HELSENORGE

Seks RusForsk-bidrag på Addictions-konferansen i Lisboa

På Addictions-konferansen i Lisboa samles Europas ledende forskere på rus- og avhengighet. RusForsk deltok aktivt med seks innlegg over flere ulike temaområder.

Solid representasjon fra RusForsk og våre venner i SteriodeLab - FV oppe: Christine Wisløff, Astrid Bjørnebekk, Eline Rognli, Erlend Aas. FV nede: Morgan Scarth, Hans-Christian Bordado Henriksen, Marie Lindvik Jørstad, Nicolone Lokdam.

RusForsk var forrige uke til stede på Addictions-konferansen i Lisboa. Konferansen hadde over 1800 deltakere og er en viktig møteplass for å presentere og oppdatere seg på det siste innen internasjonal forsking på rus- og avhengighet.

I år var hovedtemaet «Global Addictions» hvor målet var å vise frem nye forskningsmetoder- og studier som hjelper oss karakterisere, forstår og respondere på utfordringer tilknyttet rus- og avhengighet.

RusForsk har som mål å produsere forskning av høy internasjonal kvalitet, og bidro på rusforskningskonferansen med hele seks bidrag:

-
Eline Borger Rognli (PhD), forsker​

Foredrag: Su​bstance-induced psychosis: register-linkage research in Nordic countries. 

Foredraget hand​let om årlig insidens av rusutløst psykose i Norge, Sverige og Danmark fra 2000 til 2016. En nylig publisert undersøkelse viser at cannabis-utløst psykose har økt signifikant i alle de Scandinaviske landene i perioden. 
Eline Borger Rognli


Astrid Bjørnebekk (PhD), forsker

Foredrag: High dose anabolic steroid use and facial emotion recognition, the hormonal influence on social cognition

Foredraget handlet om forskning knyttet til bruk av anabole steroider og gjenkjenning av emosjoner i ansiktsuttrykk. Bjørnebekks forsking viser at pågående steroidebruk («på-kur» brukere) er assosiert med svekket evne til å kjenne igjen emosjonelle ansiktsuttrykk. Studien fant også visse assosiasjoner med hormonnivåer – der høyere nivåer av hormoner som typisk økes ved pågående bruk var assosiert med dårligere gjenkjenning av visse emosjoner, og der høyere nivåer av to hormoner som undertrykkes ved bruk av steroider var assosiert med bedre prestasjon på gjenkjenning av avsky.

Astrid Bjørnebekk

​Linda Couëssurel Wüsthoff (PhD), forsker

Parallellsesjon: On the path towards elimination of hepatitis C – Models of care to reach people who inject drugs for testing and treatment

​Verdens Helseorganisasjon (WHO) har lansert mål om eliminasjon av hepatitt C som folkehelseproblem globalt innen 2030. Nye medikamenter (Direct Acting Antivirals, DAA) gir enkel og svært effektiv behandling av kronisk hepatitt C infeksjon. I Norge, er det i hovedsak personer som injiserer rusmidler som lever med denne sykdommen og som har størst risiko for å bli smittet. Denne gruppen blir imidlertid i liten grad nådd gjennom tradisjonell behandling i spesialisthelsetjenesten.

RusForsk i samarbeid med Senter for eliminasjon av hepatitt (SELIHEP) presenterte 6 hhv kliniske og epidemiologiske studier fra forskningsgruppen som viser eksempler på modeller for å nå denne gruppen både i lavterskel- og spesialisthelsetjenesten samt prediksjoner for om Norge kan nå eliminasjonsmålene innen strategiperiodens slutt. Studiene viser at flere pasienter nås med «Point of Care» testing og behandling gjennom nettverksbaserte- og arenafleksible tjenester. Videre viser resultatene god behandlingseffekt og lav grad av reinfeksjon etter behandling. De absolutte eliminasjonsmålene fra WHO ser allerede ut til å være nådd, mens de relative målene trolig vil bli nådd innen 2025.

Legeforeningen har i år utgitt revidert versjon av Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt C som beskriver testing, diagnostikk og forenklede behandlingsløp i samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Linda Wusthoff

Nicoline Lokdam (MS), PhD-stipendiat PriSUD-prosjektet

Presentasjon: Substance use and re-imprisonment: A longitudinal study of the Norwegian Offender Mental Health and Addiction (NorMA) cohort

Presentasjonen handlet om rusbruk som risikofaktor for å bli fengslet på nytt, og hvordan høyrisiko-rusbruk utgjør en sterk risikofaktor for å bli fengslet igjen. Studien presentasjonen varbasert på fremhever behovet for å screene for rusproblematikk i fengslene og tilby rusbehandling som svarer til behovene blant de innsatte.

Nicoline Lokdam
Morgan Scarth (MS), PhD-stipendiat Steroideforskning

Presentasjon: Anabolic-androgenic steroid dependence and muscle dysmorphia: an exploratory network analysis

Forskningen som ble presentert har undersøkt sammenhenger blant og mellom symptomer på både avhengighet til anabole steroider (AAS) og muskeldysmorfi. Funnene viser at fortsatt bruk av anabole steroider, til tross for negative konsekvenser, er sterkt knyttet til andre symptomer på avhengighet, blant annet fysiske og psykososiale faktorer. Funnene tilsier at behandling bør fokusere på motiver og psykologiske faktorer, i tillegg til å gjenopprette endokrin funksjon.

Scarth har i tillegg funnet et svak sammenheng mellom muskeldysmorfi og avhengighetssymptomer. Funnet indikerer at utfordringer med syn på eget kroppsbilde er en risikofaktor for å starte med AAS, men ikke nødvendigvis for å utvikle en avhengighet.

Morgan Scarth
Dr. Hans Christian Bordado Henriksen, PhD-stipendiat Steroideforskning

Poster: Hormone therapy to treat withdrawal symptoms among men with anabolic androgenic steroid dependence: A pilot study

Presentasjon av en klinisk pilotstudie som undersøker om hormonbehandling med klomifensitrat er effektivt for å fremkalle endogen testosteronproduksjon blant mannlige brukere av anabole-androgene steroider (AAS) – og om dette bidrar til å redusere selvrapporterte abstinenssymptomer blant AAS-avhengige menn, samt oppdage mentale og fysisk helserisiko forbundet med AAS-bruk.

Hans-Christian Bordado Henriksen