Bedre behandling for pasienter med rus- og avhengighetslidelser

RusForsk

Kontakt oss

Seksjon for klinisk Rus- og avhengighetsforskning - «RusForsk» - har som hovedmål å utvikle og forbedre behandlingen for pasienter med rus- og avhengighetslidelser. Gjennom klinikknære prosjekter skal vi fremme forskning av høy kvalitet som skal komme pasientene til gode. Alle våre prosjekter har brukermedvirkning.

Våre prosjekter

Hekta på jobb

Mennesker med rusproblemer står i hovedsak utenfor arbeidslivet, samtidig representerer arbeid en rekke helsefremmende forhold. Målsettingen med forskningsprosjektet er å undersøke anvendbarheten og effekten av IPS på mennesker med pågående og tidligere rusutfordringer, slik at denne gruppen kan få bedre hjelp til å komme inn i ordinært lønnet arbeid. På sikt vil prosjektet kunne bidra til å dokumentere om jobbstøttemetodikken IPS er en hensiktsmessig metodikk å innføre i rusbehandling på permanent basis.

"Hekta på jobb" er et multimetodisk prosjekt med en RCT-studie, en observasjonsstudie og en kvalitativ studie. Prosjektet er initiert av RusForsk, og er implementert i tre av behandlingsseksjonene (Seksjon Ruspoliklinikker, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling Ung og Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen) i Avdeling for Rus- og Avhengighet på Oslo Universitetssykehus, og rekrutterer også deltagere fra IPS-tjenestene ved Oslo kommunale ruspoliklinikk, Haugenstua ressurssenter og Tyrilistiftelsen.

Les mer om prosjektet her

Medikamentvalg ved lavterskeltiltak

Legemiddelassistert skadereduserende substitusjonsbehandling i Oslo (LASSO) er et lavterskeltiltak for personer som er avhengig av heroin og andre opioider og som ikke nyttiggjør seg ordinært tilbud i LAR.

Det er nå bestemt at også metadon skal gjøres tilgjengelig som LAR-legemiddel ved LASSO. Videre er langtidsvirkende buprenorfin (Buvidal) blitt tilgjengelig som følge av koronaepidemien. Vi ønsker å undersøke om et større valg av medikamenter i lavterskel LAR bedrer behandlingen, og om det fører til at flere opioidavhengige får det bedre.

Metadon skal gjøres tilgjengelig som LAR-legemiddel ved LASSO (Legemiddelassistert Skadereduserende Substitusjonsbehandling i Oslo). Vi ønsker å undersøke om metadon i lavterskel-LAR fører til at flere opioidavhengige får det bedre.

Les mer om prosjektet her

PriSUD - Diagnostisering og behandling av ruslidelser i fengsel

Hovedmålet med prosjektet er å forbedre helsen til personer med ruslidelser i fengsel. Prosjektet vil kartlegge utredning og tilgangen til rusbehandling i fengsel, samt undersøke utfall av slik behandling.

Gjennom analyser av unike registerdata og samarbeid med gode forskningsmiljøer og brukerorganisasjoner, vil prosjektet kartlegge tilgangen til adekvat rusbehandling i fengsel, samt undersøke utfall av slik behandling. I tillegg til registerdata, vil prosjektet bygge på data fra en omfattende kartlegging av rusbruk og helse i fengsel, Norwegian Offender Mental Health and Addiction study (NorMA).

Les mer om prosjektet her

Rusbruk hos de som overlever overdoser

Effektiv overdoseforebygging avhenger av kunnskap om risikofaktorer. Vi vet for lite om hva som skiller en dødelig overdose fra en ikke-dødelig overdose. Dette prosjektet vil gi detaljerte analyseresultater av rusmidler, legemidler og fentanyler blant de som overlever overdoser. Hensikten er å øke kunnskapen om hva som skiller rusbruken til de som overlever overdoser fra de som dør av overdoser. Inklusjonen i prosjektet er nå avsluttet.

Les mer om prosjektet her 

Anabole steroider og effekter på hjerne og atferd

Dette er et longitudinelt forskningsprosjekt som undersøker effekter av langvarig bruk av anabole-androgene steroider på hjerne, kognisjon og følelser. Formålet med studien er å bidra med kunnskap om effekter av langvarig bruk av anabole-androgene steroider.

Les mer om prosjektet her

Forskningsprosjektet har flere underprosjekter. Les mer om de her:

INTACT - Integrert behandling av traume- og ruslidelser

En høy andel pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har traumelidelser, men mottar i liten grad kunnskapsbasert behandling for traumelidelsen. INTACT vil undersøke en spesifikk behandlingsmetode som heter Eye Movement Desentizitation and Reprocessing, forkortet EMDR, i Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo Universitetssykehus. Tidligere forskning har vist at EMDR er virksom i traumebehandling, men det er forsket lite på EMDR hos personer som har samtidig traume- og ruslidelse. 

Les mer om prosjektet her

Heroinassistert behandling

Regjeringen har besluttet å iverksette et prøveprosjekt med heroinassistert behandling (HAB) som del av legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Prøveprosjektet har 5 års varighet, med oppstart i 2021 i Oslo og Bergen. Målsettingen med det kliniske prøveprosjektet er å utvide LAR til å omfatte omfatte medisinsk heroin (diacetylmorfin) i enten injiserbar eller peroral (tablett) form som kan gjøre det mulig å behandle personer der standardforløpet i LAR ikke har ført til tilfredsstillende resultat.

RusForsk vil lede arbeidet i delstudiene knyttet til følgende tematiske områder:

  • Holdninger og erfaringer til HAB blant pasienter, pårørende og ansatte
  • Prosessevaluering av implementering av behandlingsprogrammet HAB

Les mer om prosjektet her

Forekomst og symptombilde av covid-19 hos rusmiddelavhengige i Oslo under koronapandemien 

Gjennom den pågående pandemien med koronavirus (SARS-CoV-2) har det vært knyttet stor bekymring for både smittespredning og utvikling av alvorlig koronavirussykdom (covid-19) hos personer med alvorlige rusmiddelproblemer.

I løpet av den første smittebølgen av SARS-CoV-2 fikk uventet få personer i denne gruppen påvist smitte. Dette til tross for omfattende testing av personer i kommunale rusinstitusjoner, selv ved milde symptomer. De få som fikk påvist smitte hadde kun milde, eller ingen symptomer på sykdom. Det rapporteres om liknende erfaringer fra utlandet.

Formålet med studien er å undersøke om dette skyldes at personer i denne gruppen:

  1. Ikke har vært utsatt for smitte av SARS-CoV2,
  2. har symptomfrie forløp av sykdommen og derfor ikke er blitt testet, eller
  3. har utviklet immunitet mot covid-19 gjennom smitte av andre virussykdommer tidligere.

Les mer om prosjektet her

Publikasjoner

Les om våre Phd-prosjekter her

Nyheter

Om oss

Ansatte

Våre ansatte
Espen Ajo Arnevik, PhD
Seksjonsleder
esarne@ous-hf.no
Tlf: 412 09 898
Se publikasjoner

Eline Borger Rognli, PhD
Forsker og prosjektleder
elboka@ous-hf.no
Tlf: 480 52 157
Se publikasjoner
Astrid Bjørnebekk, Phd
Forsker og gruppeleder
askrbj@ous-hf.no
Tlf: 910 04 041
Se publikasjoner
Anne Bukten, PhD
Prosjektleder, PriSUD (20% stilling)
annbuk@ous-hf.no
Tlf: 932 91 421
Se publikasjoner

Linda Elise Couëssurel Wüsthoff, PhD
Forsker og prosjektleder
linwus@ous-hf.no
Tlf: 905 69 834
Se publikasjoner

Marianne Riksheim Stavseth, PhD
Postdoktor, PriSUD
m.r.stavseth@medisin.uio.no
Tlf: 922 61 179
Se publikasjoner
Erlend Marius Aas, Ms
Prosjektkoordinator, Hekta på jobb
ermaas@ous-hf.no       
Tlf: 977 02 171

Arne Holen, Nevropsykolog
PhD-stipendiat (60% stilling)
arnhole@ouf-hf.no
Tlf: 922 30 383
Se publikasjoner

Ann Kristin Selmer
Metodeveileder IPS, Hekta på jobb
anselm@ous-hf.no
Tlf: 920 13 212

Nicoline Lokdam, Ms
PhD-stipendiat, PriSUD
niclok@ous-hf.no
Tlf: +45 256 67 992

Amarpreet "Shilo" Stamnes
Jobbspesialist IPS, Hekta på jobb
amstam@ous-hf.no
Tlf: 918 69 980

Cecilia Vu
Jobbspesialist IPS, Hekta på jobb
cecvu@ous-hf.no
Tlf: 41 40 79 02

Marit Sanne
Forskningssekretær
sannem@ous-hf.no
Tlf: 414 33 154

Thomas Edholm
Jobbspesialist IPS, Hekta på jobb
thoed@ous-hf.no
950 15 121

Eli Kristine Fiksdal Abel, PhD
Prosjektleder, INTACT-prosjektet (50% stilling)
krfiab@ous-hf.no

Mathilde Endsjø, Ms
Prosjektkoordinator, INTACT-prosjektet (40% stilling)
matend@ous-hf.no
Tlf: 473 31 525

Morgan Scarth
PhD-stipendiat, Steroideprosjektet
morsca@ous-hf.no
Tlf: 973 42 699

Ingeborg Skjervø, PhD
Postdoktor, PriSUD
(50% stilling)
ekjain@ous-hf.no
Tlf: 415 53 842
Hans Christian Bordado Henriksen
PhD- stipendiat
hachen@ous-hf.no
Tlf: 966 47 924

Rune Ellefsen, PhD
Forsker
ruelle@ous-hf.no
Tlf: 467 99 669

Visjon og strategi

RusForsk sin visjon er «Bedre behandling for pasienter med rus- og avhengighetslidelser»

Det betyr at vårt hovedmål er å utvikle og forbedre behandling for pasienter med rus- og avhengighetslidelser. RusForsk skal stimulere til og skape forskning av høy kvalitet som kan publiseres i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, og ha prosjekter som får ekstern finansiering. Forskningsseksjonen skal samarbeide med klinikere i seksjonene og med eksterne partnere.

Strategiske hovedmål 2018 – 2021

  1. RusForsk skal produsere rusforskning av høy internasjonal kvalitet.
  2. Forskningsprosjekter skal komme den kliniske driften til gode.
  3. Alle prosjekter skal ha brukermedvirkning.
  4. Forskningsseksjonen skal bidra til nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.
  5. Forskningsseksjonen skal være en tydelig aktør og bidra til forskningsformidling.

Fullstendig beskrivelse av RusForsk sin forskningsstrategi finner du her.

Brukermedvirking

Forskningen hos RusForsk skal komme pasientene til gode. Derfor er brukermedvirkning er en forutsetning i alle RusForsk sine prosjekter. Brukerrepresentanter involveres i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter, samt i formidling av resultater.

Et fast punkt i ARA sine brukerrådsmøter omhandler forskning, hvor RusForsk legger frem prosjekter og ideer, hvor det åpnes opp for innspill. 

Årsrapport 2020

RusForsk sender ut nyhetsbrev til våre samarbeidspartnere og andre interesserte 2-3 ganger i året via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Vi registrer også navn og arbeidssted (frivillig) for å ha oversikt i abonnentlisten.

Seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning, RusForsk, er databehandler for nyhetsbrevet som sendes ut via MakeNewsmail sin server. Personopplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Personopplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Målgruppen for RusForsk sitt nyhetsbrev er forskere, ledere, klinikere, brukerrepresentanter og pasienter i rus- og avhengighetsbehandling, men også andre interessenter kan abonnere.

Utgave 1-2020

Utgave 2-2020

Utgave 1- 2021

Utgave 2-2021

Følg oss på Facebook!

Følg oss på Facebook

Knapp til nyhetsbrev

Nettsiden driftes av RusForsk
Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Webredaktør: Erlend M. Aas
Forsidebilde: Adobestock.com

Fant du det du lette etter?