Informasjon

Om kompetansetjenesten

Her finner du informasjon om NAKBURs arbeid, organisering, ansatte og årsrapporter.

Tjenestens overordnede mål og hovedfunksjoner

Nasjonal Kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR) har et nasjonalt ansvar for at brukere og tverrfaglig helsepersonell på alle nivåer i helsetjenesten har tilgang til kvalitetssikret, oppdatert, forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling av barneleddgikt, autoimmune bindevevssykdommer og andre sjeldne barnerevmatologiske tilstander (0-18 år).

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Den omfatter ikke utredning og behandling av pasienter.

Med hovedfokus på kompetanseoppbygging- og spredning har vi organisert våre funksjoner slik:

Forskning

 • ha ansvar for drift av NOBAREV, Norsk register for barnerevmatologi, med biobank 
 • være aktive i nasjonale og internasjonale forskernettverk
 • bidra til brukermedvirkning innen forskning på alle stadier i prosessen der dette er hensiktsmessig

Kompetanseoppbygging

 • ha ansvar for tilgjengelig oppdaterte faglige anbefalinger for utredning, diagnostikk, behandling og annen oppfølging
 • bidra til et aktivt tverrfaglig nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • sikre brukermedvirkning vedr. kompetansetjenestens aktiviteter

Kompetansespredning

 • sikre overføring av tverrfaglig kompetanse til spesialister i pediatri og revmatologi, helse-, sosial- og pedagogisk  personell ved sykehus, helseinstitusjoner og i kommunen 
 • bidra til oppbygging av regionale faglige nettverk
 • bidra til undervisning innenfor eget fagområde i grunn-, videre- og etterutdanninger
 • bidra til tverrfaglig undervisning og rådgivning til pasienter og pårørende 
 • være en rådgivende instans for pasientorganisasjoner, helsemyndigheter, fagmiljøet og media

Organisering

Kompetansetjenesten er organisert under Revmatologisk seksjon, Enhet for Barne- og ungdomsrevmatologi, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

Tjenesten ledes til daglig av en koordinator i 80 % stilling, mens barnerevmatolog i 50% fast stilling er medisinskfaglig rådgiver. Registeret, tidligere Nasjonalt register for leddgikt og autoimmune bindevevssykdommer hos barn, nå Norsk register for barnerevmatologi (NOBAREV), driftes av registerkonsulent i 60 % fast stilling.

NAKBURs aktiviteter er tverrfaglige og sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, spesialpedagog, sosionom og psykiater, engasjeres i forhold til kompetansetjenestens aktiviteter.

Ansatte og medarbeidere

Mona Røisland, koordinator for NAKBUR
Fysioterapeut, MSc
mroislan@ous-hf.no  tlf. 22 02 94 17/934 20 977

Helga Sanner, medisinskfaglig rådgiver og representant for NAKBUR i referansegruppen
Overlege PhD
helsan@ous-hf.no 

Trude Ingebrigtsen, registerkonsulent
Sykepleier, MSc
tingebri@ous-hf.no

Ulrika Nilsson
Spesialfysioterapeut
unilsson@ous-hf.no tlf. 23 07 22 86

Inger Helen Bolstad
Spesialergoterapeut
ingbol@ous-hf.no tlf. 23 07 22 81

Grethe Hafstad
Kontaktsykepleier på Enhet for barne- og ungdomsrevmatologi
ghafstad@ous-hf.no tlf. 23 07 23 04

Kristine Risum, representant for NAKBUR i referansegruppen
Stipendiat, fysioterapeut, MSc
krisum@ous-hf.no

bilde ansatte og medarbeidere i nakbur

Fra venstre: Christina Bauer, Trude Ingebrigtsen, Helga Sanner, Lene Bobakk, Mona Røisland, Grethe Hafstad, Ulrika Nilsson, Kristine Risum (Foto: Ø. H. Horgmo, UiO).

NAKBURs referansegruppe

Referansegruppen består av representanter fra alle helseregioner samt fra pasientorganisasjonen BURG.

Helse Nord:

 • Overlege, pediater Ellen Berit Nordal, Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
 • Overlege, pediater Dag Veimo, Barneavdelingen, Nordlandssykehuset, Bodø

Helse Midt:

 • Overlege, revmatolog Carina Skorpen, Revmatologisk avd., Helse  Sunnmøre HF, Ålesund sykehus
 • Overlege, pediater prof. Marite Rygg, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olav hospital, Trondheim

Helse Vest:

 • Overlege, pediater Karin Tylleskär, Barneavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
 • Overlege, revmatolog Hilde Stray, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Haugesund

Helse Sør-Øst: 

 • Overlege, revmatolog Anne Marit Selvaag, Enhet for barne- og ungdomsrevmatologi, Rikshospitalet, OUS
 • Overlege, revmatolog, Inger Johanne W. Hansen, SSHF, 4604 Kristiansand

Kommunehelsetjenesten:

 • Helsesøster Tove-Kristin Westli, Hedmark

Pasientorganisasjonen BURG:

 • Joachim Sagen, bruker
 • Anette Slåtta, bruker

NAKBUR:

 • Overlege, revmatolog Helga Sanner, Enhet for barne- og ungdomsrevmatologi, Rikshospitalet, og NAKBURs medisinskfaglige rådgiver, OUS
 • Fysioterapeut PhD Kristine Risum, Rikshospitalet, OUS
  (Koordinator for NAKBUR, fysioterapeut, MSc Mona Røisland, Rikshospitalet, OUS – uten stemmerett)

Referansegruppen

Bak fra venstre: Tove-Kristin Westli, Karin Tylleskär, Dag Veimo, Ellen Nordal, Marite Rygg, Berit Flatø, Hans Bakke, Helga Sanner. Foran fra venstre: Hilde Stray, Kristine Risum, Mona Røisland, Carina Skorpen, Joachim Sagen. Helene Hetland var fraværende. Foto: Øyvind Horgmo, UiO, 2019.

Årsrapporter

Her finner du årsrapporter for Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR). Du finner også referansegruppens og Helsedirektoratets faglige vurderinger.

Årsrapporter og faglige vurderinger for NAKBUR

Årsrapport fra Norsk register for barnerevmatologi - NOBAREVFant du det du lette etter?