HELSENORGE

Firedobler risikoen for å bli fengslet på nytt

Ny forskning fra PriSUD-prosjektet viser at høy-risiko rusbruk før innsettelse firedobler risikoen for å bli fengslet på nytt etter endt soning.

Foto: Shutterstock

​​​Mange innsatte i norske fengsler har utfordringer med rusbruk, og andelen av innsatte med rusutfordringer som etter endt soning blir fengslet på nytt er høy. Forskningen har inntil nå pekt på økt risiko for kriminalitet blant personer med problematisk rusbruk, men det er lite kunnskap om de innsattes rusbruk før soning, og hvordan dette påvirker risikoen for å bli fengslet på nytt.

Nicoline Lokdam er stipendiat hos RusForsk og PriSUD-prosjektet​. Hun har undersøkt rusbruk og residiv (at noe kommer tilbake) til fengsel blant NorMA-kohorten*. Studien er publisert i tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence Reports og kan leses her.

- Vi har manglet forskning som ser på risikoen for å bli fengslet igjen, avhengig av rusbruken. I denne studien har vi i tillegg hatt mulighet til å justere resultatene for faktorer som ellers også kan øke risikoen for residiv, for eksempel utdanningsnivå, sosiale forhold og tidligere fengslinger, forteller hun.

Stipendiat Nicoline Lokdam

Stipendiat Nicoline Lokdam

Lokdams forskning er basert på 701 personer som fylte ut NorMA-studiens spørreskjema da de sonet i fengsel i løpet av 2013-2014. Da ble de blant annet spurt om bruken av lovlige og ulovlige rusmidler i perioden før de ble fengslet. I Lokdams studie har hun gjennom registerdata fulgt disse personene frem til slutten av 2019, og observert hvor mange som ble fengslet på nytt.

Ut fra den egenrapporterte rusbruken ble studiedeltakerne definert inn i tre grupper; lav-risiko rusbruk, skadelig-risiko rusbruk og høy-risiko rusbruk. Gruppen med høy-risiko rusbruk kjennetegnes med høy andel av injiserende brukere, bruk av mange rusmidler og høy grad av psykisk symptomtrykk. Mange hadde og høy grad av andre typer sosiale problemer og tidligere erfaring med fengsel.


- De som selvrapporterte høy-risikabelt rusbruk før innsettelse, hadde mer enn fire ganger høyere risiko for å bli fengslet igjen. Videre hadde alder og utdanning mye å si for risikoen for å vende tilbake til fengsel, forklarer Lokdam.

Arena for tiltak og hjelp

I Norge har alle innsatte rett til universelle helsetjenester tilpasset deres individuelle behov, men begrenset kapasitet og mangelen på systematisk screening av ruslidelser blant innsatte bidrar til et økt gap mellom behov og tilbud på rusbehandling i fengsel.

Lokdam håper resultatene kan bidra til å sette fokus på behovet for behandling til personer med rusproblematikk i fengsel.

- Dette er viktig fordi innsatte utgjør en veldig marginalisert gruppe i det norske samfunnet, med mye helseplager og rusproblematikk. Disse personene kan normalt være vanskelige å nå med forebyggelses- og behandlings initiativer, men fengslet kan være en mulig arena for hjelp og tiltak, avslutter hun.

* NorMA - The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study. NorMA-studien har som målsetning å kartlegge rus og helse blant innsatte, samt å undersøke hvordan det går med innsatte etter løslatelse. For å kartlegge rusmiddelbruk og helse ble det utviklet et spørreskjema som innsatte svarte på selv. Oppfølging av innsatte over tid skjer ved hjelp av nasjonale registre. Les mer om studien her.