100 «hard to reach»-pasienter, hvorav noen ikke en gang var kjente i sine hjemkommuner.

 • 12.09.2019
  RusFACT fungerer

  Teamleder for RusFACT Sagene Marlene Falieras presenterte foreløpige forskningsresultater på Integrated Care and Assertive Outreach-konferansen i Verona.

 • 01.07.2019
  Sykehusene satser ulikt på TSB-forskning

  Om lag 60 prosent av den norske forskningen om TSB utføres ved universitetssykehusene. Hvor stor andel av sine forskningsressurser de setter av til TSB-forskning, varierer mellom 5,6 prosent i Helse Bergen og 0,4 prosent i Oslo universitetsykehus. 

 • 20.06.2019
  KvaRus er klart til bruk i 2020

  Mer kunnskap – bedre behandling er slagordet for KvaRus – Kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler. I 2020 er det klart til bruk i alle landets TSB-tjenester.

 • 12.06.2019
  Våre vyer for TSB-forskningen i sykehuset

  Om lag 60 prosent av forskningen om TSB utføres av universitetssykehusene. Hvordan forvalter sykehusenes TSB-lederne dette ansvaret? Vi spurte tre av dem: Else-Marie Løberg, Anne Beate Sætrang og Kristin Holum Smedsrud.

 • 15.05.2019
  Hvordan får vi gode medforskere?

  – Vi trenger at både forskere og brukere er med på å fremme samarbeidsfokusert forskning på rus og psykisk helsefeltet, sier erfaringskonsulent og medforsker Morten Brodahl.

 • 04.02.2019
  KVARUS offisielt åpnet

  Helseminister Bent Høie markerte i dag at KVARUS er gitt status som nasjonalt kvalitetsregister, med Helse Stavanger (KORFOR) som base.

 • 15.06.2018
  Åpning av Norges første RusFACT

  - Vi heier på dere og er stolte av dere. Lykke til, sa Vegard Andersen, byrådssekretær i AP under åpningen av RusFACT Sagene tirsdag 12. juni.

 • 05.04.2017
  Forskersamarbeid om somatisk helse og rus

  – Somatikk og rus må snakke bedre sammen, sier Jørgen Bramness som er en av initiativtakerne til Forskernettverk for klinisk forskning innen rus og somatikk. Samsykelighet påvirker utfallet av behandlingen som gis i begge sektorene.

 • 24.10.2016
  Systematisk matching gir bedre utfall i TSB

  Forbedret kartlegging av ruspasienters behov viser seg å være en god investering.  Bruken av et strukturert elektronisk spørreskjema ga bedre plassering av pasientene og bedre utfall av behandling i TSB, ifølge undersøkelser som Marianne St...

Våre prosjekter

Fra rus til arbeid

Mennesker med rusproblemer står i hovedsak utenfor arbeidslivet, samtidig representerer arbeid en rekke helsefremmende forhold. Målsettingen med forskningsprosjektet er å undersøke anvendbarheten og effekten av IPS på mennesker med pågående og tidligere rusutfordringer, slik at denne gruppen kan få bedre hjelp til å komme inn i ordinært lønnet arbeid. På sikt vil prosjektet kunne bidra til å dokumentere om jobbstøttemetodikken IPS er en hensiktsmessig metodikk å innføre i rusbehandling på permanent basis.

"Fra rus til arbeid" er et multimetodisk prosjekt med en RCT-studie, observasjonsstudie og en kvalitativ studie. Prosjektet initiert av RusForsk, og er implementert i rusbehandlingsseksjonene i Avdeling for Rus- og Avhengighet på Oslo Universitetssykehus, Oslo kommunale ruspoliklinikk, Haugenstua ressurssenter og hos Tyrilistiftelsen.

Les mer om prosjektet her

LASSO - Metadon ved lavterskeltiltak

Metadon skal gjøres tilgjengelig som LAR-legemiddel ved LASSO (Legemiddelassistert Skadereduserende Substitusjonsbehandling i Oslo). Vi ønsker å undersøke om metadon i lavterskel-LAR fører til at flere opioidetavhengige får det bedre.

Overordnet mål med forskningprosjektet er å undersøke om metadon i lavterskel LAR bedrer behandlingen. Studien vil være en prospektiv kohortstudie, hvor deltakere som starter opp i LASSO med metadon og buprenorfin sammenliknes. Det vil i tillegg foretas en retrospektiv undersøkelse av pasienter fra 2018 for å kunne sammenlikne inklusjon, gjennomført opptrapping og retensjon før og etter metadonoppstart på LASSO. Tre grupper pasienter ved LASSO vil bli sammenliknet: Deltakere som bruker metadon, buprenorfin innenfor LAR og buprenorfin utenfor LAR.

Les mer om prosjektet her

PriSUD - Diagnostisering og behandling av ruslidelser i fengsel

Hovedmålet med prosjektet er å forbedre helsen til personer med ruslidelser i fengsel. Prosjektet vil kartlegge utredning og tilgangen til rusbehandling i fengsel, samt undersøke utfall av slik behandling.

Gjennom analyser av unike registerdata og samarbeid med gode forskningsmiljøer og brukerorganisasjoner, vil prosjektet kartlegge tilgangen til adekvat rusbehandling i fengsel, samt undersøke utfall av slik behandling. I tillegg til registerdata, vil prosjektet bygge på data fra en omfattende kartlegging av rusbruk og helse i fengsel, Norwegian Offender Mental Health and Addiction study (NorMA).

Les mer om prosjektet her

RUA – Rusbruk hos overlevende av overdoser

Effektiv overdoseforebygging avhenger av kunnskap om risikofaktorer. Vi vet for lite om hva som skiller en dødelig overdose fra en ikke-dødelig overdose. Dette prosjektet vil gi detaljerte analyseresultater av rusmidler, legemidler og fentanyler blant de som overlever overdoser. Hensikten er å øke kunnskapen om hva som skiller rusbruken til de som overlever overdoser fra de som dør av overdoser.

Les mer om prosjektet her

Samarbeidsprosjekter

RusFACT Sagene - En forskningsbasert evaluering av Norges første RusFACT-team

Norges første FACT team for rus, RusFACT Sagene, ble etablert juni 2018. Teamet er et samarbeid mellom Bydel Sagene, Velferdsetaten og Avdeling for Rus- og Avhengighetsbehandling ved OUS. Hensikten er å tilby hjelp til personer som har en alvorlig ruslidelse, dårlig sosial fungering, som ikke klarer å dra nytte av det ordinære hjelpetilbudet og som trenger integrerte tjenester. 

Et forskningsteam vil gjøre en longitudinell observasjonsstudie og evaluere teamet i henhold til modelltrofasthet og effekt ved standard FACT evalueringsprosedyrer. 

Les mer om prosjektet her
Les om åpningen av RusFACT Sagene her

Kontaktperson i RusForsk
Eline Borger Rognli

MOCA – Montreal Cognitive Assessment

Prosjektet har som mål å validere et kort screeningverktøy for kognitiv funksjon (MoCA). MoCA er utviklet i Canada og er mye brukt og omfattende forsket på i forbindelse med mistanke om begynnende demens eller kognitiv svikt hos ulike pasientgrupper. Sammenhengen mellom rusmisbruk og svekket kognitiv funksjon er forsket på og man understreker viktigheten av å ta hensyn til kognitiv funksjon i utarbeidelse av behandlingsplanen. Målet med denne undersøkelsen er å undersøke om MoCA er et godt instrument å bruke for pasienter med ruslidelser. Formålet er å bidra til bedre behandling.

Prosjektet er et samarbeid mellom KORFOR, Tyrili, Nasjonal Kompetansetjeneste TSB og RusForsk.

Les mer om prosjektet her

Kontaktperson i RusForsk
Espen Ajo Arnevik

SIPP-18 – Severity indices of personality problems

Personlighet omfatter mer eller mindre stabile mønstre av hvordan vi tenker, føler og forholder oss til andre mennesker. Personligheten kan ha betydning for livskvaliteten på forskjellige områder i livet, og kan også ha sammenheng med forskjellige former for helseproblemer. Pasienter med ruslidelser har ofte personlighetsproblemer. Disse problemene kan gi vansker med å fungere i dagliglivet og gi redusert livskvalitet, og kan vanskeliggjøre sosial/relasjonell fungering og selv-fungering. Prosjektet vil gi informasjon om hvilke personlighetsproblemer man ofte finner hos pasienter med ruslidelser. Prosjektet ønsker å belyse hvilken sammenheng det er mellom alvorlighetsgrad på ruslidelse og personlighetsproblemer hos et utvalg pasienter med ruslidelser. Formålet er å bedre behandlingen for pasienter med ruslidelser.

Prosjektet er et samarbeid mellom RusForsk og Seksjon for personlighetspsykiatri, OUS og deViersprong, Nederland.

Les mer om prosjektet her.

Kontaktperson i RusForsk
Espen Ajo Arnevik

NaltRec – Langtidsvirkende naltrekson i rehabilitering av opioidavhengige

Studien er en multisenterstudie ledet av Akershus Universitetssykehus. OUS er deltagende utprøvingssted og det vil fra høsten 2019 bli lagt ut mer informasjon om rekruttering til studien.

Les mer om prosjektet her

Kontaktperson i ARA
Asle Enger

Systematisk ruskartlegging i somatiske avdelinger – en implementeringsstudie

Det er godt dokumenterte sammenhenger mellom alkoholbruk og en rekke somatiske og psykiske helseproblemer. I Norge anslår Helsedirektoratet at inntil hver tredje pasient i somatiske avdeling er innlagt på grunn av rusrelaterte problemer. Pasienter med rusmiddelproblematikk trenger både adekvat somatisk behandling, samt tilbud om adekvat hjelp og oppfølging av rusmedisinske problemstillinger, men det er bare et fåtall av helseforetakene selv som sier at de har etablert systemer og modeller i tråd med oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Utviklingsarbeidet vil ledes av NK-TSB i samarbeid med RusForsk og andre relevante faglige miljøer og representanter fra målgruppen.

Les mer om prosjektet her

Kontaktperson i RusForsk
Espen Ajo Arnevik

iTandem - App som supplement til vanlig behandling

iTandem er app som har blitt utviklet av TIPS-Sør Øst i samarbeid med Norment, med støtte fra Universitetets senter for informasjonsteknologi, USIT ved Universitetet i Oslo. Hensikten er å forbedre helsetjenesten gjennom å ha en app som et supplement til vanlig behandling. 

Appen er opprinnelig utviklet for personer med psykoselidelser eller bipolar lidelse. TIPS Sør-Øst har inngått et samarbeid med RusForsk for å utvikle en rusmodul, slik at appen kan brukes også av personer som primært har en ruslidelse. Kristin Lie Romm (TIPS Sør-Øst) er prosjektleder.

Nettsider for prosjektet er under utvikling,

Kontaktperson i RusForsk
Eline Borger Rognli

Ledelse i TSB

I utvikling og drift av behandlingstilbud innenfor Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er ledelse sentralt for kvaliteten på tjenestene. NK-TSB har etablert et nasjonalt ledernettverk. Som del av dette nettverket arrangeres det en mentorordning hvor omtrent halvparten av de 150 deltakende ledere deltar. Forskningsprosjektet som er et samarbeid mellom NK-TSB, RusForsk og BI ønsker å:

 1. Identifisere de lederutfordringene TSB-ledere er opptatt av, og om disse er TSB spesifikke eller av mer generell karakter.
 2. Undersøke om ledernettverket har noen effekter for deltagerne.
 3. Undersøke om mentorordningen bidrar til en endring i lederatferd.

Les mer om prosjektet her

Kontaktperson i RusForsk
Espen Ajo Arnevik

Nettsiden driftes av RusForsk
Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Webredaktør: Erlend M. Aas
Forsidebilde: Adobestock.com

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.