Forsknings- og fagutviklingsfond

Som helsepersonell kan du søke støtte til forskningsprosjekter og fagutvikling direkte fra Nasjonal Kompetansesenter for Albuekirurgi (KTAK).

Formålet med ordningen:

Med denne ordningen er det et ønske å stimulere til forskning og fagutvikling som kan føre til bedre behandling og/eller bedre diagnostisering av albuepasienter.

Hvem kan søke:

Søkeren(e) bør ha sitt daglige virke i relasjon til behandling og/eller diagnostisering av albuepasienter. Både fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger og annet relevant helsepersonell oppfordres til å søke.

Hva kan søkes om:

KTAK kan bidra til delfinansiering av prosjekter og med oppstart og avslutningsmidler både til drift, forskerlønn og enkeltstående utgifter relatert til prosjekter, hospitering og utdanning. Søkere kan i utgangspunktet ikke påregne fullfinansiering av prosjekter.

Dette vektlegges:

  • Klinisk og pasientnært forskningsarbeid
  • Klinisk effekt av behandling og rehabilitering
  • Frikjøp av forskere til albuerelatert forskning
  • PhD.-søknader med navngitt kandidat
  • Mastergradsøknader med navngitt kandidat
  • Nye søkere prioriteres

Tildeling: 

KTAK deler ut inntil 300.000 NOK årlig til albuerelatert forskning og fagutvikling, inntil 50.000 NOK per prosjekt.

Tildelingskomiteen består av fagpersoner tilknyttet KTAK med sitt daglige virke i spesialisthelsetjenesten. Søknads- og tildelingsprosessen er løpende. Tildeling vurderes individuelt opp mot søkers begrunnelser.

Tildeling av midler for forskningsprosjekter utbetales på forskudd, midler for kurs, hospitering og annet fagutviklingsarbeid utbetales på etterskudd mot oversendte billag og kvitteringer.

Krav til søknad:

Alle søknader skal være komplett utfylt med søkers CV som vedlegg. 

Søknad og CV sendes til ktak@ous-hf.no og merkes 'Søknad om forsknings- og fagutviklingsmidler'.

Fagutviklingsmidler:


Søknad kan lastes ned her:

Forskningsmidler:

Ved innvilget søknad om forskningsmidler skal ‘Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag’ med vedlegg underskrives.

Søknad kan lastes ned her:
Avtale kan lastes ned her:

Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag.pdf (bokmål)


Fant du det du lette etter?