Fysioterapeutens del av opplæringsprogrammet

Her finner du fysioterapeutens del av det tverrfaglige prosjektet «Tverrfaglig kunnskapsbasert opplæringsprogram for ungdom med barneleddgikt, Juvenil idiopatisk artritt (JIA)».

​Fysioterapeutens del av prosjektet «Tverrfaglig kunnskapsbasert opplæringsprogram for ungdom med barneleddgikt, Juvenil idiopatisk artritt (JIA)».

Barneleddgikt kan føre til nedsatt muskelstyrke og leddbevegelighet grunnet hevelse, stivhet eller smerter i ledd. Noen opplever også utfordringer med slitenhet og redusert energi. Disse symptomene varierer ofte fra dag til dag. Dette kan påvirke evnen til å delta i fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet er viktig for å begrense konsekvenser av sykdommen og redusere komorbiditet hos barn og ungdom med barneleddgikt. Fysioterapeuten har en viktig oppgave i å motivere og veilede ungdom med barneleddgikt til å være fysisk aktive etter Helsedirektoratets anbefalinger med en time fysisk aktivitet om dagen med moderat til høy intensitet.
Generelt følger ungdom med barneleddgikt, sammenlignet med barn og voksne, i mindre grad opp anbefalt behandlingsopplegg, og opplæring kan være et tiltak for å bedre dette.

Opplæringsprogrammet om fysisk aktivitet for ungdom med barneleddgikt ble utviklet i 2016 som en del av det tverrfaglige prosjektet «Tverrfaglig kunnskapsbasert opplæringsprogram for ungdom med barneleddgikt/Juvenil idiopatisk artritt (JIA)».

Forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukernes kunnskap vektla at opplæringen skal ha form av dialog, være individualisert og behovsrettet. I opplæringen ble det derfor lagt vekt på aktiv læring som fremmer deltakelse hos ungdommen, samt at ungdommens ressurser og fysioterapeutens kunnskap integreres i en målsetting om fysisk aktivitet.
Opplæringen er organisert som en flippover med bilder og tekst samt samtaleveiledning til fysioterapeuten i stikkords form på terapeutens side av hvert ark.

bilde tur i skogen
Foto: Shutterstock, OUS’ bildebase.

I fysioterapeutdelen av opplæringsprogrammet gjennomgås følgende:

• Hva er fysisk aktivitet og trening: Gå igjennom definisjon av begrepene
  fysisk aktivitet og trening, og forskjellene mellom disse. Hvilke erfaringer
  og motivasjon har ungdommen for fysisk aktivitet/trening?
• Effekt av fysisk aktivitet/trening: Hvilke positive fysiske og psykiske
  effekter gir fysisk aktivitet og trening? Har ungdommen erfart noen av
  disse? Fokus på å skape trygghet og kunnskap slik at ungdommen forstår
  at fysisk aktivitet/trening ikke er skadelig eller gir sykdomsoppbluss.
• Anbefalt frekvens og intensitet av fysisk aktivitet/trening: Følger
  Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet for barn og unge (en
  time per dag med moderat til høy intensitet, styrketrening tre ganger i
  uken).
• Behov for tilrettelegging av fysisk aktivitet: Hva kan man gjøre hvis man
  er plaget med smerter, stivhet og slitenhet ved fysisk aktivitet/trening? Gå
  igjennom alternative aktiviteter som gir mindre leddbelastning, lavere
  intensitet og lignende.
• Kroppsøving: Fokus på å motivere til deltakelse i kroppsøving. Kartlegge
  hvordan kroppsøving fungerer. Hvordan er samarbeidet mellom
  gymlærer og ungdommen, er det bekymring for karakteren i
  kroppsøving? Ved behov har ungdommen rett til tilpasset opplegg og
  sammen kan en finne løsninger som muliggjør deltakelse i kroppsøving.
• Trening/fysisk aktivitet på fritiden: Hvordan fungerer det og hvor aktiv er
  ungdommen på fritiden? Fokus på å drive med aktiviteter som en liker.
  Generelt gis ingen restriksjoner for fysisk aktivitet, men følg med på
  hvordan kroppen reagerer på aktiviteten.
• Hverdagsaktivitet: Fokus på å motivere ungdommen til å unngå for mye
  stillesittende aktivitet. Samtale om hvordan en kan øke
  hverdagsaktiviteten i det daglige.
• Fysisk aktivitet ved utmattelse/slitenhet: Samtale om fysisk aktivitet med
  ungdom som plages med slitenhet. Hvordan finne et passende nivå for
  fysisk aktivitet.

Huskeliste for terapeuten:

• Har du tilstrekkelig bakgrunnskunnskap om sykdommen og
  opplæringsemnene?
• Er det satt av nok tid?
• Innbyr omgivelsene til trygge rammer?
• Hvem skal delta på opplæringen? Ungdommen alene, deler av den med
  og uten forelder? Husk å spørre!
• Vær til stede og vær empatisk.

Hvis mulig skal opplæringen resultere i at ungdommen sammen med fysioterapeuten utarbeider et SMART mål (Spesifikt, Målbart, Akseptert, Realistisk, Tidsbestemt) vedrørende deltakelse i fysisk aktivitet.

Viser også til ergoterapeut og sykepleier sine opplæringsprogram og ellers til gjeldende faglige anbefalinger.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.